Arhiva

Posts Tagged ‘PRACTIC’

Fonduri europene, proceduri simplificate

17 octombrie 2013 Lasă un comentariu

• Beneficiarii din mediul privat vor derula o procedură simplificată în cazul achiziţiilor de bunuri de peste 30.000 de euro, a celor de servicii cu o valoare cuprinsă în intervalul 30.000-200.000 de euro, respectiv a achiziţiilor de lucrări cu o valoare cuprinsă în intervalul 100.000 – 5.000.000 de euro, ca urmare a abrogării Ordinului de ministru nr. 1.050/2012. Actul normativ a fost abrogat prin emiterea unui Ordin semnat de ministrul Fondurilor Europene, care va intra în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial. Noul Ordin reglementează procedura simplificată pe care o vor respecta beneficiarii de fonduri europene din sectorul privat.
• Potrivit noii proceduri, beneficiarii din mediul privat vor publica anunţurile de achiziţii într-o secţiune a paginii web a Ministerului Fondurilor Europene, http://www.fonduri-ue.ro, fără a suporta niciun cost.
• Apoi, din toate ofertele primite o vor alege pe cea pe care o consideră cea mai bună, argumentând opţiunea făcută prin întocmirea unei note justificative. În acest mod va fi respectat principiul transparenţei impus de cerinţele Comisiei Europene. Beneficiarii care nu vor publica anunţurile de achiziţii pe pagina web a Ministerului Fondurilor Europene vor fi sancţionaţi prin aplicarea unei corecţii de 25%. În acelaşi timp, cei care ulterior nu vor publica pe site-ul menţionat numele câştigătorilor selectaţi, vor suporta corecţii de 5%. O altă îmbunătăţire semnificativă adusă de noul Ordin este eliminarea obligativităţii reluării procedurii de achiziţie dacă nu sunt primite cel puţin trei oferte conforme.
• “Introducerea acestor reglementări flexibile a fost agreată de serviciile Comisiei Europene. Simplificarea substanţială a regulilor pe care trebuie să le respecte beneficiarii din mediul privat va permite implementarea proiectelor într-un ritm alert, cu efecte pozitive pentru contractorii din cadrul proiectelor şi pentru întreaga economie”, a declarat ministrul Fondurilor Europene.
• Prin Ordinul de ministru 1.050/2012 au fost impuse beneficiarilor privaţi proceduri de achiziţie similare cu cele care trebuie respectate de beneficiarii din sectorul public, chiar dacă legislaţia europeană nu conţine astfel de prevederi.
• “Beneficiarii din mediul privat cofinanţează proiectele pe care le implementează din resurse proprii şi, din acest motiv, sunt motivaţi să utilizeze eficient resursele pe care le au la dispoziţie”, a explicat ministrul Fondurilor Europene.
• Beneficiarii care la data intrării în vigoare a noului Ordin derulează achiziţii conform vechilor reglementări naţionale pot opta pentru anularea procedurilor de achiziţii si reluarea acestora conform noii proceduri. Autorităţile de Management ale programelor operaţionale au obligaţia ca în termen de cinci zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a noului Ordin, să modifice procedurile şi orice alte reglementări pentru ca acestea să fie conforme cu prevederile Ordinului.

• Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Categorii:literature Etichete:

Dreptul tuturor cetățenilor din UE de a fi asistați de un avocat în cadrul procedurilor penale a devenit realitate, conform comunicatului oficial


• 07/10/2013 12:30:00
• Propunerea Comisiei Europene care garantează dreptul tuturor cetățenilor din UE de a fi asistați de un avocat în cadrul procedurilor penale a fost adoptată în mod oficial, după primirea aprobării Consiliului de Miniștri. Aceasta a urmat votului Parlamentului European din 10 septembrie prin care a fost aprobată directiva respectivă (MEMO/13/772). În practică, acest lucru înseamnă că, în viitor, tuturor persoanelor suspectate, indiferent de locul în care se află pe teritoriul Uniunii Europene, le va fi garantat dreptul de a fi asistate de un avocat încă din etapele inițiale ale procedurii și până la încheierea acesteia. În cazul în care o persoană suspectată este arestată, noile norme vor garanta că persoana respectivă are posibilitatea de a comunica cu familia sa. În cazul în care cetățenii suspectați se află în afara țării lor de origine, ei vor beneficia de dreptul de a lua legătura cu consulatul țării din care provin. •
• Context
• Directiva privind dreptul de a fi asistat de un avocat (IP/11/689) este a treia dintr-o serie de propuneri care au fost deja adoptate, prin aceasta garantându-se drepturile minime la un proces echitabil în întreaga Uniune Europeană. Celelalte directive sunt cea privind dreptul la traducere și interpretare, adoptată în 2010 (a se vedea IP/10/1305) și cea privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale, adoptată în 2012 (a se vedea IP/12/575).
• Dreptul de a fi asistat de un avocat este esențial pentru stabilirea unui climat de încredere în spațiul unic de justiție al Uniunii Europene, în special atunci când persoanele suspectate sunt arestate în baza unui mandat european de arestare (IP/11/454). Comisia depune eforturi pentru realizarea unor standarde comune minime pentru drepturile procedurale în cadrul procedurilor penale, pentru a se asigura că drepturile fundamentale ale persoanelor suspectate și inculpate sunt protejate într-o măsură suficientă în întreaga UE. •
• • În fiecare an există peste 8 milioane de proceduri penale în Uniunea Europeană. Dreptul la apărare al oricărei persoane suspectate de comiterea unei infracțiuni este recunoscut pe scară amplă drept un element fundamental al unui proces echitabil. Cu toate acestea, condițiile în care persoanele suspectate pot consulta un avocat diferă de la un stat membru la altul. De exemplu, se poate întâmpla ca persoana suspectată de comiterea unei infracțiuni să nu aibă posibilitatea de a fi asistată de un avocat pe parcursul interogatoriilor întreprinse de poliție. Există posibilitatea să nu fie respectată confidențialitatea contactelor dintre persoanele suspectate și avocatul lor. De asemenea, este posibil ca persoanele aflate în urmărire în temeiul unui mandat european de arestare să nu poată beneficia de un avocat în țara în care a fost emis mandatul, până în momentul în care sunt predate acestei țări.
• Există divergențe similare în ceea ce privește dreptul persoanelor suspectate de a comunica unei rude, angajatorului sau consulatului țării lor faptul că au fost arestați. Este posibil ca persoanele suspectate să nu poată beneficia în mod sistematic de acest drept, să îl obțină doar într-o etapă ulterioară a procesului ori să nu li se aducă la cunoștință faptul că s-a luat legătura cu familia lor. •
• • Directiva va garanta aceste drepturi în practică, prin faptul că:
• acordă dreptul de a fi asistat de un avocat încă din prima etapă a interogatorului întreprins de poliție și apoi pe tot parcursul procedurilor penale;
• permite ca suspecții să aibă dreptul la întrevederi adecvate și confidențiale cu avocatul lor, astfel încât aceștia să își poată exercita în mod efectiv dreptul la apărare;
• permite avocatului să joace un rol activ pe durata interogatoriului;
• asigură că, atunci când o persoană suspectată este arestată, această arestare este adusă la cunoștința unei persoane terțe, cum ar fi un membru al familiei, precum și că persoana suspectată are posibilitatea de a lua legătura cu familia sa;
• permite persoanelor suspectate aflate în afara granițelor țării lor să ia legătura cu consulatul țării lor și să primească vizite;
• oferă persoanelor care fac obiectul unui mandat european de arestare posibilitatea de a fi asistate juridic atât în țara în care a avut loc arestarea lor, cât și în țara emitentă a mandatului european de arestare.
• Dreptul la un proces echitabil și dreptul la apărare sunt consacrate în articolele 47 și 48 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și la articolul 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). Dreptul de a lua legătura cu un terț reprezintă una dintre măsurile importante de protecție împotriva relelor tratamente, interzise de articolul 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. •

Categorii:literature Etichete:

Eliberare a permisului de conducere cu o noua valabilitate


Ordin 123/2013 privind conditiile de eliberare a permisului de conducere cu o noua valabilitate administrativa sau a duplicatului acestuia in cazul pierderii, furtului sau al deteriorarii permisului de conducere ori in cazul schimbarii numelui titularului
Publicat in MO nr. 495/06.08.2013

ANEXA – CERERE

Subsemnatul/Subsemnata ………………………………………………… , cu domiciliul in judetul (sectorul) …………………………, localitatea ……………………………………, str. ………………………………………….., nr. ……….., bl. …….., sc. …………., ap. …………. si resedinta in judetul (sectorul) ……………………………., localitatea …………………………………………, str. ……………………………………………………….., nr. ……., bl. ……., sc. ….., ap. ….., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ……….. nr. ………………….., eliberat de …………………………………., la data de …………………. (anul luna ziua), valabil pana la data de ……………………… (anul luna ziua), CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
telefon …………………………

solicit:
– eliberarea unui permis de conducere cu o noua valabilitate administrativa
– eliberarea duplicatului permisului de conducere

Solicit expedierea documentului:
– la adresa de domiciliu;
– judetul (sectorul) ………………….., localitatea …………………………., str. …………………………………………………, nr. …., bl. …., sc. ….., ap. ….;
– serviciului public comunitar din judetul ………………………….
Anexez: chitanta nr. …………………… din data ……/……./……….. si documentul care atesta faptul ca sunt apt medical, eliberat de ………………………….., cu nr. ……………………… din data …../…../…………. .
Declar pe propria raspundere ca permisul de conducere emis de autoritatea competenta din (judetul/municipiul Bucuresti) ……………………. a fost:
– pierdut
– furat
– retinut pe teritoriul statului …………………
Declar ca nu mi-a fost comunicata de catre autoritatile romane suspendarea/anularea dreptului de a conduce.

LOC PENTRU FOTOGRAFIE (marimea 35 x 38,5 mm, color)

COMPLETAREA PREZENTEI CERERI CU DATE CARE NU CORESUND REALITATII CONSTITUIE INFRACTIUNE DE FALS IN DECLARATII, PREVAZUTA SI PEDEPSITA DE ART. 292 DIN CODUL PENAL

Data: (anul luna ziua)

Semnatura

NOTA DE INFORMARE

S.p.c.r.p.c.i.v. din cadrul Institutiei Prefectului Judetului …………………….., inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu nr. ………………….., prelucreaza date cu caracter personal furnizate de dumneavoastra prin mijloace automatizate, in scopul eliberarii permisului de conducere.
Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai destinatarilor abilitati de lege, cum sunt organele de politie, parchetele, instantele, si pot fi transmise inclusiv in strainatate organelor judiciare sau in vederea preschimbarii permisului de conducere cu un document similar din acea tara, in conditiile legii.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiari de dreptul de acces, de interventie asupra datelor si de dreptul de a nu fi supus unei decizii indivicuale. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc, in limitele prevazute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, la Institutia Prefectului Judetului ………………………….. . De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

Data ………………..
Semnatura ……………………….
Actele necesare
(1) Cererea pentru eliberarea permisului de conducere cu o noua valabilitate administrativa sau a duplicatului, prevazuta in anexa, se depune impreuna cu urmatoarele documente:
a) actul de identitate al titularului din care rezulta ca acesta are domiciliul sau resedinta in Romania, in original si copie, sau, in cazurile prevazute la art. 2 alin. (2) si (3), numai in copie;
b) procura speciala si actul de identitate al mandatarului, in original si copie, in cazul prevazut la art. 2 alin. (2);
c) dovada platii taxelor si tarifelor aferente eliberarii permisului de conducere;
d) documentul emis de o unitate medicala autorizata, din care rezulta ca titularul este apt din punct de vedere medical sa conduca autovehicule din categoria pentru care solicita eliberarea permisului de conducere, numai in cazul prevazut la art. 1 lit. a);
e) permisul de conducere, atunci cand acesta se afla in posesia titularului;
f) doua fotografii ale titularului, color, format 35 x 38,5 mm, de data recenta, in cazul prevazut la art. 2 alin. (2) si in cazul cererilor depuse la alt serviciu public comunitar decat cel de la domiciliul solicitantului.
(2) Originalul actului de identitate se restituie pe loc titularului, dupa confruntarea copiei cu acesta.
(3) Fotografiile titularului se confirma de catre lucratorul serviciului comunitar care primeste cererea si trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:
a) reprezinta fizionomia actuala a titularului;
b) sunt realizate din fata, pe un fond clar, de culoare alba, astfel incat sa permita identificarea conturului capului;
c) titularul fotografiei nu trebuie sa aiba capul acoperit, ochii inchisi, iar expresia fetei acestuia trebuie sa reprezinte o stare comuna; sau
d) daca titularul are capul acoperit, pentru motive religioase, fata acestuia, de la baza barbiei si pana la frunte, trebuie sa fie vizibila in mod clar si fara umbre de lumina;
e) titularul poate purta ochelari ale caror lentile nu sunt colorate, nu reflecta lumina, nu provoaca umbre si nu au portiuni care sa ascunda ochii, iar rama ochelarilor nu acopera nicio portiune a ochilor.
(4) In cazul prevazut la art. 2 alin. (2):
a) cererea pentru eliberarea permisului cu o noua valabilitate administrativa sau a duplicatului se semneaza de titular in fata functionarului consular, care confirma acest lucru prin semnatura si stampila;
b) documentul prevazut la alin. (1) lit. d), care trebuie sa indeplineasca, dupa caz, conditiile de supralegalizare prevazute de lege sau sa aiba aplicata apostila conform Conventiei de la Haga cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine; documentul se prezinta la serviciul public comunitar in original, insotit de traducerea legalizata de catre functionarul consular;
c) fotografiile se aplica pe cerere, in spatiul anume destinat, respectiv pe procura speciala, in coltul din dreapta sus, si se certifica prin aplicarea timbrului sec al misiunii diplomatice/oficiului consular.
(5) In cazul prevazut la art. 2 alin. (3), cererea poate fi transmisa prin posta electronica, situatie in care documentele prevazute la alin. (1) se transmit odata cu cererea scanate, in format electronic.
(6) In cazul pierderii sau furtului permisului de conducere, titularul declara acest fapt prin completarea in mod corespunzator a cererii prevazute la art. 2 alin. (1).

Categorii:literature Etichete:

Clauzele abuzive în contracte, consumatori şi profesionişti în căutarea banilor „pierduţi”…

26 septembrie 2013 Lasă un comentariu

Începând de la data de 1 octombrie 2013 vor intra in vigoare dispozițiile art.12 si 13 din Legea nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate intre profesioniști si consumatori. Articolele au fost modificate prin Legea nr.76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.
Legea dispune posibilitatea reprezentanților împuterniciți ai Autorităţii Naționale pentru Protecția Consumatorilor sau a asociațiilor pentru protecția consumatorilor de a chema in judecata pe profesionistul care utilizează contracte de adeziune ce conțin clauze abuzive, pentru ca instanța sa hotărască încetarea folosirii acestora, precum si modificarea contractelor aflate in curs de executare, prin eliminarea clauzelor abuzive.

Aplicarea acestor prevederi nu afectează dreptul consumatorului căruia i se opune un contract de adeziune ce conține clauze abuzive de a invoca nulitatea clauzei pe cale de acțiune ori pe cale de excepție, in condițiile legii.

Legea nr. 76/ 2012

”Art. 38
Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 18 aprilie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.Articolul 12 va avea următorul cuprins:
„Art. 12
(1) În cazul în care constată utilizarea unor contracte de adeziune care conţin clauze abuzive, organele de control prevăzute la art. 8 vor sesiza tribunalul de la domiciliul sau, după caz, sediul profesionistului, solicitând obligarea acestuia să modifice contractele aflate în curs de executare, prin eliminarea clauzelor abuzive.
(2) La cererea de chemare în judecată va fi anexat procesul-verbal întocmit potrivit art. 11.
(3) Asociaţiile pentru protecţia consumatorului care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 30 şi 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, îl pot chema în judecată pe profesionistul care utilizează contracte de adeziune care conţin clauze abuzive, la instanţa prevăzută la alin. (1), pentru ca aceasta să dispună încetarea folosirii acestora, precum şi modificarea contractelor aflate în curs de executare, prin eliminarea clauzelor abuzive. Dispoziţiile art. 13 alin. (1) şi (4) sunt aplicabile.
(4) Dispoziţiile alin. (1)-(3) nu aduc atingere dreptului consumatorului căruia i se opune un contract de adeziune ce conţine clauze abuzive de a invoca nulitatea clauzei pe cale de acţiune ori pe cale de excepţie, în condiţiile legii.”
2.Articolul 13 va avea următorul cuprins:
„Art. 13
(1) Instanţa, în cazul în care constată existenţa clauzelor abuzive în contract, obligă profesionistul să modifice toate contractele de adeziune în curs de executare, precum şi să elimine clauzele abuzive din contractele preformulate, destinate a fi utilizate în cadrul activităţii profesionale.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), instanţa va aplica şi amenda contravenţională prevăzută la art. 16.
(3) Dacă instanţa constată că nu sunt clauze abuzive în contract, va anula procesul-verbal întocmit.
(4) Hotărârea este supusă numai apelului.”
3.În tot cuprinsul legii, termenul „comerciant” se înlocuieşte cu termenul „profesionist”.”.

Sursa: MJ

Categorii:literature Etichete:

Atenţie la autorizaţii de construire! Fără aprobare tacită!

18 septembrie 2013 Lasă un comentariu

– prin Decizia nr. 13/2013, ÎCCJ a dispus:
“În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 486/2003, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte că procedura aprobării tacite nu este aplicabilă în cazul autorizaţiilor de construire, certificatelor de urbanism şi documentaţiilor de urbanism prevăzute în art. 6 alin. (1) şi art. 7 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi în art. 29 şi art. 44 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.”

Sursa: ICCJ

Categorii:literature Etichete:

SPECIALISTII IT SUNT SCUTIŢI DE PLATA IMPOZITULUI PE VENIT!

11 septembrie 2013 Lasă un comentariu

SCUTIRE DE IMPOZIT PENTRU ANGAJAŢII CARE LUCREAZĂ LA PROGRMALE PE CALCULATOR

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 575 din 10 septembrie 2013 a fost publicat Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, al ministrului pentru societatea informationala si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 539/225/1479/2013 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator.

Scutirea de impozit pe venit se aplica lunar numai pentru veniturile de natura salariala obtinute in baza unui contract individual de munca, indiferent de momentul angajarii persoanei care beneficiaza de scutire, si fara a fi conditionata de contributia acesteia la realizarea plafonului minim de venit.

Pentru a beneficia de scutire trebuie indeplinite condiţiile:
• Angajat al operatorilor economici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
• Activitate in conformitate cu legislatia in vigoare;
• Obiectul de activitate al anagajtorului include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209);

1. Mai beneficiază de scutire şi angajatii persoanelor juridice romane de drept public cu îndeplinire urmatoarele conditii:
a) posturile pe care sunt angajati corespund listei cuprinzand ocupatiile mentionate in anexa nr. 1;
b) postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatica, evidentiat in organigrama angajatorului, cum ar fi: centru de calcul, directie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
c) au diploma acordata dupa finalizarea unei forme de invatamant superior de lunga durata sau detin o diploma acordata dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta, eliberata de o institutie de invatamant superior acreditata, avand inscrisa una dintre specializarile cuprinse in anexa nr. 2, si presteaza efectiv una dintre activitatile prezentate in anexa nr. 1;
d) angajatorul a realizat in anul fiscal precedent si a inregistrat distinct in balantele analitice, ca urmare a activitatii de creare de programe pentru calculator destinate comercializarii pe baza de contract, un venit anual de cel putin echivalentul in lei a 10.000 dolari S.U.A. (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, aferent fiecarei luni in care s-a inregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiaza de scutirea de impozit pe venit.
2. Documentele justificative care se au in vedere la incadrarea persoanelor sunt:
a) actul constitutiv, in cazul societatilor comerciale;
b) organigrama angajatorului;
c) fisa postului;
d) copia legalizata a diplomei acordate dupa finalizarea studiilor in invatamantul universitar de lunga durata, insotita de copia legalizata de pe foaia matricola, respectiv copia legalizata a diplomei acordate dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta, insotita de copia legalizata a suplimentului la diploma;
e) contractul individual de munca sau copia legalizata a contractului individual de munca;
f) statul de plata intocmit separat pentru angajatii care beneficiaza de prevederile art. 55 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) comanda interna, aprobata de organul de conducere abilitat al angajatorului, care sa ateste procesul de creare de programe pentru calculator;
h) balanta analitica in care sa fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator
(2) Dosarul cuprinzand documentele justificative se va pastra la sediul angajatorului in vederea controlului
(3) Angajatorul va intocmi separat statul de plata pentru angajatii care beneficiaza de scutirea de impozit pe venit
(4) incadrarea unei persoane in categoriile de activitati sau de ocupatii, in scopul beneficierii de scutirea de impozit pe venit prevazuta de art. 55 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, constituie responsabilitatea angajatorului

3. Temeiul legal: art. 55 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

ACTIVITĂŢI:

 • 1.Automatica si informatica industriala
 • 2.Calculatoare, Inginerie electrica si calculatoare
 • 3.Electronica, Electronica aplicata, Electronica si telecomunicatii, Comunicatii
 • 4.Matematica, Matematica informatica
 • 5.Informatica, Informatica economica, Informatica aplicata
 • 6.Cibernetica si informatica economica, Cibernetica si previziune economica, Contabilitate si informatica de gestiune.
 • 7. Calculatoare si sisteme informatice pentru aparare si securitate nationala, ingineria informatiei, tehnologia informatiei
 • 8. Informatica industriala, informatica aplicata in ingineria electrica, informatica aplicata in ingineria materialelor, matematica si informatica in inginerie
 • 9. Cibernetica economica
 • 10. Fizica informatica
 • 11. Chimie informatica
 • 12. Automatica si informatica aplicata. Echipamente pentru modelare, simulare si conducere informatizata a actiunilor de lupta, ingineria sistemelor multimedia
 • 13. Tehnologii si sisteme de telecomunicatii. Telecomenzi si electronica in transporturi
 • 14. Transmisiuni, Echipamente si sisteme electronice militare.
Categorii:literature Etichete:

Impreviziunea şi problema contractului încheiat, o temă pentru oamenii de afaceri…

6 septembrie 2013 Lasă un comentariu

Noul Cod Civil pe înţelesul tuturor

IMPREVIZIUNEA

– instituţie nou introdusă prin Codul Civil (articolul 1271): textul din Noul Cod Civil consacră o regulă şi o excepţie în domeniul executării contractului atunci când împrejurările pe care părţile le-au luat în considerare la încheierea contractului s-au modificat şi contractul a dobândit valenţa de sarcină excesivă pentru una dintre părţi.
– este o situaţie în care instanţa de judecată intervine în contract
REGULA: „Părţile sunt ţinute să îşi execute obligaţiile, chiar dacă executarea lor a devenit mai oneroasă, fie datorită creşterii costurilor executării propriei obligaţii, fie datorită scăderii valorii contraprestaţiei”.
Potrivit acestui prim alineat, fiecare parte în contract trebuie să îşi execute obligaţia sa conform clauzelor contractului, chiar şi atunci când obligaţia proprie a devenit mai oneroasă decât părea să fie la data încheierii contractului, afectând echilibrul iniţial, prezumat, dintre prestaţiile reciproce.
EXCEPŢIA: dacă executarea a devenit excesiv de oneroasă datorită unei schimbări excepţionale a împrejurărilor care ar face vădit injustă obligarea debitorului la executarea obligaţiei, există posibilitatea intervenţiei instanţei în contract.
Soluţiile pe care le poate pronunţa instanţa:
a) adaptarea contractului pentru a distribui în mod echitabil între părţi pierderile şi beneficiile ce rezultă din schimbarea împrejurărilor;
b) încetarea contractului la momentul şi în condiţiile pe care le stabileşte.
Condiţiile în care poate avea loc intervenţia instanţei
Ceea ce poate prilejui intervenţia instanţei în contract nu este orice schimbare a împrejurărilor, ci sunt cerute mai multe condiţii cumulative:
a) elementul care provoacă un caracter excesiv al sarcinii debitorului să nu fi existat la data încheierii contractului, ci să fi apărut după acest moment;
b) schimbarea împrejurărilor, precum şi întinderea acesteia să nu fi fost avute în vedere şi nici să nu fi fost posibil să fie avute în vedere de către debitor, în mod rezonabil, în momentul încheierii contractului;
c) partea pusă în dificultate să nu-şi fi asumat (expres sau prin natura contractului) să suporte riscul producerii evenimentului perturbator şi nici să nu se poată în mod rezonabil considera că şi-ar fi asumat acest risc;
d) debitorul să fi încercat, într-un termen rezonabil şi cu bună-credinţă, negocierea adaptării rezonabile şi echitabile a contractului.
Aşa cum rezultă din ultimul text, sesizarea instanţei este abia a doua etapă a demersului debitorului obligaţiei devenită excesiv de oneroasă, acesta fiind ţinut, ca şi condiţie prealabilă sesizării instanţei, să încerce negocierea cu cealaltă parte, în scopul de a obţine adaptarea contractului.
Importanţa dezechilibrului creat
Este necesar ca circumstanţele noi să creeze un dezechilibru de o anumită gravitate, ce poate fi apreciată fie in concreto de judecător, fie in abstracto de legiuitor, care poate sa fixeze un prag dincolo de care dezechilibrul prestaţiilor să fie considerat impreviziune.
Se observă că diferenţa dintre aplicarea regulii (privind executarea întocmai a obligaţiilor asumate prin contract) şi aplicarea excepţiei (care presupune adaptarea contractului prin intervenţia instanţei) este destul de dificilă, fiind sarcina instanţei să discrimineze situaţiile în care obligaţia unei părţi a devenit „mai oneroasă” sau „excesiv de oneroasă”.
Circumstanţele noi trebuie să-l pună pe debitor într-o postură economică foarte dificilă. Un exemplu ar fi acela în care s-ar ajunge la o situaţie chiar falimentară, însă posibilul faliment nu este singurul caz care ar atrage aplicarea teoriei impreviziunii.
Distincţii faţă de alte instituţii
Trebuie făcută distincţia între impreviziune şi leziune, cel mai relevant fiind momentul în care intervine dezechilibrul între prestaţii. În cazul leziunii disproporţia vădită între cele două prestaţii se apreciază în momentul formării acordului de voinţă, pe când impreviziunea se apreciază în momentul executării.
În cazul impreviziunii, în momentul încheierii acordului de voinţă nu există un dezechilibru între prestaţiile părţilor, ci acest dezechilibru apare ulterior.
De asemenea, mai trebuie să se distingă între impreviziune şi forţa majoră. În ceea ce priveşte forţa majoră, ne aflăm în prezenţa unui eveniment ce nu putea fi nici prevăzut şi nici împiedicat de către debitor, care se vede, astfel, în imposibilitatea de a-şi mai putea executa obligaţia, pe când în cazul impreviziunii este sigur că obligaţia nu este imposibil de executat, ci doar este mai oneroasă, iar dacă debitorul ar executa-o, atunci el şi-ar atrage starea de faliment. Forţa majoră nu poate conduce, ca în cazul impreviziunii, la adaptarea contractului, ci conduce la doar la suspendarea sau încetarea efectelor lui.

Sursa: CSM

Categorii:literature Etichete:

Veniturile fondului pentru mediu la 02.09.2013

3 septembrie 2013 Lasă un comentariu

Art. 9 din OG nr. 196/2005

Veniturile Fondului pentru mediu se constituie din:

a)o contribuţie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrării, obţinute de către generatorul deşeurilor, respectiv deţinătorul bunurilor destinate dezmembrării, persoană fizică sau juridică. Sumele se reţin prin stopaj la sursă de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau valorificare a deşeurilor, care au obligaţia să le vireze la Fondul pentru mediu;
b)taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, datorate de operatorii economici deţinători de surse staţionare a căror utilizare afectează factorii de mediu, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1;
c)taxele încasate de la operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deşeurilor valorificabile, în limitele prevăzute în anexa nr. 2;
d)o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere, şi de operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare prevăzute în anexa nr. 3 şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare;
e)o contribuţie de 2% din valoarea substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici;
f)o contribuţie de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor lemnoase obţinute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, cu excepţia lemnelor de foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei şi puieţilor;
i)o contribuţie de 2 lei/kg anvelopă, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, pentru diferenţa dintre cantităţile de anvelope corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare prevăzute în legislaţia în vigoare şi cantităţile efectiv gestionate;
j)o contribuţie de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare;
k)donaţii, sponsorizări, asistenţă financiară din partea persoanelor fizice sau juridice române ori străine şi a organizaţiilor sau organismelor internaţionale;
l)sumele încasate din restituirea finanţărilor acordate, dobânzi, penalităţi de orice fel, alte operaţiuni financiare derulate din sursele financiare ale Fondului pentru mediu;
m)sumele încasate de la manifestări organizate în beneficiul Fondului pentru mediu;
n)cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor şi a autorizaţiilor de mediu;
o)dobânzi şi penalităţi de orice fel datorate de către debitorii Fondului pentru mediu.
p)o contribuţie de 100 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipale şi asimilabile colectate prin serviciul public de salubrizare, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual de diminuare şi cantitatea efectiv încredinţată spre valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie. Pentru unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor care nu au organizat serviciu public de salubrizare, contribuţia se calculează prin aplicarea obiectivului anual de reducere cu 15% la cantităţile de deşeuri municipale şi asimilabile generate potrivit indicelui de generare prevăzut în planurile de gestionare a deşeurilor aprobate în condiţiile legii;
q)ecotaxa, în valoare de 0,1 lei/bucată, aplicată pungilor şi sacoşelor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, încasată de la operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de ambalaje de desfacere. Ecotaxa se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare, iar valoarea acesteia se afişează vizibil la punctul de vânzare, în vederea informării consumatorilor finali;
r)timbrul de mediu pentru autovehicule;
s)o taxă de 2 lei/l, aplicată uleiurilor ce fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, datorată începând cu data de 1 ianuarie 2011 de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse, pentru diferenţa dintre cantităţile corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare prevăzute în anexa nr. 4 şi cantităţile de uleiuri uzate gestionate.
ş)sumele încasate ca urmare a aplicării penalităţii de 100 euro, echivalentă în lei la cursul de schimb leu/euro al Băncii Naţionale a României valabil la data de 1 mai a anului respectiv, pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emisă, plătită de către operatorul sau operatorul de aeronave care nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul anterior, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
t)sumele rezultate din comercializarea surplusului de AAU-uri, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2010 privind valorificarea surplusului de unităţi ale cantităţii atribuite României prin Protocolul de la Kyoto, aprobată cu modificări prin Legea nr. 145/2010;
ţ)suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi neachiziţionate, achitată conform prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
u)contravaloarea în lei a sumei obţinute în urma scoaterii la licitaţie, în condiţiile legii, a certificatelor de emisii rămase neutilizate din rezerva pentru proiectele de tip implementare în comun pentru România din perioada 2008-2012 din cadrul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
(2)Administraţia Fondului gestionează şi alte venituri aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Categorii:literature Etichete:

Telenovela SRL-D, ultimul episod în 04.09.2013

2 septembrie 2013 Lasă un comentariu

Programul SRL-D se epuizat in septembrie.
Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, care a fost lansat, prin OUG nr. 6/2011,cu normele de aplicare s-a epuizat!
Tinerii întreprinzători nu vor mai putea depune proiecte in cursul anului 2013, intrucat aplicația de înscriere va deveni inactiva din 4 septembrie, după cum anunța AIPPIMM pe site-ul propriu datorită epuizării bugetului aprobat pentru derularea Programului pentru stimularea infiintarii si dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri in anul 2013.
Aplicația de înscriere in cadrul acestui program devine inactiva începând cu 04.09.2013!
Rezultă că tinerii cu vârste de pana la 35 de ani, nu vor mai putea depune proiecte pentru a primi un credit nerambursabil de pana la 10.000 de euro!

Categorii:literature Etichete:

O poveste despre fonduri europene… E adevărat?


Primul-ministru si Ministrul Fondurilor Europene au expus planul guvernamental menit sa deblocheze desfasurarea Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POSCCE).
Acest Plan a fost deja aprobat de Guvern, si presupune cativa pasi importanti:
■ S-au selectat din mediul privat 167 experti pentru evaluarea tuturor cererilor de finantare, 25 de experti in domeniul juridic, 40 de experti verificare cereri de rambursare si 20 experti achizitii publice;
■ Expertii au inceput activitatea de evaluare a cererilor depuse in cadrul Axei prioritare 1 “Un sistem productiv inovativ si eco-eficient” (IMM-uri). Este vorba de 3.902 cereri de finantare, depuse inca din perioada guvernarilor anterioare si neevaluate pana acum, cu un buget disponibil de 359 milioane euro, si cu o valoare a proiectelor de 1,2 miliarde euro, sensibil mai mare decat bugetul disponibil initial;
■ La 20 august a.c., din cele 1.442 cereri de finantare pentru investitii mici intrate in evaluare, au fost finalizate si declarate admise (cu punctaj de minim 60 de puncte), 647 de cereri. Estimam ca procesul de evaluare pentru toate operatiunile se va incheia pana la 15 septembrie;
■ Vestea buna pentru solicitantii de proiecte este aceea ca Guvernul a decis suplimentarea bugetului apelului pana la suma maxima ceruta la finantare de proiectele admise dupa evaluarea tehnico-financiara. Acest lucru inseamna ca toate proiectele depuse si care intrunesc conditiile tehnico-financiare prevazute (punctajul de minim 60 de puncte) vor avea si finantare, iar contractarea se va realiza rapid, la inceputul lunii septembrie;
■ Acest lucru s-a realizat prin realocarea unor sume din zona unor Axe prioritare in care nu s-au depus suficiente proiecte (respectiv, s-au alocat economii in valoare de 110 milioane euro facute pe Axa prioritara 4 POSCCE);
■ Principalul motiv pentru care am suplimentat sumele la acest domeniu tine de dorinta Guvernului de a sustine intreprinderile mici si mijlocii, ca element fundamental al relansarii economice in Romania;
■ De altfel, dat fiind faptul ca potentialii beneficiari ai fondurilor alocate pentru Axa prioritara 1 vin cu un aport financiar considerabil mai mare decat beneficiarii din alte axe ale POSCCE, sprijinul Guvernului era absolut necesar.
Prioritatea este asigurarea finantarii rapida catre toti potentialii beneficiari de fonduri europene.
Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Categorii:literature Etichete:

Definiţia covrigului în actele oficiale. TVA de 9% şi restul afacerii cu pâine!


In MO nr. 543/28.08.2013, a fost publicat Ordinul comun al viceprim-ministrului, ministrului Finanțelor Publice nr. 1436/26.08.2013 si Ordinul ministrului Agriculturii nr. 852/26.08.2013 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru pâine si specialităţi de panificație.
Prin pâine se înțelege produsul preparat dintr-un aluat obținut din diferite sortimente de faina, utilizate in amestec ori singure, cu sau fara alte ingrediente, frământat cu apa, afânat prin fermentația drojdiei si precopt/copt, inclusiv in stare congelata, dar la care nu s-au adăugat miere, oua, brânza sau fructe si care au un conținut de zahar in substanța uscata de maximum 5% din greutate si grăsimi in substanța uscata de maximum 5% din greutate.
Prin cornuri, chifle, batoane, covrigi, minibaghete, franzeluțe si împletituri, care se încadrează in grupa de produse de brutărie la CAEN/CPSA 1071, se înțeleg produsele de panificație care au compoziția pâinii, astfel cum este definita mai sus. Aceste produse care au umplutura de orice fel nu se încadrează in categoria cornurilor, chiflelor, batoanelor, covrigilor, minibaghetelor, franzeluțelor si împletiturilor pentru care se aplica cota de TVA de 9%.

Pentru covrigi se aplica cota de TVA de 9%.
Nu se ţine seama de gramaj si daca sunt sau nu afânați prin fermentația drojdiei.
Cota redusa de TVA de 9% se aplica începând cu 1 septembrie, pentru afaceri cu:

Sortimentele:

1. toate sortimentele de pâine, precum si urmatoarele specialitati de panificație: cornuri, chifle, batoane, covrigi, minibaghete, franzeluțe si împletituri, care se încadrează in grupa produse de brutărie la CAEN/CPSA 1071;

2. faina alba de grâu, faina semialba de grau, faina neagra de grau si faina de secara, care se încadrează la CAEN/CPSA 1061;

3. tritium spelta, grau comun si meslin, care se încadrează la NC 1001 99 00, si secara, care se încadrează la NC 1002 90 00.

Sursa: ANAF

Categorii:literature Etichete:

Cerere pentru eliberarea permisului de conducere (model)


ORDIN nr. 123 din 5 august 2013 privind condiţiile de eliberare a permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului acestuia în cazul pierderii, furtului sau al deteriorării permisului de conducere ori în cazul schimbării numelui titularului
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 495 din data de 6 august 2013

ANEXĂ: CERERE

Subsemnatul/Subsemnata, ………………….., cu domiciliul în judeţul (sectorul) …………….., localitatea …………. str. ………….. nr. ….., bl. …., sc. ….., ap. ….., şi reşedinţa în judeţul (sectorul) …………., localitatea ………….., str. ………….. nr. ….., bl. …., sc. ….., ap. ….., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ……. nr. ………, eliberat de ……….., la data de |_|_|_|_|-|_|_|-|_|_| anul luna ziua, valabil până la data de |_|_|_|_|-|_|_|-|_|_| anul luna ziua, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, telefon …………,
solicit:
|_| eliberarea unui permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă
|_| eliberarea duplicatului permisului de conducere
Solicit expedierea documentului:
|_| la adresa de domiciliu;
|_| judeţul (sectorul) localitatea ………….., str. ………….. nr. ….., bl. …., sc. ….., ap. …..;
|_| serviciul public comunitar din judeţul ………… .
– Anexez: chitanţa nr. ……… din data ……./……./……….. şi documentul care atesta faptul că sunt apt medical, eliberat de …………, cu nr. ……… din data ……./……./……….. .
Declar pe propria răspundere că permisul de conducere emis de autoritatea competentă din (judeţul/municipiul Bucureşti) ………… a fost:
|_| pierdut
|_| furat
|_| reţinut pe teritoriul statului …………
Declar că nu mi-a fost comunicată de către autorităţile române suspendarea/anularea dreptului de a conduce. LOG PENTRU FOTOGRAFIE
(mărimea 35 x 38,5 mm, color)
COMPLETAREA PREZENTEI CERERI CU DATE CARE NU CORESPUND REALITĂŢII CONSTITUIE INFRACŢIUNE DE FALS ÎN DECLARAŢII, PREVĂZUTĂ ŞI PEDEPSITĂ DE ART. 292 DIN CODUL PENAL.
Data: |_|_|_|_|-|_|_|-|_|_| anul luna ziua Semnătura

NOTĂ DE INFORMARE
S.p.c.r.p.c.i.v. din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului …………………, înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu nr. ……….., prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul eliberării permisului de conducere.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai destinatarilor abilitaţi de lege, cum sunt organele de poliţie, parchetele, instanţele, şi pot fi transmise inclusiv în străinătate organelor judiciare sau în vederea preschimbării permisului de conducere cu un document similar din acea ţară, în condiţiile legii.
Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la Instituţia Prefectului Judeţului ………… . De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Data ………… Semnătura ……………

Categorii:literature Etichete:

Dezvoltare, investiţii pentru comerţ şi servicii în anul 2013!


G U V E R N U L R O M Â N I E I
Ministerul Economiei
Direcţia Implementare Programe pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

Programul de dezvoltare şi modernizare a
activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă 2013

Conform procedurii de implementare „Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de investiţii în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe site-ul http://www.aippimm.ro. Data de la care este activă înregistrarea on-line se comunică pe site-ul instituţiei cu 10 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis.”
Începând cu data de 15.07.2013 ora 10.00 va fi activă pe site-ul http://www.aippimm.ro aplicaţia de înscriere în cadrul Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă.
Pentru locurile de munca nou create în cadrul proiectului – dovada creării acestora se va face la depunerea decontului, cu contractele individuale de muncă înregistrate, cu normă întreagă, încheiat pe perioadă nedeterminată şi extras din REVISAL. Pentru locurile de munca nou create în cadrul proiectului prin intermediul ANOFM din categoria persoanelor peste 45 de ani se va depune în plus faţă de documentaţia menţionată mai sus, şi dovada repartiţiei de la AJOFM, copie după Cartea de Identitate a angajatului, precum şi contractul de muncă, cu extras din REVISAL. Menţinerea locurilor de muncă nou create prin proiect pe parcursul anului de implementare şi în perioada de monitorizare se va verifica în perioada de raportare de către OTIMMC în cadrul vizitelor de raportare anuale.

Informaţiile dorite în acest capitol sunt indicatori economici previzionaţi pentru următorii 3 ani de activitate în urma implementării investiţiei cu componentă nerambursabilă ca: Profit din exploatare, profit brut, Cifră de Afaceri. În cazul completării acestora şi în alte capitole ale planului de investiţii sumele trebuie să coincidă.
Virarea efectivă a sumei care constituie AFN se face de către UP, pe baza deciziei şefului OTIMMC, exprimată prin ordonanţarea individuală, în contul ce cuprinde grupul de cifre 50.70, deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în conturile deschise la bănci comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la trezoreria Statului, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pînă cel tîrziu 20.12.2013.
Termenul la care documentele de mai sus trebuie sa fie în termen de valabilitate este reprezentat de data la depunerii Cererii tip de acord de principiu pentru finanţare la Oficiul teritorial de care aparţine societatea aplicantă.
Istoricul eliberat de Registrul Comerţului este necesar pentru a putea verifica data de la care este autorizată activitatea pe care aplică societatea în cadrul programului. În situaţia în care societatea aplicantă are autorizate mai multe activităţi, în certificatul constatator apare doar data ultimei autorizări, pe când în istoric se pot verifica toate activităţile precum şi de când sunt acestea autorizate.

Prin copie certificată, în cadrul Programului, se înţelege fotocopie cu ştampila operatorului economic, semnătura reprezentantului legal/împuternicitului şi menţiunea „conform cu originalul”

Suma maximă acordată: 80.000 lei. Termen maxim de realizare: 15.11.2013.
Data declanşării: 15 iulie 2013!
A se vedea ghidul la aippimm

Categorii:literature Etichete:

Echipa Administratiei Fondului Cultural National anunţă…


Bucuresti, 15 iulie 2013. Echipa Administratiei Fondului Cultural National anunta operatorii culturali ca isi pot depune online cererile pentru a primi finantare nerambursabila in vederea derularii programelor culturale pana joi, 18 iulie. Conform calendarului celei de-a doua sesiuni de finantare din 2013 pentru proiecte culturale, incepand de vineri, 19 iulie, si pana pe 23 iulie, se va verifica atat conformitatea administrativa a cererilor de finantare nerambursabila, cat si eligibilitatea lor.
Bucuresti, 15 iulie 2013. Fundatia Cuvantul care Zideste a Arhiepiscopiei Craiovei si Asociatia Buna Vestire din Gradinari, judetul Olt, au organizat in perioada 1- 4 iulie, la Tismana, judetul Gorj, mai multe activitati culturale, parte dintre ele dedicate Anului omagial al Sfintilor Imparati Constantin si Elena. Astfel, un grup de elevi din Oltenia s-au aflat in judetul Gorj, pentru a participa la activitati culturale derulate sub genericul Cultura Olteniei in ipostaze pastelate, proiectul fiind finantat de Administratia Fondului Cultural National. Participantii au desfasurat activitati precum ateliere de creatie, expozitii de pictura si de obiecte artizanale, vizionari de filme documentare despre traditiile oltenesti, lecturi de lucrari de specialitate si cu alte teme artistice si simpozioane tematice. Astfel, obiectivele proiectului au vizat, pe langa promovarea valorilor spirituale si culturale oltenesti, promovarea tinerelor talente si cresterea gradului de implicare a acestora in activitati culturale si de dezvoltare personala.
Bucuresti, 15 iulie 2013. Asociatia O Sansa pentru Viitor si Administratia Fondului Cultural National, in parteneriat cu Teatrul Masca, anunta incheierea etapei de selectie a grupului tinta, in urma careia au fost alesi 20 de participanti din clasele a VIII-a si a IX-a din Bucuresti, 15 de elevi ai Colegiului National de Arte Octav Bancila (Iasi) si 12 de la Liceul Teoretic Avram Iancu (Cluj-Napoca). Elevii vor beneficia, gratuit, de cursuri de actorie, componenta principala a proiectului Impreuna prin cultura. Cei 21 de elevi din Bucuresti au inceput deja sesiunea de cursuri, sub indrumarea echipei Teatrului Masca, iar prima zi a fost una incununata cu succes, prilej cu care elevii au avut ocazia sa stea de vorba cu maestrii Mihai Malaimare, Ana – Maria Pislaru si Valentin Mihalache, actori de prestigiu in cadrul Scolii de teatru a Teatrului Masca, profesori titulari si parteneri ai acestui proiect. Activitatea artistica va fi pusa in valoare prin piesele de teatru care se vor pune in scena pe 27 septembrie la Cluj-Napoca, 11 octombrie la Iasi si 8 noiembrie la Bucuresti.
Bucuresti, 15 iulie 2013. Pana pe 15 noiembrie, Muzeul Maramuresului din Sighetu Marmatiei deruleaza proiectul cultural Viflaimul in Maramures, finantat de Administratia Fondului Cultural National. Proiectul isi propune prezentarea si promovarea unui vechi spectacol de teatru popular, iar la final se va organiza expozitia tematica permanenta, care va prezenta publicului larg si vizitatorilor aspecte importante din aceasta parte a patrimoniului imaterial si a expresiei sale materiale. Obiectivele acestui proiect sunt cresterea interesului opiniei publice fata de cultura, respectiv a patrimoniului imaterial, a expresiei sale materiale si a numarului consumatorilor de cultura in zona Maramuresului; sprijinirea tinerilor in descoperirea si valorificarea patrimoniului cultural imaterial din Maramures; organizarea unui simpozion interactiv, unde vor fi invitati specialisti etnologi din tara, responsabili culturali locali, autoritati locale; conceperea unor activitati alternative dedicate tinerilor, care sa completeze activitatile scolare: workshop-uri pentru confectionare de masti populare, punerea in scena a reprezentatiei populare Viflaimul.
Bucuresti, 15 iulie 2013. Clujenii au fost invitati duminica, 14 iulie, la Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca, acolo unde au fost prezentate muzica, jocurile si traditiile culturale din satul clujean Frata. Actiunea a avut loc in cadrul proiectului Promovarea valorilor culturale traditionale locale in Muzeul Etnografic al Transilvaniei, proiect finantat de catre Administratia Fondului Cultural National. Proiectul a constat in aducerea in muzeu a unei comunitati rurale actuale care mai pastreaza inca in modul ei de viata valori ale culturii si civilizatiei traditionale, scopul intregului demers fiind promovarea acestor valori in randulul publicului vizitator si spectator. Evenimentul a fost alcatuit din prezentari interactive ale culturilor muzicala si coregrafica locale, din prezentare unor produse culinare locale si din prezentari ale portului traditional local.
Bucuresti, 15 iulie 2013. Asociatia ArtistNe(s)t – Reteaua Centrelor de Rezidenta pentru Artisti a demarat programul de rezidente ArtistNe(s)t, care in 2013 va sprijini realizarea a doua noi proiecte artistice interdisciplinare, finantate de Administratia Fondului Cultural National. Cele doua proiecte, ce vor fi dezvoltate de echipe mixte de artisti din domenii diferite, au fost selectionate in luna iunie in urma unui open-call de proiecte la care au participat peste 20 de artisti din zona dansului contemporan, muzicii, literaturii si teatrului. Primul proiect in lucru – 33 – este o instalatie performativa inspirata din viata si muzica lui George Enescu. Cel de-al doilea proiect – Omul si albina sa – este o piesa despre familie, comunitate si sacrificiul ritual, o explorare a potentialului improvizatoric al folclorului situata la intersectia dintre dans, muzica si poezie. Proiectul este initiat de o echipa interdisciplinara formata din actrita Katia Pascariu, coregraful Paul Dunca si muzicianul Jak Neumann si isi propune sa elaboreze un text programatic ce contine o succesiune de viziuni care se viseaza una pe cealalta intr-o intoarcere accelerata in timp. Ambele proiecte artistice interdisciplinare vor avea premiera pe data de 29 septembrie la Tescani, piesele urmand sa fie prezentate in cadrul unui mini-turneu la 1 octombrie la Bacau si 4 octombrie la Bucuresti in aula Muzeului National George Enescu.
Bucuresti, 15 iulie 2013. Opera Nights, cel mai mare festival de opera in aer liber din Romania, finantat in acest an de Administratia Fondului Cultural National, a fost un adevarat succes. Festivalul, care s-a desfasurat intre 10 si 15 iulie la Palatul Magna Curia din Deva si Castelul Corvinilor din Hunedoara, a adus publicului arii din opere de Giuseppe Verdi si Richard Wagner, operele Trubadurul, Don Pasquale si Elixirul dragostei si musicalul My Fair Lady. Si in 2013 orchestra si corul Teatrului National de Opera si Balet Oleg Danovski din Constanta au oferit acompaniamentul pentru solisti veniti din Constanta, Bucuresti (Opera Romana Bucuresti, Teatrul National de Opereta Ion Dacian), Japonia, Spania, Ungaria, Bulgaria si Republica Moldova.

Bucuresti, 15 iulie 2013. Muzeul National de Arta al Romaniei anunta ca expozitia Marturii. Frescele Manastirii Argesului este cstigatoarea Premiului Comitetului National Roman ICOM (International Council of Museums) pentru cea mai buna expozitie deschisa in anul 2012. Proiectul a fost realizat cu sprijinul Administratiei Fondului Cultural National, iar cu aceasta ocazie Muzeul National de Arta al Romaniei va invita miercuri, 17 iulie, de la ora 17.30, la o seara speciala in cadrul expozitiei premiate. Evenimentul cuprinde o intalnire cu prof. dr. Dan Zamfirescu, care va impartasi publicului din pasiunea si dedicatia cu care a urmarit pe parcursul intregii sale cariere studiul invataturilor lui Neagoe Basarab catre fiul sau Theodosie. Filolog si istoric literar, membru al Asociatiei Slavistilor din Romania si al Uniunii Scriitorilor din Romania, prof. Dan Zamfirescu este autorul a numeroase studii si articole de literatura romana veche si despre cultura romneasca in Europa bizantina si post-bizantina. Miercuri, expozitia Marturii. Frescele Manastirii Argesului ramane deschisa publicului pana la ora 21.30. Intrarea este gratuita.

Categorii:literature Etichete:

Parcuri industriale: facilităţi, reguli, competenţe, business plan, oameni care ştiu ce vor! O şansă pentru investitorii serioşi, care ştiu să se asocieze, sfidând cutuma românească!

12 iulie 2013 Un comentariu

UN MOD DE A FACE BUSINESS, NU BIŞNIŢĂ!
In Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 421 din data de 11 iulie 2013 a fost publicata Legea nr. 186/2013 privind constituirea si funcționarea parcurilor industriale.
La data intrării in vigoare a noii legi se abroga OG nr. 65/2001 privind constituirea si funcționarea parcurilor industriale, iar noua lege reglementează regimul juridic de constituire, organizare si funcționare a parcurilor industriale, inclusiv a celor existente, ceea ce este important din perspectiva continuităţii.
Titlul de parc industrial da dreptul la urmatoarele facilitați:
– scutire de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinației sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial;
– scutire de la plata impozitului pe terenuri, corespunzător terenului aferent parcului industrial;
– scutire de la plata impozitului pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din infrastructura parcului industrial;
– scutiri, numai cu acordul autorităţilor publice locale, de la plata oricăror taxe datorate bugetelor locale ale unitarilor administrativ-teritoriale pentru eliberarea oricăror certificate de urbanism, autorizații de construire si/sau autorizații de desființare de construcții pentru terenurile si clădirile din infrastructura parcului, ce fac parte integranta din parcul industrial;
– alte facilitați ce pot fi acordate, potrivit legii, de autoritățile administrației publice locale.
Fondatori pot fi:
– autoritățile administrației publice locale,
– persoanele fizice sau juridice de drept privat, romane ori străine, împreuna sau separat, care inițiază constituirea unui parc industrial si constituie si înmatriculează o societate comerciala;
– solicita organului de specialitate al administrației publice centrale eliberarea titlului de parc industrial, după parcurgerea unei proceduri speciale.
Parcul industrial funcționează sub directa gestionare si administrare realizata de administratorul parcului.
Are calitatea de rezident al parcului orice operator economic, persoana juridica, care funcționează conform legii si desfasoara următoarele:
– activitatea economice,
– de cercetare științifica, de valorificare a cercetării științifice si/sau de dezvoltare tehnologica agroindustriale, logistice si inovative, industriale etc., in cadrul parcului industrial:
– in calitate de co-contractant al administratorului parcului in cadrul unui contract de administrare si prestări de servicii conexe;
– in calitate de proprietar ori chiriaș, după caz, al unuia sau mai multor imobile situat/situate in perimetrul parcului industrial constituit conform procedurii simplificate, care nu este proprietatea administratorului parcului.
Cererea de acordare a titlului de parc industrial se formulează de către fondatorii parcului industrial.
Terenul aferent parcului industrial trebuie să îndeplinească urmatoarele condiții:
– este proprietatea tabulara sau in concesiune ori se afla in administrarea/folosința fondatorului, administratorului parcului sau a rezidenților parcului industrial;
– are acces la un drum european, național, județean sau șosele ocolitoare de centura;
– are o suprafața compacta, cu excepția suprafețelor traversate de cai de transport, suprafața de minimum 5 hectare;
– nu este afectat de nicio sarcina tabulara, dezmembrământ al dreptului de proprietate privata, ipoteca, măsura asiguratorie sau procedura de executare silita, cu excepția oricăror servituți de trecere, precum si a oricăror ipoteci constituite in favoarea instituțiilor de credit dintr-un stat membru al Uniunii Europene, in vederea garantării rambursării unor credite bancare contractate de către administratorul parcului, in vederea finanțării investițiilor la parcul industrial.
Durata pentru care se solicita acordarea titlului de parc industrial: 10 ani, cu posibilitate de prelungire.
Competenta de soluționare a cererii de acordare a titlului de parc industrial: Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, conform legii şi procedurii speciale.
Titlul de parc industrial este valabil pentru terenul, infrastructura parcului industrial si pe durata stabilite in mod expres prin ordinul ministrului dezvoltării regionale si administrației publice.
Categorii:literature Etichete:
%d blogeri au apreciat: