Arhiva

Archive for 3 august 2016

Adeverință de șomaj 2016. Formular utilizat de angajator


                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                ANEXA 11

                                                                                                                                    (Anexa nr. 26 la normele metodologice)

A D E V E R I N Ț Ă

  1. Date de identificare

Denumirea/Numele  __________________________________________                                Număr de înregistrare la angajator

Codul unic de înregistrare/codul fiscal  _____________________                                   _____________data_________________

Cod CAEN  ____________________________________________________

Adresa ________________________________________________________

Telefon/Fax ___________________________________________________

E-mail/Pagina de internet  ____________________________________

  1. Date privind contribuțiile la bugetul asigurărilor pentru șomaj:

B.1.Pentru doamna/domnul ________________________________________ CNP _____________________________, care se legitimează cu actul de identitate seria __________ numărul _________________  , sumele reprezentând contribuția individuală și contribuția datorată de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj , potrivit prevederilor legale , in cotele prevazute de lege , pentru ultimele luni in care s-au datorat aceste contributii sunt:

 

 

Nr.

crt.

 

Luna și anul

Baza  de calcul

(BC)

Suma reprezentând

contribuția individuală

Suma reprezentând

contribuția

datorată

de angajator

Numărul de înregistrare a declarației lunare validată Natura veniturilor

din care este constituita

baza de calcul

1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

NOTE:

Se completează descrescător pentru maximum 12 luni de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu pentru care angajatorul are obligaţia de a vira în

contul bugetului asigurărilor pentru şomaj sumele reprezentând contribuţiile prevăzute de lege.

BC – baza lunară de calcul asupra căreia se aplică contribuţia individuală în cota prevăzută de lege, determinată în conformitate cu dispoziţiile titlului IX2 „Contribuţii

sociale obligatorii” cap. I din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Coloana 4 se completează cu suma reprezentând contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj (aplicarea cotei contribuţiei individuale la bugetul

asigurărilor pentru şomaj prevăzută de lege asupra bazei de calcul prevăzute la coloana 3).

Coloana 5 se completează cu suma reprezentând contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru persoana (aplicarea cotei contribuţiei

datorate de angajator, prevăzută de lege, asupra sumei reprezentând baza de calcul, a contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj,

determinată în conformitate cu dispoziţiile titlului IX^2 „Contribuţii sociale obligatorii” din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru

persoana respectivă.)

        B.2. În calitatea noastră de angajator (se completează după caz):

[] ne regăsim în una dintre situaţiile prevăzute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi

stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv _____________________________________________

perioada ___________________________________.

  1. Date privind raporturile de muncă/de serviciu/alte raporturi ale persoanei

Actul în baza căruia a fost încadrat în muncă sau actul în baza căruia s-a stabilit raportul juridic prevăzut la art. 17 alin.

(1) lit.k) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, număr şi data _____________________________________________.

Data angajării / stabilirii raportului juridic prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi

completările ulterioare _____________________________________________.

Data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu ori a raportului juridic prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. k) din Legea nr.

76/2002, cu modificările şi completările ulterioare ___________________________.

Temeiul legal al încetării raporturilor de muncă sau de serviciu (art. şi act normativ)_______________________________________.

Perioade pentru care raporturile de muncă sau de serviciu, respectiv, după caz, raportul juridic prevăzut la art. 17 alin. (1) lit.

  1. k) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, au fost suspendate*):
    –––-
    *) Se completează pentru fiecare perioadă de suspendare.

 

Data de suspendare _________________________ data de încetare a suspendării _____________________motivul suspendării**) __________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Data de suspendare _________________________data de încetare a suspendării ______________________motivul suspendării**) __________________________________________________________________________________________________________________________________
Data de suspendare _________________________ data de încetare a suspendării _____________________motivul suspendării**) __________________________________________________________________________________________________________________________________
–––-
**) În cazul suspendării pentru incapacitate temporară de muncă se va specifica numărul de zile de concediu medical.

Sub sancţiunile aplicate falsului în acte publice, declar că am examinat întreg conţinutul acestei adeverinţe şi, în conformitate cu

informaţiile furnizate, o declar corectă şi completă.
               Administrator/Director/Reprezentant legal,                                                            Compartimentul ________________________

Numele şi prenumele, funcția                                                                           Numele şi prenumele, funcția

(în clar)                                                                                                               (în clar)

 

_____________________________________________________________                                                ____________________________________________________

 

Sursa:HOTĂRÂREA GUVERNULUI, nr. 119 din 19 februarie 2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014!

Categorii:PRACTIC
%d blogeri au apreciat: