Prima pagină > PRACTIC > Pensia anticipată şi pensia anticipată parţial. Normele de aplicare, detalii, cerere…

Pensia anticipată şi pensia anticipată parţial. Normele de aplicare, detalii, cerere…


NORME din 20 martie 2011 de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

 

 

SECŢIUNEA B: Pensia anticipată şi pensia anticipată parţială
Art. 48
Stagiul complet de cotizare, în sensul art. 62 alin. (1) şi art. 65 alin. (1) din lege, este cel prevăzut în anexa nr. 5 sau, după caz, în anexa nr. 6 la lege.
Art. 49
(1)La stabilirea stagiului complet de cotizare/stagiului de cotizare în specialitate, precum şi la determinarea punctajului mediu anual în cazul pensiei anticipate şi pensiei anticipate parţiale nu se iau în considerare perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a)- c) şi g) din lege, respectiv stagiile de cotizare realizate în sistemele de asigurări sociale neintegrate sistemului public de pensii la data intrării în vigoare a legii.
(2)Sistemele neintegrate sistemului public de pensii, potrivit art. 6 alin. (2) din lege, sunt următoarele: sistemul de asigurări sociale al avocaţilor şi sistemele proprii de asigurări sociale ale cultelor recunoscute de lege.
Art. 50
(1)În vederea deschiderii dreptului la pensia anticipată şi la pensia anticipată parţială, stagiul de cotizare cuprinde şi perioadele suplimentare acordate pentru activitatea desfăşurată în grupele I şi a II-a de muncă, respectiv în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii de muncă.
(2)Stagiul minim de cotizare în specialitate nu cuprinde perioadele suplimentare menţionate la alin. (1).
Art. 51
Stagiul de cotizare realizat în perioadele în care titularul unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parţiale contribuie la sistemul public de pensii, având plata pensiei suspendată, potrivit legii, poate fi valorificat numai la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă.
Art. 52
Pensia anticipată ori pensia anticipată parţială se transformă din oficiu în pensie pentru limită de vârstă, care se acordă începând cu data îndeplinirii condiţiilor privind vârsta standard de pensionare sau vârsta standard redusă, potrivit prevederilor legale, pentru acordarea unei pensii pentru limită de vârstă.
Art. 53
(1)Prin sintagma luni de anticipare se înţelege perioada cuprinsă între data acordării pensiei anticipate sau a pensiei anticipate parţiale şi data împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzută în anexa nr. 5 ori, după caz, în anexa nr. 6 la lege sau, după caz, data împlinirii vârstei standard reduse potrivit legii.
(2)Procentul de diminuare, în cazul pensiei anticipate parţiale, prevăzut la art. 65 alin. (4) din lege, se determină prin înmulţirea numărului de luni de anticipare cu 0,75%. Fracţiunile de lună se întregesc la lună.
(3)Diminuarea stabilită potrivit alin. (2) se menţine până la data îndeplinirii condiţiilor privind vârsta standard de pensionare sau vârsta standard redusă, potrivit prevederilor legale.
Art. 54
(1)Persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 65 alin. (5) din lege pot solicita pensia anticipată parţială, fără penalizare, cu cel mult 2 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 5 sau, după caz, în anexa nr. 6 la lege.
(2)Pentru a beneficia de pensie anticipată parţială, cu reducerea vârstei standard prevăzute la alin. (1), persoanele trebuie să îndeplinească şi celelalte condiţii prevăzute de lege pentru înscrierea la această pensie.
(3)Prin sintagma au locuit prevăzută la art. 65 alin. (5) din lege se înţelege că au avut domiciliul/reşedinţa în una dintre localităţile Baia Mare, Copşa Mică şi Zlatna sau în unităţile administrativ-teritoriale aflate pe o rază de 8 km în jurul acestor localităţi.
(4)Lista unităţilor administrativ-teritoriale situate în zona de 8 km în jurul localităţilor Copşa Mică, Baia Mare şi Zlatna, precum şi a localităţilor componente ale acestora, la care face trimitere art. 65 alin. (5), este prevăzută în anexa nr. 4.
(5)Dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 65 alin. (5) din lege, referitor la perioada de locuire în zonele afectate de poluarea remanentă, se face prin adeverinţă-tip eliberată de serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor competent, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.
(6)Cererea pentru obţinerea adeverinţei prevăzute la alin. (5) se depune la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, în funcţie de domiciliul actual al solicitantului. Cererea va cuprinde obligatoriu informaţii referitoare la data şi locul naşterii, prenumele părinţilor, CNP, domiciliul actual/domiciliile anterioare, precum şi motivul solicitării.
(7)Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor are obligaţia să elibereze adeverinţa în termen de 20 de zile de la data înregistrării cererii, pe baza înregistrărilor existente în componentele Registrului naţional de evidenţă a persoanelor prevăzute la art. 9-11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

ANEXA Nr. 6:
Nr. ……………… din ………………
CERERE privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă/pensiei anticipate/pensiei anticipate parţiale
Către Casa Teritorială/Sectorială de Pensii ……………………….
Subsemnatul (a) …………………………………….., având codul numeric personal …………………………………………. domiciliat(ă) în localitatea ……………………….., str. ………………………. nr. ………., bl. ………., sc. ………., et. ………., ap. ………., judeţul ………………,posesor/posesoare al(a) actului de identitate seria ……. nr. ………………., eliberat de …………………………… la data de ………………..,născut(ă) la data de …………….. în localitatea/judeţul ……………………………, fiul (fiica) lui ………………………… şi al(a) ………………………..,solicit înscrierea la pensie pentru limită de vârstă/pensie anticipată/pensie anticipată parţială.
În acest scop depun următoarele:
– carnet de muncă seria ……………… nr. ………………, în original şi copie;
– carnet de asigurări sociale seria ……………… nr. ………………, în original şi copie;
– livret militar seria ……………… nr. ………………, în copie;
– buletin/carte de identitate seria ……………… nr. ………………, în copie;
– certificat de naştere şi/sau certificate de căsătorie seria ……………… nr. ………………, în copie;
– diploma de studii şi foaia matricolă, în copii, sau adeverinţă de certificare a perioadelor de studii învăţământ superior nr. ……………… din ………………;
– adeverinţă privind sporurile la salariu ……………………….;
– adeverinţă privind grupa superioară/condiţii de muncă ………………….;
– alte acte pentru dovedirea perioadelor de activitate şi a veniturilor realizate ………………..
Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal pentru declaraţii false, că:
– sunt/nu sunt asigurat(ă);
– primesc/nu primesc o altă pensie sau ajutor social – dosar nr. ………………;
– primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii integrat sistemului public de pensii – dosar nr. ………………;
– primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii neintegrat sistemului public de pensii – dosar nr. ………………;
– primesc/nu primesc indemnizaţie – dosar nr. ………………;
– primesc/nu primesc indemnizaţie de şomaj;
– primesc/nu primesc indemnizaţie acordată persoanelor cu handicap.
Mă oblig a anunţa, în termen de 15 zile, casei teritoriale/sectoriale de pensii orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus.
În cazul în care nu îmi voi respecta declaraţia asumată prin prezenta cerere, mă oblig să restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii.
Am completat şi am citit cu atenţie conţinutul declaraţiei de mai sus, după care am semnat.
Data ………………
Semnătura ………………

Anunțuri
Categorii:PRACTIC
  1. Niciun comentariu până acum.
  1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: