Arhiva

Archive for 17 octombrie 2014

Codul de procedură civilă a fost modificat! Aspecte legate de noile proceduri, executarea silită, investirea cu formulă executorie (cazurile), legile incidente care se modifică…

17 octombrie 2014 Lasă un comentariu

Modificările la Codul de procedura civila

 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe a fost adoptată.
Iata principalele modificari, pe scurt:
• reintroducerea procedurii de învestire cu formulă executorie pentru titlurile executorii, altele decât hotărârile judecătoreşti;
• modificarea art. 650 alin. (1) NCPC referitor la instanţa de executare – instanţa de executare va fi judecătoria în a cărei circumscripţie se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul debitorului, în afara cazurilor în care legea dispune altfel. Dacă domiciliul sau, după caz, sediul debitorului nu este în ţară, este competentă judecătoria în a cărei circumscripţie se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul creditorului, iar dacă acesta nu se află în ţară, judecătoria în a cărei circumscripţie se află sediul biroului executorului judecătoresc învestit de creditor;
• eliminarea posibilităţii extinderii competenţei teritoriale a executorului judecătoresc în cazul existenţei bunurilor imobile ale debitorului în raza mai multor curţi de apel, urmărirea silită imobiliară fiind de competenţa exclusivă a executorului judecătoresc din circumscripţia curţii de apel unde se află imobilul. În situaţia în care se urmăresc mai multe imobile aflate în circumscripţia aceleiaşi curţi de apel, competenţa va aparţine oricăruia dintre executorii judecătoreşti care funcţionează în respectiva circumscripţie, la alegerea creditorului;

• posibilitatea participanţilor la proces de a primi, la cerere, o copie de pe notele grefierului şi de a le contesta, precum şi de a primi, la cerere şi pe cheltuiala proprie, o copie electronică a înregistrării şedinţei de judecată;
• recalificarea caii de atac – ipoteză în care, de la data pronunţării sau, după caz, a comunicării încheierii, va începe să curgă un nou termen pentru declararea sau motivarea căii de atac;
• verificarea si regularizarea cererii de chemare in judecata – se reglementeaza situaţia în care cererea nu este de competenţa completului căruia i-a fost repartizată;
• eliminarea etapei de încuviinţare a executării silite din competenţa instanţelor şi atribuirea acesteia executorilor judecătoreşti;
• competenţa executorului judecătoresc, în cazul urmăririi silite a bunurilor mobile şi al executării silite directe mobiliare, astfel introducerii competenţei alternative a executorului judecătoresc din circumscripţia curţii de apel unde se află bunurile, pe lângă competenţa executorului judecătoresc de la sediul debitorului;
• reglementarea situaţiei în care, la cererea executorului judecătoresc, instituţiile publice, instituţiile de credit şi orice alte persoane fizice sau persoane juridice sunt obligate să îi comunice, de îndată, în copie, atât datele şi informaţiile, cât şi documentele, apreciate de executorul judecătoresc ca fiind necesare realizării executării silite;
• abrogarea art. 854 NCPC referitor la contestarea actului de adjudecare.

Modificări sau completări ale altor acte normative, precum Codul civil, Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, Legea a contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele de timbru.

Ministerul Justiţie face public:

Va facem cunoscut ca la data de 30.09.2014, Camera Deputatilor, În calitate de Camera decizionala, a adoptat propunerea legislative pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe.
Propunerea legislative are ca obiect de reglementare amendarea noului Cod de procedura civila (Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile; În continuare NCPC), precum si a unor acte normative conexe, principalele solutii legislative fiind prezentate mai jos.

 

 

I. Modificarea si completarea unor dispozitii din NCPC
• atribuirea În competenta judecatoriei a cererilor de declarare judecatoreasca a mortii unei persoane;
• instituirea posibilitatii partilor de a obtine, pe cheltuiala lor, o copie a Înregistrarii sedintei de judecata, În ceea ce priveste cauza acestora;
• amendarea art. 136, art. 139,’ art. 200, art. 450, art. 457, art. 484, art. 520, art. 999 si art. 1.017 NCPC pentru clarificarea ipotezei normei juridice, pentru corelare cu alte normele din cuprinsul NCPC sau ca urmare a Înregistrarii deja a unor cazuri de aplicare neunitara a noilor norme procesual civile;
• amendarea art. 603, art. 615 si art. 635 NCPC privind hotararea arbitrala si executarea silita a acesteia pentru a fi puse de acord cu procedura Învestirii cu formula executorie a titlurilor nejurisdictionale, nou introdusa;
• amendarea dispozitiilor privitoare la actualizarea valorii obligatiei principale stabilite În bani, precum si instituirea posibilitatii instantei de executare de a stabili dobanzi, penalitati sau alte sume, care se cuvin de plin drept creditorului;
• includerea titlurilor executorii notariale În categoria titlurilor executorii prevazute la art. 638 NCPC;
• reintroducerea, la art. 6401 NCPC, a procedurii Învestirii cu formula executorie de catre instanta judecatoreasca a titlurilor executorii, altele decat hotararile judecatoresti;
• la art. 650 alin. (1) NCPC s-a stabilit, În regula generala (exceptie facand cazurile În care legea ar dispune altfel), ca instanta de executare, judecatoria În a carei circumscriptie se afla, la data sesizarii organului de executare, domiciliul sau, dupa caz, sediul debitorului, rezolvandu-se astfel vidul legislativ ivit ca urmare a pronuntarii si publicarii Deciziei nr. 348/2014 a Curtii Constitutionale prin care au fost declarate neconstitutionale dispozitiile art. 650 alin. (1) NCPC;
• amendarea dispozitiilor privitoare la competenta executorului judecatoresc;

• reglementarea cazurilor vizand schimbarea domiciliului sau sediului
debitorului/creditorului dupa Începerea executarii silite;
• amendarea art. 665 NCPC În sensul atribuirii În competenta executorului
judecatoresc a Încuviintarii cererilor de executare silita În relatie cu toate titlurile
executorii (atat jurisdictionaie, cat si nejurisdictionale); pentru corelare cu aceasta
sotutie legislative au fost amendate si alte norme din materia executarii silite;
• extinderea aplicabilitatii normelor privind comunicarea citatiilor si a altor acte de procedura si la actele de procedura din cadrui executarii silite, cand comunicarea acestora nu se poate face de executorul judecatoresc;
• termenul prevazut la art. 714 alin. (2) NCPC În care se poate face contestatie împotriva Încheierilor executorului judecatoresc a fost marit de la 5 zile la 15 zile;
• la art. 716 aiin. (1) NCPC s-a prevazut expres ca dispozitiile privind verificarea si regularizarea cererii de chemare În judecata nu se aplica În cazul contestatiei la executare;
• amendarea dispozitiilor referitoare la restituirea sau predarea unor bunuri În cursul procedurii de urmarire mobiliara, la competenta executorului judecatoresc În materia urmaririi silite imobiliare, la administrarea imobilului urmarit, la pubiicitatea vanzarii În materia urmaririi silite imobiliare si la garantia de participare si oferta de cumparare;
• instituirea unor reglementari noi privind contestatia împotriva procesului verbal de licitatie;
• abrogarea normei privind contestarea actului de adjudecare;
• amendarea dispozitiilor privind intabularea dreptului de proprietate si punerea În posesie a adjudecatarului;
• amendarea unor reglementari din materia executarii silite directe (obligarea debitorului la despagubiri; aplicarea de penalitati).

 

II. Modificarea si completarea unor acte normative conexe
• Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, repubiicata, cu modificarile si completariie ulterioare, a fost completata cu un nou articol cu privire la durata stagiului executorului judecatoresc;
• articolul 23 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, repubiicata, cu modificarile si completariie ulterioare, a fost modificat în ceea ce priveste unele dintre cererile de competenta judecatorului stagiar;
• dispozitiile privind obligatia executarii si instanta de executare din cuprinsul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completariie ulterioare, au fost amendate;
• au fost amendate dispozitiile referitoare la prezumtia de renuntare la mostenire, vanzarea bunurilor mobile ipotecate si prescriptia dreptului la actiune privind creanta garantata din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, repubiicata, cu modificarile ulterioare;
• au fost amendate dispozitiile Legii nr. 71/2011 pentru punerea În aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificarile si completariie ulterioare, referitoare la executarea ipotecii mobiliare;
• Legea nr. 76/2012 pentru punerea În aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul
de procedural civila, cu modificarile ulterioare, a fost completata cu norme de aplicare
vizand dispozitiile referitoare la verificarea si regularizarea cererii, precum si la
intampinare. De asemenea a fost clarificata semnificatia unor sintagme si temeni si au
fost amendate dispozitiile privitoare la dreptul la actiunea ipotecara, reglementat de art.
2.504 din noul Cod civil;
• Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor
judecatoresti, precum §i pentru pregatirea punerii in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind
Codul de procedura civila, a fost amendata În ceea ce priveste aplicabilitatea unora
dintre dispozitiile sale În cazul recursului de competenta fnaltei Curti de Casatie si
Justitie;
• Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru a fost completata cu norme privind taxarea unor cereri (Învestirea cu formula executorie a titlurilor, altele decat hotararile judecatoresti; actiunea În anulare a hotararii arbitrale);
• articolul 20 din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate În extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin În administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si Înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului.

Categorii:PRACTIC

Boema nr. 10/2014. Sumar, literatura în mişcare: de la întâmplări simple la taina căderilor. Petre Rău, atent la fenomenul literar actual…

17 octombrie 2014 Lasă un comentariu

Boema 10001Boema 10002

Categorii:REVISTA

Dumitru Hurubă, ivitaţie! Deva, 24 octombrie 2014… Un scriitor şi viziunea despre lumea în care trăim… La mulţi ani!

17 octombrie 2014 Un comentariu

Mitica invitmitica dialogHURUBA ZIS

Categorii:literature, PRESA
%d blogeri au apreciat: