Arhiva

Archive for 13 august 2014

Semnal: Revista Sintagme literare, septembrie 2014. Sumar, vitrina literara, carti si scribi! Geo Galetaru şi literatura ca mărturie şi frumuseţe


Sintagme

A apărut, în format tipărit, numărul 5 (10), pe septembrie, 2014, al revistei „Sintagme literare”. Poezia este reprezentată de Angela Nache Mamier, Dan Ciupureanu, Corina Gina Papouis, Florina Huzoaica, Dorin Cozan, Adriana Chidu, Alina Marieta Ion, Marian Dragomir, Anne Marie Bejliu, Vasile Gheorghe, Iulia Toma şi Călin Derzelea. Paginile de proză îi includ pe Dorin Cozan şi Ioan Alexandru Despina. În cadrul rubricii „Atelier critic”, semnează cronici literare Adrian Dinu Rachieru, Ionel Bota, Ion Roşioru şi Ladislau Daradici. Rubrica „La curţile dorului” este susţinută, ca de obicei, de poetul şi etnograful Ion Căliman, iar „Vitrina literară” conţine copertele unor volume trimise de colaboratorii noştri. Aşa cum am procedat şi până acum, fiecare colaborator va primi, gratuit, câte două exemplare. Mulţumim tuturor celor care au încredere în revista noastră şi ne onorează cu colaborările lor!

 În acest număr, o cronică de Ladislau Daradici la romanul Pe masa de operaţie, autor Constantin Stancu (Râmnicu Sărat: Editura Rafet, 2011; Director: Constantin Marafet), roman premiat la concursul tradiţional internaţional organizat în fiecare an la Râmnicu Sărat cu denumirea „Titel Constantinescu).

Sursa: scriitorul Geo Galetaru

 

SINTAGME Nr 5 – 2014, click aici pentru lectură

Categorii:PRESA

Concurenţa neloială, noi regului, noi sancţiuni, noi aspecte


• LEGEA nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurentei neloiale, modificări intervenite ca efect a publicării OG nr. 12/2014

• Întreprinderile au obligaţia să acţioneze cu respectarea uzanţelor cinstite, în conformitate cu principiul general al bunei – credinţe şi cu prezenta lege.
• Dispoziţiile prezentei legi se aplică persoanelor fizice sau juridice, române sau străine, care săvârşesc practici de concurenţă neloială.
Constituie concurenţă neloială, în sensul legii, practicile comerciale ale întreprinderii care contravin uzanţelor cinstite şi principiului general al bunei – credinţe şi care produc sau pot produce pagube oricăror participanţi la piaţă.
• Sunt interzise practicile de concurenţă neloială:
• a)denigrarea unui competitor sau a produselor/serviciilor sale, realizată prin comunicarea ori răspândirea de către o întreprindere sau reprezentantul/angajatul său de informaţii care nu corespund realităţii despre activitatea unui concurent sau despre produsele acestuia, de natură să îi lezeze interesele;
• b)deturnarea clientelei unei întreprinderi de către un fost sau actual salariat/reprezentant al său ori de către orice altă persoană prin folosirea unor secrete comerciale, pentru care respectiva întreprindere a luat măsuri rezonabile de asigurare a protecţiei acestora şi a căror dezvăluire poate dăuna intereselor acelei întreprinderi;
• c)orice alte practici comerciale care contravin uzanţelor cinstite şi principiului general al bunei-credinţe şi care produc sau pot produce pagube oricăror participanţi la piaţă.
Din oficiu sau la sesizarea persoanelor fizice sau juridice care au un interes legitim, Consiliul Concurenţei constată şi, după caz, sancţionează concurenţa neloială, în limita competenţelor prevăzute de lege.
• Consiliul Concurenţei poate decide, după caz:
• a)încetarea practicilor de concurenţă neloială, pe durata soluţionării sesizării;
• b)interzicerea practicilor de concurenţă neloială;
• c)aplicarea amenzilor contravenţionale, dacă practica de concurenţă neloială constituie contravenţie.
• Constituie contravenţii, în măsura în care nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate potrivit legii penale infracţiuni, încălcarea cu vinovăţie a prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) şi b) din lege.
• Contravenţiile se sancţionează.:
• Contravenţiilor li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 5-8, 28 şi 29.
• Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă:
• a)folosirea unei firme, embleme sau a unui ambalaj de natură să producă confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant;
• b)folosirea în scop comercial a rezultatelor unor experimentări sau a altor informaţii confidenţiale în legătură cu acestea, transmise autorităţilor competente în scopul obţinerii autorizaţiilor de comercializare a produselor farmaceutice ori a produselor chimice destinate agriculturii, care conţin compuşi chimici noi;
• c)divulgarea, achiziţionarea sau utilizarea secretului comercial de către terţi, ca rezultat al unei acţiuni de spionaj comercial ori industrial, dacă prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane juridice;
• d)divulgarea sau folosirea secretelor comerciale de către persoane împuternicite de deţinătorii legitimi ai acestor secrete pentru a-i reprezenta în faţa autorităţilor publice ori a instituţiilor publice, dacă prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane juridice;
• e)folosirea de către o persoană dintre cele prevăzute la art. 175 alin. (1) din Codul penal a secretelor comerciale de care a luat cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu, dacă prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane juridice;
• f)producerea în orice mod, importul, exportul, depozitarea, oferirea spre vânzare ori vânzarea unor mărfuri sau servicii purtând menţiuni false privind brevetele de invenţii, brevetele pentru soiuri de plante, mărcile, indicaţiile geografice, desenele ori modelele industriale, topografiile de produse semiconductoare, alte tipuri de proprietate intelectuală, cum ar fi aspectul exterior al firmei, designul vitrinelor sau cel vestimentar al personalului, mijloacele publicitare şi altele asemenea, originea şi caracteristicile mărfurilor, precum şi cu privire la numele producătorului sau al comerciantului, în scopul de a-i induce în eroare pe ceilalţi comercianţi şi pe beneficiari.
• Prin menţiuni false privind originea mărfurilor se înţelege orice indicaţii de natură a face să se creadă că mărfurile au fost produse într-o anumită localitate, într-un anumit teritoriu sau într-un anumit stat. Nu se socoteşte menţiune falsă privind originea mărfurilor denumirea unui produs al cărui nume a devenit generic şi indică în comerţ numai natura lui, în afară de cazul în care denumirea este însoţită de o menţiune care ar putea face să se creadă că are acea origine.
• Acţiunile izvorând dintr-un act de concurenţă neloială sunt de competenţa tribunalului locului săvârşirii faptei sau în a cărui rază teritorială se găseşte sediul pârâtului; în lipsa unui sediu este competent tribunalul domiciliului pârâtului.
La cererea deţinătorului legitim al secretului comercial instanţa poate dispune măsuri de interzicere a exploatării industriale şi/sau comerciale a produselor rezultate din însuşirea ilicită a secretului comercial sau distrugerea acestor produse. Interdicţia încetează atunci când informaţia protejată a devenit publică.
• Acţiunea penală în cazurile prevăzute în lege se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, la sesizarea camerei de comerţ şi industrie teritoriale sau a altei organizaţii profesionale ori la sesizarea persoanelor împuternicite de Consiliul Concurenţei. *)Toate referirile la Oficiul Concurenţei vor fi înlocuite cu referirea la Consiliul Concurenţei. Consiliul Concurenţei va putea folosi oricare dintre instrumentele prevăzute de Legea nr. 21/1996 pentru identificarea şi sancţionarea faptelor de concurenţă neloială.
(la data 14-iul-2011 Actul modificat de Art. I, punctul 15. din Legea 149/2011 )
• *) Orice referire din Lege la noţiunea de „act de concurenţă neloială” sau la noţiunea de „fapt de concurenţă neloială” se consideră a fi făcută la noţiunea de „practică de concurenţă neloială”.
(la data 09-aug-2014 Actul modificat de Art. II, alin. (3) din Ordonanta 12/2014 )

Categorii:PRACTIC

Cheltuielile de spitalizare, câteva aspecte legate de obligaţia spitalului


Cheltuielile pe timpul spitalizării

 

 

Conform dispoziţiilor art. 73 alin. 1 din HG 117/2013, „spitalele sunt obligate să suporte pentru asiguraţii internaţi în regim de spitalizare continuă şi în regim de spitalizare de zi toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective, inclusiv pentru medicamente, materiale sanitare şi investigaţii paraclinice, precum şi pentru situaţiile prevăzute la art. 72 Ut. a, b şi c, în situaţia în care asiguraţii, pe perioada internării în spital, în baza unor documente medicale întocmite de medicul curant din secţia în care aceştia sunt internaţi şi avizate de şeful de secţie şi managerul spitalului, suportă cheltuieli cu medicamente, materiale sanitare şi investigaţii paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală, în condiţiile prezentului contract-cadru, spitalele rambursează contravaloarea acestor cheltuieli la cererea asiguraţilor ( alin. 2). Rambursarea cheltuielilor prevăzute la alin. (2) reprezintă o obligaţie exclusivă a spitalelor şi se realizează numai din veniturile acestora, pe baza unei metodologii proprii aprobate prin decizie a conducătorului instituţiei (alin. 3)”.
Dreptul cetăţeanului – reclamant de a beneficia de asistenţă medicală în mod gratuit şi prioritar are dublă consacrare legală, anume disp. art. 6 alin. 1 lit. a din Legea nr. 563/2001, care instituie o obligaţie generală şi pozitivă a furnizorilor de servicii medicale pentru prestarea acestui serviciu, cât şi de disp. art. 73 alin. 3 din HG nr. 117/2013, care reglementează situaţiile particulare în care cel îndreptăţit are dreptul la rambursare.
În concluzie, Spitalul are obligaţia de a rambursa contravaloarea cheltuielilor suportate de către cetăţeanul reclamant.
În baza art. 1530 C. civil „creditorul are dreptul la daune-interese pentru repararea prejudiciului pe care debitorul i l-a cauzat şi care este consecinţa directă şi necesară a neexecutării fără justificare, sau, după caz, culpabile a obligaţiei”.

Sursa: Judecatoria Reşiţa

Categorii:PRACTIC

Vatra Veche nr. 8/2014. Revista, anotimp, poezie, eseu, proză – pasiunea pentru cultură la Nicolae Băciuţ


vatra 1vatra 2Vatra veche 8, 2014, BT, click aici pentru lectură

Categorii:REVISTA
%d blogeri au apreciat: