Arhiva

Posts Tagged ‘CULTURA’

CULTURA CA POLITICĂ, POLITICA DIN CULTURĂ, REFUZUL DILETANŢILOR, AGRESIUNEA ASUPRA OPEREI DE ARTĂ, AGRESIUNEA ASUPRA OMULUI DE CULTURĂ, MEMORIA ÎN CARE LOCUIM – PE SCURT, UN CUPRINS NECESAR …

29 decembrie 2009 Lasă un comentariu

RAPORTUL Comisiei Prezidenţiale pentru Patrimoniul Construit, Siturile Istorice şi Naturale, septembrie 2009
Membrii Comisiei Prezidenţiale pentru Patrimoniul Construit, Siturile Istorice şi Naturale au fost :
Prof. dr. Dan Mohanu, Co-preşedinte
Şeful Catedrei de restaurare patrimoniu, Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti
Arh. Şerban Sturdza, Co-preşedinte
Preşedinte al Ordinului Arhitecţilor din România
Prof. dr. Ştefan Andreescu, Istoric, Institutul Nicolae Iorga, Academia Română
David Baxter, Restoration Officer, Institute of Historic Building Conservation, Marea Britanie
Maria Berza, Vicepreşedinte, Fundaţia „Pro Patrimonio”
Prof. dr. Ruxandra Demetrescu, Rector, Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti
Prof. dr. Hanna Derer, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti
Paul Gherasim, Pictor, Uniunea Artiştilor Plastici din România
Arh. Ioana Irina Iamandescu, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti;
secretar ICOMOS Mioara Lujanschi, Centrul de Consultanţă pentru Programe Culturale Europene
Prof. dr. ing. Dan Lungu, Director general, Institutul Naţional al Monumentelor Istorice
Ierom. Iustin Marchiş, Mănăstirea Stavropoleos
Arh. Dan Marin, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti
Prof. dr. Aurelian Trişcu, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti
Dr. Petre Guran, Cercetător ştiinţific III, Institutul de studii sud-est europene, Academia Română
Dr. arh. Monica Mărgineanu Cârstoiu, Cercetător principal, Institutul de arheologie „Vasile Pârvan”, Academia Română
Dr. Ioana Iancovescu, Cercetător ştiinţific, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, Academia Română
Arh. Ştefan Mănciulescu, Arhitect Şef, Monumente Istorice, Ministerul Culturii, Franţa
Dr. Ecaterina Buculei, Cercetător ştiinţific, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, Academia Română
Pîrvu Ionică, Director, Centrul de Pregătire Profesională în Cultură
Cristian Lascu, Redactor Şef, National Geographic, România
CUPRINSUL RAPORTULUI:
Notă Introductivă……………………………………………………………………………………………………..1
Introducere în problema patrimoniului construit (Monica Mărgineanu Cârstoiu, Dan Mohanu)……..2
Capitolul I. Starea patrimoniului construit şi a siturilor istorice …………………………………..7
1. Monumentele istorice (Monica Mărgineanu Cârstoiu)……………………………………………7
1.1. Actorii principali ai distrugerii patrimoniului cultural……………………………………………7
1.2. Probleme curente ale degradării şi distrugerii……………………………………………………….8
1.3. Peisajul cultural. Abandon şi demolare în zonele protejate……………………………………11
1.4. Cazuistică…………………………………………………………………………………………………………………13
1.4.1. Monumente agresate…………………………………………………………………………………………….13
1.4.1.1. Castele (reşedinţe nobiliare) şi conace din Transilvania……………………………………….13
1.4.1.2. Conace (reşedinţe boiereşti) din Ţara Românească şi Moldova…………………………….17
1.4.1.3. Culele din Oltenia…………………………………………………………………………………………..18
1.4.1.4. Edificii de cult………………………………………………………………………………………………..19
1.4.1.5. Fortificaţii şi cetăţi degradate……………………………………………………………………………23
1.4.1.6. Monumente din Bucureşti………………………………………………………………………………..24
1.4.2. Peisaj cultural. Patrimoniu rural/ vernacular………………………………………………………….28
1.4.3. Patrimoniu industrial………………………………………………………………………………………….29
1.4.4. Agresiunea împotriva operei de artă…………………………………………………………………….30
1.5. Lista ilustraţiilor………………………………………………………………………………………………….30
2. Componentele artistice (Dan Mohanu)……………………………………………………………………..32
2.1 Proiectul de conservare – restaurare ca sursă a erorilor………………………………………………32
2.2 Preeminenţa arhitecturii în detrimentul expresiei autentice a monumentelor istorice…….34
2.3 Utilizarea surogatelor……………………………………………………………………………………………35
2.4 Patrimoniul „minor”……………………………………………………………………………………………..35
2.5 O morfologie a distrugerilor………………………………………………………………………………….36
2.6 Cazuistică……………………………………………………………………………………………………………40
2.7. Lista ilustraţiilor………………………………………………………………………………………………….47
3. Monumentele arheologice (Monica Mărgineanu Cârstoiu) ………………………………………..49
3.1. Natura patrimoniului arheologic……………………………………………………………………………49
3.1.2. Principalii actori ai distrugerii patrimoniului arheologic………………………………………49
3.1.3. Recunoaşterea patrimoniului arheologic…………………………………………………………….49
3.2. Starea patrimoniului arheologic din România…………………………………………………………50
3.2.1. Excurs privind istoria protejării patrimoniului arheologic în România…………………..50
3.2.2. Tipuri de distrugere ale patrimoniului arheologic………………………………………………..51
3.3 Probleme actuale ale patrimoniului arheologic şi ale cercetării arheologice………………..53
3.3.1. Cercetarea preventivă (de salvare) şi certificatul de descărcare arheologică………………53
3.3.2. Regimul de proprietate asupra terenurilor…………………………………………………………..54
3.3.3. Suportul cartografic/ cadastral. Marcarea siturilor……………………………………………….54
3.3.4. Înregistrarea de teren a monumentelor arhitecturale…………………………………………….54
3.4. Cazuistică……………………………………………………………………………………………………………55
3.5. Lista ilustraţiilor…………………………………………………………………………………………………69
4. Agresiuni asupra patrimoniului istoric din Bucureşti (Dan Marin)………………………………71
4.1. Radiografia tipurilor şi efectelor agresiunilor………………………………………………………….71
4.1.2. Tipologia agresiunilor……………………………………………………………………………………..71
4.1.3. Cauzele care fac posibile agresiunile…………………………………………………………………71
4.2. Agresiuni asupra patrimoniului din secolele XIX-XX…………………………………………….71
4.3. Agresiuni asupra patrimoniului modern………………………………………………………………..75
4.4. Agresiuni asupra zonelor protejate……………………………………………………………………….77
4.5. Lista ilustraţiilor…………………………………………………………………………………………………81
Cap. II Educaţia, formarea şi informarea în domeniul patrimoniului construit…………………84
1. Introducere (Aurelian Trişcu) ………………………………………………………………………………..84
2. Problema patrimoniului la nivelul educaţiei generale ……………………………………………….85
3. Formarea specialiştilor. Probleme actuale privitoare la învăţământul dedicat conservării-restaurării componentelor artistice ale monumentelor istorice (Dan Mohanu)……………………86
3.1. Observaţii generale……………………………………………………………………………………………..86
3.2. O privire critică asupra activităţii de formare a specialiştilor……………………………………89
3.3. Niveluri ale formării şi atestarea specialiştilor………………………………………………………..90
3.3.1. Nivelurile formării…………………………………………………………………………………………….90
3.3.2. Atestarea specialiştilor……………………………………………………………………………………….94
4. Formarea specialiştilor din domeniul arhitectură-arheologie (Monica Mărgineanu Cârstoiu)…………94
4.1. Situaţia formării în domeniul arhitectură-arheologie……………………………………………….94
4.2. Consecinţele formării şi ale educaţiei deficitare………………………………………………………95
5. Alte forme de instruire şi educaţie…………………………………………………………………………..96
Cap. III Legislaţie, instituţii, strategie şi măsuri……………………………………………………………97
1. Probleme legislative şi instituţionale referitoare la patrimoniul cultural şi natural………….97
1.1. Patrimoniul cultural construit (Maria Berza, Pîrvu Ionică, Mioara Lujanschi, Dan Marin…………………….97
1.2. Patrimoniul natural. Vicii legislative şi instituţionale (Cristian Lascu)…………………102
2. Elemente de analiză strategică. Oportunităţi şi recomandări (Mioara Lujanschi)………04
2.1. Cadru introductiv………………………………………………………………………………………………104
2.1.1. Poziţionare……………………………………………………………………………………………………..104
2.1.2. Diagnostic………………………………………………………………………………………………………104
2.1.3. Valorificarea contextului european…………………………………………………………………….106
2.2. Programarea strategică şi operaţională……………………………………………………………….107
2.2.1. Viziune şi principii…………………………………………………………………………………….107
2.2.2. Obiective………………………………………………………………………………………………….107
2.2.3. Arii de intervenţii……………………………………………………………………………………..108
2.2.3.1. Fundamentare……………………………………………………………………………………..108
2.2.3.2. Sistemul de programare a intervenţiilor………………………………………………….109
2.2.3.3. Arii de intervenţie………………………………………………………………………………..109
2.3. Măsuri de intervenţie rapidă…………………………………………………………………………..110
2.4. Recomandări pe termen mediu şi lung…………………………………………………………….112
2.5. Concluzii…………………………………………………………………………………………………….113
3. Măsuri (Maria Berza, Hanna Derer, Irina Iamandescu, Pîrvu Ionică, Cristian Lascu, Mioara Lujanschi, Dan Lungu, Dan Marin, Ştefan Mănciulescu, Monica Mărgineanu Cârstoiu, Dan Mohanu, Şerban Sturdza) …………………………………………………………………..113
3.1. Măsuri generale la nivel legislativ……………………………………………………………………….113
3.2. Măsuri generale la nivel instituţional-administrativ……………………………………………….114
3.3. Măsuri privitoare la zonele protejate……………………………………………………………………116
3.4. Măsuri privitoare la identificarea şi protejarea peisajelor culturale………………………….117
3.5. Măsuri privitoare la patrimoniul arheologic – monument de arhitectură …………………118
3.6. Măsuri privitoare la componentele artistice ………………………………………………………..123
3.7. Măsuri privitoare la mediul istoric şi schimbările climatice…………………………………..125
3.8. Măsuri privitoare la patrimoniul natural………………………………………………………………125
Glosar …………………………………………………………………………………………………………………..126
Anexă……………………………………………………………………………………………………………………129
Analiza exercitării atribuţiilor Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional potrivit Legii 422/ 2001(Ioana Irina Iamandescu)

Comisia Prezidenţială pentru Patrimoniul Construit, Siturile Istorice şi Naturale a fost
înfiinţată prin Decizia Preşedintelui României la data de 18 aprilie 2008, având următoarele
scopuri:
(1) elaborarea unui raport referitor la situaţia actuală a patrimoniului construit, siturilor
istorice şi naturale;
(2) elaborarea unei strategii pe termen mediu şi lung privitoare la modalităţile de
protejare şi promovare a patrimoniului cultural;
(3) identificarea unor măsuri eficiente la nivel instituţional care să asigure o mai bună coordonare şi implementare a politicilor prioritare în domeniul patrimoniului construit, siturilor istorice şi naturale;
(4) elaborarea unui Ghid al patrimoniului construit, siturilor istorice şi naturale. In vederea atingerii obiectivelor, activitatea Comisiei a continuat în baza Deciziei privind prelungirea termenului de funcţionare, din 20 octombrie 2008.
Prima etapă a activităţii s-a concretizat sub forma unui document intitulat Patrimoniul construit şi natural al României în pericol. Măsuri prioritare de protecţie, care a propus un set de 12 măsuri urgente. După lansarea documentului la data de 16 septembrie 2008, Preşedintele României a transmis Guvernului şi Parlamentului recomandările Comisiei.
Activitatea Comisiei a continuat pe grupuri de lucru şi reuniuni în plen. Redactarea capitolelor
care alcătuiesc prezentul Raport a fost asumată de următorii membri ai Comisiei: Maria Berza, Dan Marin, Monica Mărgineanu Cârstoiu, Cristian Lascu, Mioara Lujanschi, Dan Mohanu. Ghidul a fost redactat de Hanna Derer.
Autorii Raportului au adresat mulţumiri tuturor celor care au pus la dispoziţie imagini:
Viorica Crişan, Graţiela Grigoriu, dr. Ioana Bogdan Cătăniciu, dr. Gabriela Gheorghiu, dr. Mihaela Mǎnucu Adameşteanu, Ştefana Bianu, dr. Cristina Popescu, Dana Postolache, Iulia Stanciu, Sorin Onişor, arh. Petru Mortu, arh. Ştefan Bâlici, Aurelian Stroe, arh. Andrei Moldoveanu, arh. Şerban Bonciocat, arh. Virgil Apostol, Robert Constantin, Gabriel Stǎicuţ, dr. Constantin Chera, dr. Alexandru Barnea, ing. Mircea Crişan, Georgel Dumitriu (INMI), Fundaţiei ARA, studenţilor arhitecţi Anca Dumitrescu, Diana Pop, studenţilor de la Universitatea Naţională de Arte Bucureşti.

Categorii:literature Etichete:
%d blogeri au apreciat: