Arhiva

Archive for iunie 2011

MODEL DE CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ. CUPRINDE MODIFICĂRILE DIN CODUL MUNCII, VALABIL DIN IUNIE 2011


SC___________________________

J____/____________/____________

CUI___________________________

Sediul social ____________________

Punct de lucru____________________

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ

încheiat şi înregistrat sub nr. ..……/……………….. în registrul general de evidenţă a salariaţilor

A. Părţile contractului

 Angajator -Persoana juridică/fizică ………………………………………………………, cu sediul/domiciliul…………………………, înregistrată la registrul comerţului din ……………………, sub numărul…………………….., cod fiscal……………………. telefon ………………….., reprezentată legal prin ……………………………, în calitate de …………………………………………

şi

salariatul/salariata – d-nul / d-na………………………………………………………………………………………………., domiciliat(ă) în localitatea ……………………………, str. …………………………………………………….nr. ……. bl ……….sc…….ap………et………… judeţul ………………………, posesor al actului de identitate BI /CI / Paşaport seria …………, nr. ……..…., eliberat de …………………. la data de …………………..CNP …………………………………autorizatie de munca/permis de sedere in scop de munca, seria …… nr. ………. din data……………… am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii asupra cărora am convenit:

B.  Obiectul contractului:. Desfasurarea unei activitati in vederea obtinerii de venituri salariale.

C.  Durata contractului:

a) nedeterminată, salariatul/salariata ……………………………………………………………………. urmând să înceapă activitatea la data de ……………………………………………

b) determinată, de …………..luni, pe perioada cuprinsă între data de ………………………….şi data de ………………………..  pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post .

D. Locul de muncă

Activitatea se desfăşoară la ( sectie/atelier/birou/serviciu/compartiment, etc)………………………………………..din sediul social /punct de lucru/alt loc de munca organizat al angajatorului…………………………………………..

E. Felul muncii

I. Funcţia/meseria ……..………………………..…………………………………conform Clasificării Ocupaţiilor din România.

F. Atributiile postului

Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului:

  1. …………………………………………
  2. …………………………………………
  3. ………………………………………..
  4. ………………………………………..
  5. ………………………………………..
  6. ……………………………………….

Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca.

G. Conditii de munca

    1. Activitatea se desfasoara in conditii grele, vatamatoare sau periculoase, potrivit Legii nr.31/1991 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite – vatamatoare, grele sau periculoase.

    2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite/speciale de munca, potrivit Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii  publice de pensii, cu modificarile si completarile ulterioare.

H. Durata muncii:

1.  O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de ………. ore/zi ……….. ore/săptamana;

a)  Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează ……………………. (ore zi/ore noapte / inegal);

b) Programul de lucru se poate modifica în următoarele condiţiile regulamentului intern/contractului  colectiv de munca aplicabil.

2. O fracţiune de normă, durata timpului  de lucru fiind de …… ore/zi  , ore / săptamana………………..;

a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează …………………….(ore zi/ore noapte,inegal);

b) Programul de lucru se poate modifica în  condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.

c)Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor  accidente sau înlăturării consecinţelor acestora.

I.  Concediul

Durata concediului anual de odihnă este de …….. zile, în raport cu durata muncii (norma intreaga,  fractiune de norma).

                De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de ………………………

 

J. Salarizare:

1) Salariul de baza lunar brut este de………………… lei:

2) Alte elemente constitutive:

a)  sporuri ……………………….……………………………………;

b)  indemnizaţii ………………………………………………..;

b¹) prestatii suplimentare in bani……………………………………;

b²) modalitatea prestatiilor suplimentare in natura……………;

c)alte adaosuri………………………………………………………;

II). Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere platite sau se  plătesc cu un spor la salariu,  conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare. 

III). Data/datele la care se plăteşte salariul este/sunt ……………………. .;

K. Drepturi si obligatii ale partilor privind  sănătatea şi securitatea în muncă:

                a) echipament individual  de protecţie …………………………………;

                b) echipament individual  de lucru ………………………………………;

                c) materiale igienico -sanitare …………………………………………………..…;

                d) alimentaţie de protecţie ……………………………….…;

                e) antidoturi……………………………………………………….;

                f) alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă ………………

L. Alte clauze:

a)       perioada de proba este de………. zile calendaristice ;

b)       perioada de preaviz in cazul concedierii este de …………zile lucratoare, , conform Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii  cu modificarile si completarile ulterioare sau Contractului Colectiv de Munca aplicabil;

c)       perioada de preaviz in cazul demisiei …………. zile lucratoare , conform Legii nr.53/2003- Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare sau Contractului Colectiv de Munca aplicabil;

d)       în cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate, informaţiile prevăzute la art. 18 alin.( 1) din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare,  se vor regăsi şi în contractul individual de muncă;

e)       alte clauze………………………………………………………………………….;

 

M. Drepturi si obligatii generale ale partilor

1. Salariatul are , in principal, urmatoarele drepturi:

    a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;

    b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;

    c) dreptul la concediu de odihna anual;

    d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;

    e) dreptul la demnitate in munca;

    f) dreptul la acces la formare profesionala;

    g) dreptul la securitate si sanatate in munca;

    h) dreptul la informare si consultare;

    i) dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca;

    j) dreptul la protectie in caz de concediere;

    k) dreptul la negociere colectiva si individuala;

    l) dreptul de a participa la actiuni colective;

    m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.

    n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile

2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

     a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;

    b) obligatia de a respecta disciplina muncii;

    c) obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul colectiv de munca aplicabil, precum 

       si in contractul individual de munca;

    d) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;

    e) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;

    f) obligatia de a respecta secretul de serviciu.

    g) alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.

3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:

    a) sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii;

   b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii;

   c) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;

   d) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala ale salariatului;

   e) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv    

      de munca aplicabil si regulamentului intern.

4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

  a) sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca, anterior inceperii activitatii;

    a¹) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;

    b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;

   c) sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;

    d) sa elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si specialitate;

   e) sa se consulte cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora;

     f) sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii;

     g) sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege;

     h) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;

     i) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor.

 

 

N. Dispoziţii finale

                Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare  şi ale Contractului Colectiv de Muncă aplicabil incheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramura/national, inregistrat sub nr…………../………………la Inspectoratul Teritorial de  Munca  a judetului/municipiului…………………/Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.            

                Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege.

O. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de  instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.

 

 

 

 

 

Angajator,
……………………………..

Reprezentant legal,

………………………………

Salariat,

                          Semnatura………………….

 

                     Data……………………..

 

 

 

 

 

 

                 Pe data de ………………………………….. prezentul contract încetează in temeiul art……..din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare  in urma indeplinirii procedurii legale.

 

 

 

 

 

Angajator, ……………………

 

 

Categorii:PRACTIC

GÂND DE PRIMĂVARĂ…


Categorii:GÂND

VICTORIE!…


Categorii:FOTO

ORĂŞTIE ŞI PACTELE ÎNŢELEPŢILOR SIONULUI (2). Serial de Ştefan Nemecsek


ORĂŞTIE ŞI PACTELE ÎNŢELEPŢILOR SIONULUI

FRAGMENT DIN

CARTE, LITERATURĂ ŞI PRESĂ LA ORĂŞTIE

De Ştefan Nemecsek

 

 

Cum le-a obţinut însă A. Nicolaevici? Două zvonuri circulă relativ la aceasta: fi e că au fost copiate de către o femeie, soţie sau amantă a unuia dintre iniţiaţii care le-au redactat şi care femeie a crezut că e de datoria ei să transmită aceste copii unui creştin care ar fi în stare să-şi pună

la adăpost coreligionarii de asemenea uneltiri ascunse şi ameninţătoare;

fi e că au fost scoase dintr-o casă de fie, pe care o păstrau sioniştii într-unul din oraşele Alsaciei. Dar probabil nici una dintre aceste două ipoteze nu este adevărată, deoarece posesorii filelor au trebuit să se străduiască să apere de orice bănuială şi de orice răzbunare pe autorul

sau autorii sustragerii sau ai destăinuitorilor făcute.

Protocoalele sunt în număr de douăzeci şi patru. Sunt mai mult nişte învăţături şi maxime, decât procese verbale. Se pare că autorul sau autorii lor au urmărit în primul rând să înşire în 24 lecţii doctrinele lui Israel, ţinta pe care o urmăreşte din timpurile cele mai îndepărtate şi amănuntele celui din urmă plan de bătaie pentru cucerirea puterii mondiale atunci când totul ar părea pregătit pentru a începe lupta hotărâtoare. „Pentru jidani nu există alt drept decât puterea, forţa;

liberalismul a nimicit la Goimi religia şi autoritatea; aurul e în mâinile lui Israel şi, prin aur, el a pus mâna pe presă şi pe opinia publică, factori consideraţi în măsură să comande guvernelor în state democratizate.

Societăţile francmasonilor sunt conduse de jidani, care le îndrumă faptele şi propaganda. Popoarele creştine vor fi într-o bună zi atât de dezbinate încât vor cere un supra-guvernământ universal, deja constituit de ei. Războaie răzleţe şi apoi unul, al lumii întregi, pe care îl va şti

dezlănţui Israel, îi vor grăbi domnia. Autocraţia jidovească va înlocui liberalismul statelor creştine. Toate religiile vor fi desfiinţate, afară de aceea a lui Moise” spun Protocoalele.

„Pentru a-şi arăta puterea, jidanii vor dobândi pământ şi vor robi prin omor şi teroare unul din popoarele Europei. Un impozit progresiv pe capital şi împrumuturi de stat va sfârşi prin a ruina pe creştinii pe care o învăţătură atee îi va fi sălbăticit, şi ceasul, atât de mult aşteptat, va suna. Regele jidanilor, întruchiparea sorţii, va domni asupra omenirii îmblânzite” ‒ aceasta e, în câteva cuvinte, ideea de căpetenie a Protocoalelor.

E bine să ne gândim asupra deosebitelor capitole, să le comparăm textul cu alte documente de origine ebraică şi să cercetăm în ce măsură au fost înfăptuite, în timpul războiului şi de la el încoace, faptele prevăzute şi întâmplările proorocite. Al treilea capitol al acestor lecţii ale înţelepţilor lui Israel, cuprinde o aluzie la Şarpele care simbolizează mersul progresiv al lui Israel, către stăpânirea lumii. Sergiu Nilus, în epilogul cărţii sale, pe care traducerile americană şi germană nu l-au reprodus, ne povesteşte amănunte ciudate despre acest simbol al puterii jidoveşti, pentru totdeauna învingătoare, după ce se va fi încolăcit în jurul Statelor europene. După tradiţiile iudaice, această proorocire ar data încă de pe vremea lui Solomon. El pătrunde în inima tuturor

naţiunilor, pentru a le corupe, a le nimici; şi fiind o parte din Sion, el trebuie să se reîntoarcă acolo, după ce îşi va fi îndeplinit şirul cuceririlor sale. Sioniştii au făcut de mult harta pe care a trasat drumul târâtoarei şi pe această hartă sunt însemnate punctele de căpetenie străbătute şi cele

care au mai rămas a fi atinse. Cea dintâi cucerire a şarpelui e Grecia, pe vremea lui Pericle, în anul 429 înainte de Cristos; la Roma, capul şarpelui pătrunse sub domnia lui August, puţin înainte de naşterea lui Iisus Cristos; Madridul îi văzu apariţia sub Carol Quintul; Parisul, la sfârşitul domniei lui Ludovic XIV; Londra la căderea lui Napoleon; Berlinul în 1871, după apoteoza tratatului de la Versailles; Petersburgul în 1881. E important de ştiut că toate statele peste care şi-a lăsat şarpele

dâra de bale, au fost zguduite până în temelii de crize politice şi sociale.

Traseul indică cele din urmă cuceriri de făcut: Moscova, Kiev, Odessa, Bucureşti, Constantinopol şi în sfârşit Ierusalimul, punctul de plecare şi punctul terminal al fatalului itinerar.

Analizând Protocoalele, ţinându-ne departe de comentariile editorilor şi de toate polemicile pricinuite de publicarea lor, se deosebesc în ele trei lucruri de căpetenie, adesea îmbinate:

1. O critică filosofică a principiilor liberale şi o slăvire a regimului autocratic;

2. Expunerea planului de luptă pregătit cu metodă, pentru asigurarea dominaţiei mondiale a evreilor;

3. Priviri profetice asupra înfăptuirii apropiate a părţilor mai însemnate ale acestui plan.

 

Stefan Nemecsek

Categorii:CARTEA

„Ia-ţi boarfele şi mişcă!!” –


PRIMIM DE LA ADRIAN BOTEZ:

Oana Orlea, născută Maria-Ioana (Oana) Cantacuzino (născută la 21 aprilie 1936, România), este scriitoare şi fostă deţinută politică, aflată în exil în Franţa, unde locuieşte din anii 1980.

Oana Orlea este pseudonimul literar al Mariei-Ioana Cantacuzino, fiica aviatorului legendar Constantin „Bâzu” Cantacuzino şi a Ancăi Diamandy. Este nepoata prin alianţă a lui George Enescu şi legatara sa testamentară.

În 1952, la numai 16 ani, ca elevă in clasa a X-a, este arestată şi condamnată la patru ani de închisoare, sub acuzaţia de complot şi acţiune subversivă împotriva statului, pentru că a distribuit manifeste anticomuniste şi execută pedeapsa de închisoare până în 1954. În această perioadă fost deţinută la Văcăreşti, la Jilava, într-un lagăr de muncă la Pipera, în croitoria puşcăriei Târgşor, în puşcăria de la Mislea, la Malmaison etc.

În timp ce Oana se afla în închisoare, George Enescu este invitat de primul ministru Petru Groza să susţină un concert la Bucureşti. Enescu respinge această invitaţie atâta vreme cât Oana nu va fi eliberată de acest regim.

După ce a ieşit din închisoare, nu i s-a permis să-şi continue studiile şi a trebuit să-şi câştige existenţa ca sudor pe şantier, ca taxator de autobuz, să spele pe cap clientele unui coafor. A fost mereu supravegheată de Securitate şi, în 1960, a fost arestată din nou pentru câteva luni în procesul atacării furgonului de bani al BNR.

În perioada de relativă deschidere din a doua parte a anilor ‘60, Ioana Cantacuzino a reuşit să publice şapte cărţi – proze scurte şi romane – sub pseudonimul Oana Orlea.

În anul 1980 se stabileşte în Franţa.

Cele îndurate în închisoare au ajutat-o să scrie o carte autobiografică despre tinereţea sa furată publicată la Editions Seuil, din Paris. Ea îşi semnează cărţile cu numele său de căsătorie, Oana Orlea” cf. Orlea, Oana, „Ia-ţi boarfele şi mişcă!!” – interviu realizat de Mariana Marin, Editura Cartea Românească, Bucureşti şi cf. wikipedia.

 

Categorii:GÂND

A VENIT VREMEA…


PRIMIM DE LA ADRIAN BOTEZ:

E-O VREME

e-o vreme pe placul meu: ploioasă

cu blesteme: ghirlande de voci de păsări

frământă şi neliniştesc aerul – la

culme

spinările cerului se freacă – una de

alta – gata să scoată fum şi

scântei – să ia

foc

e cazul de multă – de mult

mai multă furie – în această lume – jalnică

lume – pe care nu o luminează

nimic

Adrian Botez

Categorii:POEMUL

ANCHETA LITERARĂ: MAI EXISTĂ LITERATURĂ UMORISTICĂ?


Redacţia revistei Oglinda literară  a iniţiat ancheta de mai jos. Mi-ar face plăcere să va aflaţi printre cei care participă răspunzând la întrebări, menţionând numele, profesia şi localitatea. Data limită pentru răspunsuri: 1 iulie 2011. 

Mulţumesc.

                                                         Cu prietenie, 

  ANCHETA…


1.Avem, MAI avem literatură satirico-umoristică după 1989?

2.Numiţi autori postdecembrişti ale căror creaţii credeţi că s-ar circumscrie ideii de literatură satirico-umoristică. Menţionaţi şi titluri de volume – dacă ştiţi…

3.Se ştie ce impact puternic are radioul şi televiziunea asupra cetăţeanului… Ce părere aveţi despre emisiunile de divertisment ale acestor instituţii: practică ele un umor – atâta cât este –, de valoarea celui tradiţional românesc?


                     Dumitru Hurubă

Categorii:UMOR
%d blogeri au apreciat: