Arhiva

Archive for iunie 2011

MODEL DE CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ. CUPRINDE MODIFICĂRILE DIN CODUL MUNCII, VALABIL DIN IUNIE 2011


SC___________________________

J____/____________/____________

CUI___________________________

Sediul social ____________________

Punct de lucru____________________

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ

încheiat şi înregistrat sub nr. ..……/……………….. în registrul general de evidenţă a salariaţilor

A. Părţile contractului

 Angajator -Persoana juridică/fizică ………………………………………………………, cu sediul/domiciliul…………………………, înregistrată la registrul comerţului din ……………………, sub numărul…………………….., cod fiscal……………………. telefon ………………….., reprezentată legal prin ……………………………, în calitate de …………………………………………

şi

salariatul/salariata – d-nul / d-na………………………………………………………………………………………………., domiciliat(ă) în localitatea ……………………………, str. …………………………………………………….nr. ……. bl ……….sc…….ap………et………… judeţul ………………………, posesor al actului de identitate BI /CI / Paşaport seria …………, nr. ……..…., eliberat de …………………. la data de …………………..CNP …………………………………autorizatie de munca/permis de sedere in scop de munca, seria …… nr. ………. din data……………… am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii asupra cărora am convenit:

B.  Obiectul contractului:. Desfasurarea unei activitati in vederea obtinerii de venituri salariale.

C.  Durata contractului:

a) nedeterminată, salariatul/salariata ……………………………………………………………………. urmând să înceapă activitatea la data de ……………………………………………

b) determinată, de …………..luni, pe perioada cuprinsă între data de ………………………….şi data de ………………………..  pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post .

D. Locul de muncă

Activitatea se desfăşoară la ( sectie/atelier/birou/serviciu/compartiment, etc)………………………………………..din sediul social /punct de lucru/alt loc de munca organizat al angajatorului…………………………………………..

E. Felul muncii

I. Funcţia/meseria ……..………………………..…………………………………conform Clasificării Ocupaţiilor din România.

F. Atributiile postului

Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului:

 1. …………………………………………
 2. …………………………………………
 3. ………………………………………..
 4. ………………………………………..
 5. ………………………………………..
 6. ……………………………………….

Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca.

G. Conditii de munca

    1. Activitatea se desfasoara in conditii grele, vatamatoare sau periculoase, potrivit Legii nr.31/1991 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite – vatamatoare, grele sau periculoase.

    2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite/speciale de munca, potrivit Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii  publice de pensii, cu modificarile si completarile ulterioare.

H. Durata muncii:

1.  O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de ………. ore/zi ……….. ore/săptamana;

a)  Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează ……………………. (ore zi/ore noapte / inegal);

b) Programul de lucru se poate modifica în următoarele condiţiile regulamentului intern/contractului  colectiv de munca aplicabil.

2. O fracţiune de normă, durata timpului  de lucru fiind de …… ore/zi  , ore / săptamana………………..;

a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează …………………….(ore zi/ore noapte,inegal);

b) Programul de lucru se poate modifica în  condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.

c)Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor  accidente sau înlăturării consecinţelor acestora.

I.  Concediul

Durata concediului anual de odihnă este de …….. zile, în raport cu durata muncii (norma intreaga,  fractiune de norma).

                De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de ………………………

 

J. Salarizare:

1) Salariul de baza lunar brut este de………………… lei:

2) Alte elemente constitutive:

a)  sporuri ……………………….……………………………………;

b)  indemnizaţii ………………………………………………..;

b¹) prestatii suplimentare in bani……………………………………;

b²) modalitatea prestatiilor suplimentare in natura……………;

c)alte adaosuri………………………………………………………;

II). Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere platite sau se  plătesc cu un spor la salariu,  conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare. 

III). Data/datele la care se plăteşte salariul este/sunt ……………………. .;

K. Drepturi si obligatii ale partilor privind  sănătatea şi securitatea în muncă:

                a) echipament individual  de protecţie …………………………………;

                b) echipament individual  de lucru ………………………………………;

                c) materiale igienico -sanitare …………………………………………………..…;

                d) alimentaţie de protecţie ……………………………….…;

                e) antidoturi……………………………………………………….;

                f) alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă ………………

L. Alte clauze:

a)       perioada de proba este de………. zile calendaristice ;

b)       perioada de preaviz in cazul concedierii este de …………zile lucratoare, , conform Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii  cu modificarile si completarile ulterioare sau Contractului Colectiv de Munca aplicabil;

c)       perioada de preaviz in cazul demisiei …………. zile lucratoare , conform Legii nr.53/2003- Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare sau Contractului Colectiv de Munca aplicabil;

d)       în cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate, informaţiile prevăzute la art. 18 alin.( 1) din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare,  se vor regăsi şi în contractul individual de muncă;

e)       alte clauze………………………………………………………………………….;

 

M. Drepturi si obligatii generale ale partilor

1. Salariatul are , in principal, urmatoarele drepturi:

    a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;

    b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;

    c) dreptul la concediu de odihna anual;

    d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;

    e) dreptul la demnitate in munca;

    f) dreptul la acces la formare profesionala;

    g) dreptul la securitate si sanatate in munca;

    h) dreptul la informare si consultare;

    i) dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca;

    j) dreptul la protectie in caz de concediere;

    k) dreptul la negociere colectiva si individuala;

    l) dreptul de a participa la actiuni colective;

    m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.

    n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile

2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

     a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;

    b) obligatia de a respecta disciplina muncii;

    c) obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul colectiv de munca aplicabil, precum 

       si in contractul individual de munca;

    d) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;

    e) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;

    f) obligatia de a respecta secretul de serviciu.

    g) alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.

3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:

    a) sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii;

   b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii;

   c) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;

   d) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala ale salariatului;

   e) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv    

      de munca aplicabil si regulamentului intern.

4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

  a) sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca, anterior inceperii activitatii;

    a¹) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;

    b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;

   c) sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;

    d) sa elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si specialitate;

   e) sa se consulte cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora;

     f) sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii;

     g) sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege;

     h) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;

     i) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor.

 

 

N. Dispoziţii finale

                Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare  şi ale Contractului Colectiv de Muncă aplicabil incheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramura/national, inregistrat sub nr…………../………………la Inspectoratul Teritorial de  Munca  a judetului/municipiului…………………/Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.            

                Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege.

O. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de  instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.

 

 

 

 

 

Angajator,
……………………………..

Reprezentant legal,

………………………………

Salariat,

                          Semnatura………………….

 

                     Data……………………..

 

 

 

 

 

 

                 Pe data de ………………………………….. prezentul contract încetează in temeiul art……..din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare  in urma indeplinirii procedurii legale.

 

 

 

 

 

Angajator, ……………………

 

 

Categorii:PRACTIC

GÂND DE PRIMĂVARĂ…


Categorii:GÂND

VICTORIE!…


Categorii:FOTO

ORĂŞTIE ŞI PACTELE ÎNŢELEPŢILOR SIONULUI (2). Serial de Ştefan Nemecsek


ORĂŞTIE ŞI PACTELE ÎNŢELEPŢILOR SIONULUI

FRAGMENT DIN

CARTE, LITERATURĂ ŞI PRESĂ LA ORĂŞTIE

De Ştefan Nemecsek

 

 

Cum le-a obţinut însă A. Nicolaevici? Două zvonuri circulă relativ la aceasta: fi e că au fost copiate de către o femeie, soţie sau amantă a unuia dintre iniţiaţii care le-au redactat şi care femeie a crezut că e de datoria ei să transmită aceste copii unui creştin care ar fi în stare să-şi pună

la adăpost coreligionarii de asemenea uneltiri ascunse şi ameninţătoare;

fi e că au fost scoase dintr-o casă de fie, pe care o păstrau sioniştii într-unul din oraşele Alsaciei. Dar probabil nici una dintre aceste două ipoteze nu este adevărată, deoarece posesorii filelor au trebuit să se străduiască să apere de orice bănuială şi de orice răzbunare pe autorul

sau autorii sustragerii sau ai destăinuitorilor făcute.

Protocoalele sunt în număr de douăzeci şi patru. Sunt mai mult nişte învăţături şi maxime, decât procese verbale. Se pare că autorul sau autorii lor au urmărit în primul rând să înşire în 24 lecţii doctrinele lui Israel, ţinta pe care o urmăreşte din timpurile cele mai îndepărtate şi amănuntele celui din urmă plan de bătaie pentru cucerirea puterii mondiale atunci când totul ar părea pregătit pentru a începe lupta hotărâtoare. „Pentru jidani nu există alt drept decât puterea, forţa;

liberalismul a nimicit la Goimi religia şi autoritatea; aurul e în mâinile lui Israel şi, prin aur, el a pus mâna pe presă şi pe opinia publică, factori consideraţi în măsură să comande guvernelor în state democratizate.

Societăţile francmasonilor sunt conduse de jidani, care le îndrumă faptele şi propaganda. Popoarele creştine vor fi într-o bună zi atât de dezbinate încât vor cere un supra-guvernământ universal, deja constituit de ei. Războaie răzleţe şi apoi unul, al lumii întregi, pe care îl va şti

dezlănţui Israel, îi vor grăbi domnia. Autocraţia jidovească va înlocui liberalismul statelor creştine. Toate religiile vor fi desfiinţate, afară de aceea a lui Moise” spun Protocoalele.

„Pentru a-şi arăta puterea, jidanii vor dobândi pământ şi vor robi prin omor şi teroare unul din popoarele Europei. Un impozit progresiv pe capital şi împrumuturi de stat va sfârşi prin a ruina pe creştinii pe care o învăţătură atee îi va fi sălbăticit, şi ceasul, atât de mult aşteptat, va suna. Regele jidanilor, întruchiparea sorţii, va domni asupra omenirii îmblânzite” ‒ aceasta e, în câteva cuvinte, ideea de căpetenie a Protocoalelor.

E bine să ne gândim asupra deosebitelor capitole, să le comparăm textul cu alte documente de origine ebraică şi să cercetăm în ce măsură au fost înfăptuite, în timpul războiului şi de la el încoace, faptele prevăzute şi întâmplările proorocite. Al treilea capitol al acestor lecţii ale înţelepţilor lui Israel, cuprinde o aluzie la Şarpele care simbolizează mersul progresiv al lui Israel, către stăpânirea lumii. Sergiu Nilus, în epilogul cărţii sale, pe care traducerile americană şi germană nu l-au reprodus, ne povesteşte amănunte ciudate despre acest simbol al puterii jidoveşti, pentru totdeauna învingătoare, după ce se va fi încolăcit în jurul Statelor europene. După tradiţiile iudaice, această proorocire ar data încă de pe vremea lui Solomon. El pătrunde în inima tuturor

naţiunilor, pentru a le corupe, a le nimici; şi fiind o parte din Sion, el trebuie să se reîntoarcă acolo, după ce îşi va fi îndeplinit şirul cuceririlor sale. Sioniştii au făcut de mult harta pe care a trasat drumul târâtoarei şi pe această hartă sunt însemnate punctele de căpetenie străbătute şi cele

care au mai rămas a fi atinse. Cea dintâi cucerire a şarpelui e Grecia, pe vremea lui Pericle, în anul 429 înainte de Cristos; la Roma, capul şarpelui pătrunse sub domnia lui August, puţin înainte de naşterea lui Iisus Cristos; Madridul îi văzu apariţia sub Carol Quintul; Parisul, la sfârşitul domniei lui Ludovic XIV; Londra la căderea lui Napoleon; Berlinul în 1871, după apoteoza tratatului de la Versailles; Petersburgul în 1881. E important de ştiut că toate statele peste care şi-a lăsat şarpele

dâra de bale, au fost zguduite până în temelii de crize politice şi sociale.

Traseul indică cele din urmă cuceriri de făcut: Moscova, Kiev, Odessa, Bucureşti, Constantinopol şi în sfârşit Ierusalimul, punctul de plecare şi punctul terminal al fatalului itinerar.

Analizând Protocoalele, ţinându-ne departe de comentariile editorilor şi de toate polemicile pricinuite de publicarea lor, se deosebesc în ele trei lucruri de căpetenie, adesea îmbinate:

1. O critică filosofică a principiilor liberale şi o slăvire a regimului autocratic;

2. Expunerea planului de luptă pregătit cu metodă, pentru asigurarea dominaţiei mondiale a evreilor;

3. Priviri profetice asupra înfăptuirii apropiate a părţilor mai însemnate ale acestui plan.

 

Stefan Nemecsek

Categorii:CARTEA

„Ia-ţi boarfele şi mişcă!!” –


PRIMIM DE LA ADRIAN BOTEZ:

Oana Orlea, născută Maria-Ioana (Oana) Cantacuzino (născută la 21 aprilie 1936, România), este scriitoare şi fostă deţinută politică, aflată în exil în Franţa, unde locuieşte din anii 1980.

Oana Orlea este pseudonimul literar al Mariei-Ioana Cantacuzino, fiica aviatorului legendar Constantin „Bâzu” Cantacuzino şi a Ancăi Diamandy. Este nepoata prin alianţă a lui George Enescu şi legatara sa testamentară.

În 1952, la numai 16 ani, ca elevă in clasa a X-a, este arestată şi condamnată la patru ani de închisoare, sub acuzaţia de complot şi acţiune subversivă împotriva statului, pentru că a distribuit manifeste anticomuniste şi execută pedeapsa de închisoare până în 1954. În această perioadă fost deţinută la Văcăreşti, la Jilava, într-un lagăr de muncă la Pipera, în croitoria puşcăriei Târgşor, în puşcăria de la Mislea, la Malmaison etc.

În timp ce Oana se afla în închisoare, George Enescu este invitat de primul ministru Petru Groza să susţină un concert la Bucureşti. Enescu respinge această invitaţie atâta vreme cât Oana nu va fi eliberată de acest regim.

După ce a ieşit din închisoare, nu i s-a permis să-şi continue studiile şi a trebuit să-şi câştige existenţa ca sudor pe şantier, ca taxator de autobuz, să spele pe cap clientele unui coafor. A fost mereu supravegheată de Securitate şi, în 1960, a fost arestată din nou pentru câteva luni în procesul atacării furgonului de bani al BNR.

În perioada de relativă deschidere din a doua parte a anilor ‘60, Ioana Cantacuzino a reuşit să publice şapte cărţi – proze scurte şi romane – sub pseudonimul Oana Orlea.

În anul 1980 se stabileşte în Franţa.

Cele îndurate în închisoare au ajutat-o să scrie o carte autobiografică despre tinereţea sa furată publicată la Editions Seuil, din Paris. Ea îşi semnează cărţile cu numele său de căsătorie, Oana Orlea” cf. Orlea, Oana, „Ia-ţi boarfele şi mişcă!!” – interviu realizat de Mariana Marin, Editura Cartea Românească, Bucureşti şi cf. wikipedia.

 

Categorii:GÂND

A VENIT VREMEA…


PRIMIM DE LA ADRIAN BOTEZ:

E-O VREME

e-o vreme pe placul meu: ploioasă

cu blesteme: ghirlande de voci de păsări

frământă şi neliniştesc aerul – la

culme

spinările cerului se freacă – una de

alta – gata să scoată fum şi

scântei – să ia

foc

e cazul de multă – de mult

mai multă furie – în această lume – jalnică

lume – pe care nu o luminează

nimic

Adrian Botez

Categorii:POEMUL

ANCHETA LITERARĂ: MAI EXISTĂ LITERATURĂ UMORISTICĂ?


Redacţia revistei Oglinda literară  a iniţiat ancheta de mai jos. Mi-ar face plăcere să va aflaţi printre cei care participă răspunzând la întrebări, menţionând numele, profesia şi localitatea. Data limită pentru răspunsuri: 1 iulie 2011. 

Mulţumesc.

                                                         Cu prietenie, 

  ANCHETA…


1.Avem, MAI avem literatură satirico-umoristică după 1989?

2.Numiţi autori postdecembrişti ale căror creaţii credeţi că s-ar circumscrie ideii de literatură satirico-umoristică. Menţionaţi şi titluri de volume – dacă ştiţi…

3.Se ştie ce impact puternic are radioul şi televiziunea asupra cetăţeanului… Ce părere aveţi despre emisiunile de divertisment ale acestor instituţii: practică ele un umor – atâta cât este –, de valoarea celui tradiţional românesc?


                     Dumitru Hurubă

Categorii:UMOR

REVISTA „ALGORITM LITERAR” NR. 4/2011. Director fondator: Ioan Barb. Senior editor: Silviu Guga. Redactor şef: Daniel Lăcătuş. Secretar de redacţie: Sofia Barb. Eseu, poezie, proză, arta, memoria pietrei, cultura de Călan

26 iunie 2011 Un comentariu

algoritm lit

Categorii:literature Etichete:

CYBILL, ROMAN DE OVIDIU VASILESCU, PARTE DIN TRILOGIA BLESTEMUL. Editura Călăuza v.b. Deva, 2010Categorii:literature Etichete:

CONTRIBUABILI DECLARAŢI INACTIVI, PROCEDURA, PUBLICITATEA, COMPETENŢE…


 • ORDIN nr. 575 din 21 iulie 2006 privind stabilirea condiţiilor şi declararea contribuabililor inactivi
  – Contribuabilii vor fi declaraţi inactivi dacă îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:
 • a)se sustrag de la efectuarea inspecţiei fiscale, prin declararea unor date de identificare a sediului social care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
 • b)organele fiscale au constatat că nu funcţionează la sediul social sau la domiciliul fiscal declarat.
 • (11)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), nu vor fi declaraţi inactivi contribuabilii aflaţi în stare de insolvenţă sau în insolvenţă iminentă, conform prevederilor legale în vigoare, precum şi contribuabilii radiaţi din evidenţa Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.
 • Contribuabilii sunt declaraţi inactivi prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 • De la data declarării ca inactiv contribuabilul nu mai are dreptul de a utiliza facturi, facturi fiscale, alte documente sau formulare tipizate cu regim special.
 • Documentele fiscale emise de un contribuabil declarat inactiv cu încălcarea interdicţiei  nu produc efecte juridice din punct de vedere fiscal.
 • Pe perioada stării de inactivitate toate procedurile de avizare, autorizare, certificare, licenţiere sau alte proceduri similare, cât şi orice operaţiune şi procedură vamală cu privire la contribuabilul inactiv şi la activităţile acestuia, precum şi oricare dintre avizele, autorizaţiile, licenţele, acordurile şi orice alte acte în baza cărora contribuabilii inactivi sunt autorizaţi să funcţioneze sau să desfăşoare diverse activităţi economice se suspendă de drept.
 • Suspendarea nu determină prelungirea termenelor pentru care avizele, autorizaţiile, licenţele, acordurile sau alte astfel de acte sunt acordate şi nici amânarea în vreun fel ori exonerarea de obligaţiile de plată datorate pentru eliberarea, modificarea sau prelungirea acestora.
 • Competenţa pentru constatarea îndeplinirii condiţiilor de declarare a stării de inactivitate revine organelor de inspecţie fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al unităţilor subordonate.
 • Starea de inactivitate încetează dacă se constată de organele ANAF că nu mai sunt îndeplinite condiţiile pentru care contribuabilul a fost declarat inactiv sau ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti, de la data la care aceasta rămâne irevocabilă.
 • Constatarea încetării motivelor pentru care contribuabilul a fost declarat inactiv se va face de organele de inspecţie fiscală competente, în baza cererii de reactivare, depusă de reprezentantul legal al contribuabilului declarat inactiv.
 • În baza cererii de reactivare, organele de inspecţie fiscală vor efectua inspecţia fiscală şi după finalizarea acesteia vor întocmi un referat cu propunerea de reactivare. Referatul va fi avizat de directorul executiv coordonator şi va sta la baza întocmirii Listei contribuabililor reactivaţi.
 • Încetarea stării de inactivitate a unui contribuabil se face prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 • După reactivarea unui contribuabil declarat inactiv, restricţiile  încetează începând cu data publicării ordinului de reactivare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 • Listele se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet http://www.mfinante.ro, la secţiunea „Informaţii contribuabili”.
 • Lista contribuabililor declaraţi inactivi şi Lista contribuabililor reactivaţi vor fi actualizate, de regulă, lunar.
Categorii:PRACTIC

OPERATORI ECONOMICI DECLARAŢI INACTIVI, CONDIŢII, EFECTE, CONTROALE…


 
In conformitate cu prevederile art. 11 alin. 11 din Codul fiscal , autoritatile fiscale nu iau in considerare o tranzactie efectuata de un contribuabil declarat inactiv prin ordin al presedintelui ANAF, cu exceptia livrarilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita. In egala masura, conform art. 11 alin. 12 din Codul fiscal nu sunt luate in considerare tranzactiile efectuate cu un contribuabil declarat inactiv prin ordin al presedintelui ANAF, cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita.
 
Art. 3 din OPANAF 575/2006 prevede ca de la data declararii ca inactiv contribuabilul nu mai are dreptul de a utiliza facturi si alte documente asemanatoare, iar cele emise cu incalcarea acestei interdictii nu produc efecte juridice din punct de vedere fiscal.
 
Din modul de redactare a textelor legislative anterior amintite, rezultă ca nu sunt luate in considerare livrarile/prestarile efectuate de contribuabilii inactivi catre terti, cu exceptia livrarilor de bunuri in cadrul executarii silite, precum si achizitiile de bunuri si servicii efectuate de terti de la contribuabilii inactivi, cu exceptia achizitiilor de bunuri in cadrul executarii silite.  
 

 

Categorii:PRACTIC

ARCA LUI NOE, MODEL CONTEMPORAN DUPĂ UN TEXT VECHI, BIBLIC


Gen 6:13 Atunci Dumnezeu a zis lui Noe: „Sfîrşitul oricărei făpturi este hotărît înaintea Mea, fiindcă au umplut pămîntul de silnicie; iată, am să-i nimicesc împreună cu pămîntul.

Gen 6:14 Fă-ţi o corabie din lemn de gofer (chiparos); corabia aceasta s’o împarţi în cămăruţe, şi s’o tencuieşti cu smoală pe dinlăuntru şi pe dinafară.

Gen 6:15 Iată cum s’o faci: corabia să aibă trei sute de coţi în lungime, cincizeci de coţi în lăţime şi treizeci de coţi în înălţime.

Gen 6:16 Să faci corăbiei o fereastră, sus, lată de un cot; uşa s’o pui în laturea corăbiei; şi să faci un rînd de cămări jos, altul la mijloc şi altul sus.

Gen 6:17 Şi, iată că Eu am să fac să vină un potop de ape pe pămînt, ca să nimicească orice făptură de supt cer, care are suflare de viaţă; tot ce este pe pămînt va pieri.

Gen 6:18 Dar cu tine fac un legămînt; să intri în corabie, tu şi fiii tăi, nevastă-ta şi nevestele fiilor tăi împreună cu tine.

Gen 6:19 Din tot ce trăieşte, din orice făptură, să iei în corabie cîte două din fiecare soi, ca să le ţii vii cu tine: să fie o parte bărbătească şi o parte femeiască.

Gen 6:20 Din păsări după soiul lor, din vite după soiul lor, şi din toate tîrîtoarele de pe pămînt după soiul lor, să vină la tine înlăuntru cîte două din fiecare soi, ca să le ţii cu viaţă.

Gen 6:21 Şi tu, ia-ţi din toate bucatele cari se mănîncă, şi fă-ţi merinde din ele, ca să-ţi slujească de hrană ţie şi lor.”

Gen 6:22 Aşa a şi făcut Noe: a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu.

Categorii:PRESA

ORĂŞTIE ŞI PROTOCOALELE ÎNŢELEPŢILOR SIONULUI (1). Serial de Ştefan Nemecsek


ORĂŞTIE ŞI PROTOCOALELE ÎNŢELEPŢILOR SIONULUI

FRAGMENT DIN

CARTE, LITERATURĂ ŞI PRESĂ LA ORĂŞTIE

DE ŞTEFAN NEMECSEK

 

 

Deşi mai puţin cunoscută publicului larg, lucrarea PROTOCOALELE înțelepților Sionului pare să fi e după părerea formată în urma studierii conţinutului acesteia, una dintre cele mai importante „moşteniri literare” lăsate generaţiilor de Ioan Moţa. Structurată în 24 de capitole PROTOCOALELE… fac referiri de o tulburătoare actualitate, din toate punctele de vedere, asupra tuturor aspectelor vieţii sociale, economice, culturale, religioase, fi nanciare etc. Din punct de vedere „jidovesc”. Lecturând conţinutul lucrării, o profundă nelinişte pune stăpânire pe conştientul şi subconştientul cititorului.

După fiecare capitol, preotul Ioan Moţa face comentarii personale, ancorate în realităţile epocii. Noi, vom analiza din PROTOCOALE doar capitolul referitor la presă.

Întrucât, aşa cum subliniam mai înainte, lucrarea este mai puţin cunoscută, vom face o scurtă prezentare a acesteia. Așa cum scrie în lucrare, încă din a doua jumătate a secolului XIX şi începutul secolului XX, la fel ca în lumea largă şi pe meleagurile transilvane se observă

formarea de valuri de antisemitism. Ele erau, la acea vreme, încă răzleţe şi slabe; dar, prin suflul zvâcnirilor jidoveşti care izbucnesc din toate părţile, ele cresc, îşi iuţesc mersul şi tind a evolua spre dimensiuni uriaşe, când, cu crestele spumegânde încordate spre cer, îşi vor sparge

furia pe malurile unde Israel a crezut că poate zidi cetăţi neînvinse.

Antisemitismul trebuia oare considerat provocat de cauze superficiale şi vremelnice sau de pricini durabile şi profunde? Trebuiau socotiţi jidanii ca responsabili în mare parte pentru năpasta mondială de după război? La asemenea întrebări se putea răspunde numai cu fapte riguros

constatate, cu comparaţii deduse logic. Trebuie să mărturisim că primejdia evreiască ce se înfăţişa prin atâtea simptome şi atâtea fapte, n-a fost cu adevărat descoperită marelui public, decât atunci când a apărut traducerea unui fragment dintr-o carte rusească înregistrată la British Museum în August 1906 şi care purta titlul: Cel Mare în cel Mic și Anticristul ca o posibilitate politică imediată. (Notele unui ortodox; ediţia a II-a corectată şi adăugită. Tzarskoie – Selo, 1905). Această traducere a fost editată în decembrie 1919, la „Eyre & Spottiswoode fi ind intitulată: The Jewish Peil; Protocols of the Learned Elders of Sion (Pericolul jidovesc; Protocoalele înţelepţilor bătrâni ai Sionului).

Ar fi rămas multă vreme necunoscută în Anglia, dacă unui redactor de la „Times” nu i-ar fi venit în gând să scrie despre ea un articol, făcându-i o dare de seamă destul de amănunţită şi care se poate cuprinde într-o întrebare neliniştitoare: „dacă această care este înfăţişarea adevărului,

atunci n-am scăpat noi oare de o pace nemţească decât pentru a suferi urmările unei păci jidăneşti?”.

În vreme ce la Londra apărea o traducere englezească a Protocoalelor, în acelaşi timp o traducere germană era publicată la Charlottenberg (Berlin), de către dl. Gottfries zur Beek: Die Geheimnisse der Weissen von Zion (Tainele înţelepţilor Sionului) şi se răspândi destul de repede atât în Germania, cât şi în Austria. Abia atrăsese luarea aminte articolul din „Times” asupra primejdiei jidoveşti şi îndată cărticica dispăru din comerţ, iar, lucru ciudat, domnii Eyre & Spottiswoode au declarat că nu vor mai scoate o nouă ediţie. Dar, aşteptând ca prin îngrijirea unei asociaţii naţionaliste: „The Britons” să se publice o nouă ediţie englezească, „The Morning Post”, publică sub titlul „The Cause of World Unrest” (Cauza neorînduielilor din lume), un şir de articole aspre, bazate pe textele Protocoalelor şi pe documente descoperite mai târziu, prin care dovedea că jidanii sunt vinovaţi de starea bolnăvicioasă a lumii, care prelungeşte neajunsurile politice şi

financiare izvorâte din război.

În Statele Unite a fost editată, la domnii Small, Maynard & C-ie, Boston, o altă traducere intitulată The Protocols and World Revolution (Protocoalele şi Revoluţia mondială). O traducere poloneză a apărut încă din 1920. În Franţa câteva dări de seamă, însoţite de citate din cartea lui Sergiu Nilus, au fost publicate în „Le Correspondent”, în „La Vieille France”, în „L’Action Française” şi în „L’Opinion”. O primă traducere a lor a fost publicată în „La Libre Parole”, dar numai în septembrie 1920 şi la începutul anului 1921 au apărut ediţia cu prefaţă a Monseniorului

Joulin şi aceea din „Vieille France” precedentă şi urmată de comentarii.

Asupra deosebitelor ediţii apărute în Rusia, e greu să se stabilească ceva sigur. Se pare că cea dintâi, datorată profesorului Sergiu Nilus, a apărut în 1902, dar probabil a fost cumpărată ori confiscată, căci exemplarele nu i se mai găsesc. A fost oare reeditată în 1903? Lucrul e cu putinţă,

dar, cea dintâi de la care se cunoaşte textul, e aceea din 1905, care se găseşte în catalogul British Museum. Scriitorul rus C. Butmi publică şi el o traducere a lor, în 1907, în colaborare cu fratele său A. L. Butmi, sub titlul: Dușmanul neamului omenesc. Tipărită de Instituţia surdo-muţilor din Petersburg, cartea era dedicată „Uniunii poporului rus”, asociaţie patriotică pentru apărarea împotriva jidanilor şi a societăţilor secrete, atât de răspândite în Împărăţia Ţarului.

Lucrarea lui Sergiu Nilus a avut noi ediţii în 1911, 1912, 1917 şi 1920. Traducerea americană a fost făcută după ediţia din 1911, tipărită la mânăstirea sfântul Sergiu. Cât despre cea din 1912, ea nu e amintită nici în Prefaţa Monseniorului Jouin, nici în acelea ale ediţiilor germană şi americană. Ediţia din 1917 a fost aproape în întregime distrusă de bolşevici. Cât despre cea din 1920, ea a fost tipărită la Berlin. Traducerea Protocoalelor e reprodusă în această din urmă ediţie

sub titlul de „Raza de lumină” şi editorul-redactor. Pentru Schabelski Bork, a însoţit-o de comentarii cu privire la Revoluţia rusească, unde sunt aspru judecate actele ministrului Cernov şi ale lui Kerensky, „care, aşezat la conducerea Rusiei timp de şase luni, a înşelat şi a trădat

patria prin actele sale” (V. „Protocoalele”, Mgr. Jouin, p. 148). Sergiu Nilus declară în introducerea ediţiei din 1917, că filele care conţineau extrasele acestor procese verbale (redactate în limba franceză, căci numeroşi Sionişti nu cunoşteau limba ebraică), i-au fost date în 1901 de

către Alexis Nicolaevici Suşotin, mareşal al nobilimii din Chern. Aceste fi le au fost încredinţate şi lui C. Butmi, al doilea traducător al lor.

Cum le-a obţinut însă A. Nicolaevici?

ŞTEFAN NEMECSEK

Categorii:CARTEA

BITCOIN, MONEDA INTERNETULUI. IUDA A VÂNDUT PENTRU 30 DE ARGINŢI, PE INTERNET DE CÂTE MONEDE ESTE NEVOIE?


Categorii:GÂND, PRESA

TĂRÂMUL ARTEI (6). Serial de Adrian Botez


TOTUL (PREA) NOU”…, PE FRONTUL CĂRŢII ŞI ARTELOR:

LECTURA – CALE  SPRE TĂRÂMURILE ARTEI” – coordonator: RODICA LĂZĂRESCU[1]


[1] Coordonator RODICA LĂZĂRESCU, Lectura – cale spre tărâmurile artei, Editura Gabriel 2005, Bucureşti, 2011.

V – CONCRETIZĂRI

 

…Exact unde speram să găsim, în sfârşit, problemele autentice, cu care se confruntă profesorul, şi soluţionările lor, în lupta sa bravă cu mult prea „relaxatul” elev de azi, aflăm cu totul altceva (dacă nu neaşteptat, cel puţin cu totul nemulţumitor!): infoteca (da-da, tocmai în momentul când criza moral-spirituală a tineretului omenirii izvorăşte, proiectiv, din disfuncţionalitatea esenţelor transcendente ale BIBLIOTECII!!!), softul educaţional … – şi iar Între carte şi film (de prof. dr. Odarca Bout şi prof. dr. Raluca Lozbă, Colegiul Naţional „Dragoş Vodă”, Sighetu Marmaţiei, jud. Maramureş) – toate, numai mofturi de inspectorate şcolare! – scârbos şi scabros de obediente, unui ministru absolut impostor (într-ale educaţiei), precum este dl Daniel Funeriu.

 

Elevul nu trebuie „sedus” (cf. Lectura – pasiune şi atitudine, de prof. Rita Cîntiuc şi prof. Daniela Ceredeev, Vatra Moldoviţei, Suceava) prin postere (noi am zice că nu trebuie „sedus” deloc… ce, a devenit, deja, şcoala, bordel de pedofili?!), ci trebuie EDUCAT! Cu rafinament, artă discursiv-revelatorie, à la Ioan Gură de Aur, cu MULTĂ ştiinţă de carte (dar, deja, a apărut generaţia profesorilor prost pregătiţi, şi cu ochii pe avionul de… Australia!) – şi, evident… fermitate! O fermitate rezultată, însă, din AUTORITATEA ŞTIINŢIFIC-DIDACTICĂ ŞI DE HAR. Dar acestea, se vede treaba, nu mai sunt „la modă”… de parcă educaţia poate fi „modă”, fără ca viitorul planetei Terra să devină, succesiv şi complementar… „modei” – Apocalipsa, ori, cine ştie, o altă stare spirituală/mutaţie genetică, precum aceea sugerată în Planeta maimuţelor… – dar, din păcate, „flendurit-înjosită” ca vai de ea,  fără şansa rafinamentului din final!

 

Studiul de caz „Dimensiunea religioasă a existenţei” – o posibilă cheie de descifrare a artei – de prof. Iulia Magdalena Grecu, Liceul de Artă „Ionel Perlea”, Slobozia, jud. Ialomiţa) ar fi putut deveni interesant, dacă nu s-ar dovedi, în cele din urmă, curată pierdere de timp şi acţiune de mare pericol spiritual, prin zăpăceala „transdisciplinarismului şi interculturalismului ecumenist”: „(…)Tema ca atare mi-a asigurat o predare transdisciplinară, căci informaţiile necesare înţelegerii şi aprofundării acestui studiu vizează domeniul religios, istoric, psihologic, axiologic”. Dacă nu vă place „formalismul practician” al lui Coresi, atunci de ce daţi temă acasă, doamnă profesor – şi, în special, de ce tema constă în comentariul scris, asupra unui psalm impresionant, de o poeticitate imponderabilă, precum La apa Vavilonului? Poezia religioasă trebuie să devină, integral, stare a Duhului, iar nu să călcaţi peste ea, cu cizmoşenia… pixului!

 

…Observăm, cu melancolie, câtă influenţă nefastă au, în învăţământul românesc contemporan… GRADAŢIILE DE MERIT! Profesorul, bietul şi săracul, ar face şi lucrări despre beneficiile bombei atomice, pentru dezvoltarea bobului de fasole… numai să nu scape nenorocita aia de gradaţie, printre degete! Iată, în sfârşit, un punct unde noi şi dl Funeriu suntem de acord: Jos cu gradaţiile de merit!, ca să se liniştească, odată, neliniştitul profesor famelic (sau, poate, lacom…?), şi să se apuce de predicat adevăruri, iar nu să fie apelpisit şi obsedat de cum să facă „mai frumos” (în faţa superiorilor, din inspectorate şi minister!) şi cum să fie mai la… „moda obedienţei” sclifosite, dar tot atât de lipsite de demnitate: „Executaţi îndoirea din şale, în faţa şefului – numărul 2.549!” (numărul indică felul „îndoirii”, iar nu ordinea şefilor… „respectaţi” cu nasul!).

 

…Cât despre „Senzorialismul”/simţirismul” şi plezirismul lucrării prof. Adina Sorohan (Colegiul Naţional „Lucian Blaga”, Sebeş, jud. Alba), din Receptarea textului liric prin simţuri – pur şi simplu, nu ne interesează… – altfel, deveneam fan al „epicureanului” Sebastian Vlădescu!

 

***

…Se impune, deci, o concluzie: dacă Simpozionul de anul trecut (Ediţia a III-a) avertiza, cu gravitate, asupra pericolelor dispariţiei, treptate, a lecturării de carte, de către tineri – Simpozionul de anul acesta parcă ar constata ori:

 

1) eliminarea (între timp şi într-un mod cu totul ocult!) a pericolului dispariţiei dimensiunii meditative a omului (pentru că tinerii de azi, axiomatic, vor fi generaţia matură, deci călăuzitoare, de mâine… – …ce fel de călăuze, fără simţul elementar al orientării spirituale şi al percepţiei Duhului Meditativo-Reflexiv?!) – ori:

 

2) dezangajarea „luptei cu inerţia”, lipsa totală de soluţii spiritualiste şi, deci, propunerea (implicită) a necesităţii adaptării tineretului contemporan la… toate formele răului, oricâte vor fi fiind ele şi oricât de distructive de fibră umană se vor dovedi, în cele din urmă (atât de… „în urmă”, încât nu va mai fi loc de întors!) .

 

…Da, multe dintre lucrări (mai cu seamă cele din secţiunile 4-5) au un grad înalt de „ştiinţificitate” preţioasă (aproape… poetică! – de fapt, vinovat conformistă, faţă de o lume care vrea să elimine omenia din om…!), pot deveni lucrări de cercetare la Institutulde literatură comparată… – …dar cu ce salvează asta situaţia dezastruoasă a „educaţiei” tineretului contemporan, care tineret (în majoritatea lui) nici nu mai cunoaşte sensul cuvântului „educaţie” – deci, nu dă „doi bani vechi” pe actul regal-cvasitranscendental (prin consecinţe!), al EDUCAŢIEI…?! Practic, odată cu scoaterea orei de Dirigenţie din orar, noi am înţeles perfect de unde şi spre unde bate vântul…, dar această certitudine ar trebui să diminueze gradul de „servilism ştiinţific” al dascălului de şcoală – şi să-l mărească pe acela de… rezistenţă/re-activitate pro-educaţională – …adică, PRO-NATURĂ UMANO-DIVINĂ!

 

…Frumoasă şi interesantă, cartea coordonată de doamna RODICA LĂZĂRESCU.

Dar, din păcate, nu tot ce sună frumos şi stârneşte interesul (care poate fi, între altele, ori unul ludic şi vremelnic, ori unul nociv-maladiv!) este, totdeauna, şi deosebit de folositor, în perspectiva viitorului planetei Terra.

…Altfel, dacă volumul de faţă  se adresează, cumva, cercetătorilor atmosferei spirituale a altei planete decât biata noastră Terra – atunci, da (şi numai!) : CELE MAI SINCERE ŞI CALDE FELICITĂRI!!!

                                                       prof. dr. Adrian Botez

 

Categorii:CRONICĂ
%d blogeri au apreciat: