Prima pagină > PRACTIC > Vânzare-cumpărare terenuri în extravilan. Acte, formulare, reguli

Vânzare-cumpărare terenuri în extravilan. Acte, formulare, reguli


ORDIN nr. 719 din 12 mai 2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului – Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 401 din data de 30 mai 2014

În vederea înstrăinării terenului, vânzătorul depune la primărie cererea privind afişarea ofertei de vânzare, însoţită de aceasta şi de următoarele documente:
a)o copie a BI/CI a vânzătorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru vânzătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
b)o copie legalizată de notarul public ori instanţa de judecată, după caz, sau certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare – cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);
c)extras de carte funciară pentru informare, emis cu cel mult 30 de zile înainte de afişarea ofertei, însoţit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate „Stereografic 1970”, în condiţiile în care terenul este intabulat;
d)o copie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică;
e)în caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
f)hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societăţii, în cazul vânzătorului persoană juridică;
g)certificat de atestare fiscală emis de către primărie;
h)alte documente doveditoare, după caz.
Comunicarea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de următoarele documente care certifică calitatea de preemptor:
a)o copie a BI/CI a preemptorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru preemptorul persoană fizică cu domiciliu] în străinătate ori, după caz, a împuternicirii/procurii notariale/delegaţiei şi o copie a BI/CI a reprezentantului legal persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru reprezentantul legal persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
b)o copie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul preemptorului persoană juridică;
c)copii legalizate de pe documentele justificative care atestă calitatea de preemptor şi încadrarea în una dintre categoriile stabilite de lege, respectiv coproprietar, arendaş sau proprietar vecin, după caz: acte de coproprietate pe terenul agricol supus vânzării, contract de arendă, acte de proprietate ale imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vânzării, altele asemenea.
(3)În cazul în care titularul dreptului de preempţiune înregistrează la primărie acceptarea ofertei de vânzare prin intermediul unui împuternicit, acesta din urmă completează acceptarea ofertei de vânzare cu datele de identificare ale titularului dreptului de preempţiune şi prezintă documentele doveditoare a calităţii de împuternicit.
– Model –
– Formular pentru persoane fizice –
CERERE pentru afişarea ofertei de vânzare a terenului
Judeţul/localitatea (*) Nr. unic de înregistrare al ofertei de vânzare din Registrul de evidentă
Nr. ……….. din ………/…../……… (zi/lună/an) (*)
Primăria (*)
Numele şi prenumele funcţionarului primăriei care primeşte cererea (*) Semnătura funcţionarului care primeşte oferta de vânzare (*)
Stimată doamnă primar/Stimate domnule primar,
1.(*) Subsemnatul/Subsemnata, …………………………….., CNP ………………………., în calitate de proprietar, identificat/identificată cu ………….. seria ………… nr. …………., eliberat(ă) de …………………., data şi locul naşterii ………………………….., localitatea ………………………, judeţul/ţara ………………………..,
2.(**) cu domiciliul în: localitatea …………………….., str. …………. nr. ……….., bl. ………., sc. ………., et. …………, ap. …………, judeţul/sectorul ………………, codul poştal …………………., ţara …………………………, telefon ……………….., fax ……………….., e-mail ……………….., cetăţenia ………………, starea civilă …………………….,
3.(**) reşedinţa în România (dacă este cazul):
localitatea …………………, str. ………… nr. ………….., bl. …………., sc. ………, et. ………., ap. ………….., judeţul/sectorul …………….., codul poştal …………….., telefon ……….., fax ………., e-mail ……………….
4.(***) Prin ………….. (numele şi prenumele) ……………., CNP/CIF ……………….., în calitate de …………………….., conform ……………………., localitatea ………….., str. ………………. nr. …….., bl. …., sc. …………, et. ……………, ap. ………………., judeţul/sectorul ……………………, codul poştal …………….., telefon ………., fax …………, e-mail ……….,
având în vedere dispoziţiile Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare, solicit prin prezenta cerere afişarea ofertei de vânzare anexată, în termenul prevăzut de Legea nr. 17/2014, cu modificările ulterioare.
Am cunoştinţă despre existenţa următorilor preemptori pentru exercitarea dreptului de preempţiune asupra ofertei mele de vânzare:
1.Din categoria „coproprietari” ………………………………….
2.Din categoria „arendaşi” ………………………………………..
3.Din categoria «proprietari vecini” ………………………..
4.Statul român, prin Agenţia Domeniilor Statului.
Declar că sunt proprietar al terenului în suprafaţă de ………. ha situat în extravilanul localităţii …………………, identificat cu număr cadastral ………….., înscris în cartea funciară nr. ……………. a localităţii ……………… care face obiectul ofertei de vânzare.
Declar că:
– terenul face obiectul unor litigii sau a unei proceduri de executare silită: Da |_| Nu |_|;
– terenul este grevat de sarcini: Da |_| Nu |_|
– am cunoştinţă şi am respectat prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 17/2014, cu modificările ulterioare, cu privire la înstrăinarea terenurilor agricole situate în extravilan pe care sunt situri arheologice clasate.
În susţinerea cererii, depun următoarele acte doveditoare1
1 ……………………………..;
2 ……………………………..;
3 ……………………………..;
Sunt de acord ca datele din cererea pentru afişarea ofertei de vânzare, din oferta de vânzare şi din documentele anexate să fie introduse în bazele de date care se organizează în temeiul Legii nr. 17/2014, cu modificările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.
Vânzător/Împuternicit,
…………………..
(numele şi prenumele în clar)
Semnătura
………………..
Data ………………….
NOTE:
– Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
– Câmpurile notate cu (**) se completează de către cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE) sau ai Confederaţiei Elveţiene.
– Câmpurile notate cu (*) se completează de către proprietar.
– Câmpurile notate cu (***) se completează de către împuternicit. În acest caz, prezintă documentele doveditoare a calităţii de împuternicit.
__
1 – copie a BI/CI al/a vânzătorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru vânzătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
– copie legalizată a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);
– extras de carte funciară de informare însoţit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate Stereografic 1970, dacă este cazul;
– în caz de reprezentare, copia procurii notariale, respectiv a delegaţiei, precum şi o copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate:
– alte documente doveditoare, după caz.

 

– Model –
– Formular pentru persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică ce se înregistrează în registrul comerţului –
CERERE pentru afişarea ofertei de vânzare a terenului
Judeţul/localitatea (*) Nr. unic de înregistrare al ofertei de vânzare din Registrul de evidentă
Nr. ………. din …../…./…. (zi/lună/an) (*)
Primăria (*)
Numele şi prenumele funcţionarului primăriei care primeşte cererea (*) Semnătura funcţionarului care primeşte oferta de vânzare (*)
Stimată doamnă primar/Stimate domnule primar,
1.(*) Subsemnatul/Subsemnata, ………………………………, domiciliat/domiciliată în ……………………………., str. …………………. nr. ……., bl. …….., sc. ……., ap. ….., judeţul/sectorul …………….., telefon ………………, posesor/posesoare act identitate ………………. seria ………………….. nr. ……………., eliberat de ………….. la data ………….., CNP/CIF/CUI ……………, în calitate de (1) …………….. prin ………………., conform ……………………….
2.(*) pentru(2) : ………………………, având număr de ordine în (**) ……………………, CIF/CUI …………………….,
3.(*) cu sediul în localitatea ……………………, str. …………. nr. ……….., bl. …………, sc. …….., et. ……….., ap. ……….., judeţul/sectorul ………….., codul poştal …………, telefon ……………, fax ……………, e-mail …………., site ………………,
având în vedere dispoziţiile Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare, solicit prin prezenta cerere afişarea ofertei de vânzare anexată, în termenul prevăzut de Legea nr. 17/2014, cu modificările ulterioare.
Am cunoştinţă despre existenţa următorilor preemptori pentru exercitarea dreptului de preempţiune asupra ofertei mele de vânzare:
1.Din categoria „coproprietari” ………………..
2.Din categoria „arendaşi” …………………………
3.Din categoria „proprietari vecini” ……………..
4.Statul român, prin Agenţia Domeniilor Statului.
Declar că terenul în suprafaţă de ……… ha situat în extravilanul localităţii ………………, identificat cu număr cadastral ………………….., înscris în cartea funciară nr. …………………. a localităţii ………………….., care face obiectul ofertei de vânzare aparţine ……………………. .
Declar că:
– terenul face obiectul unor litigii sau al unei proceduri de executare silită: Da |_| Nu |_|;
– terenul este grevat de sarcini: Da |_| Nu |_|;
– am cunoştinţă şi am respectat prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 17/2014, cu modificările ulterioare, cu privire la înstrăinarea terenurilor agricole situate în extravilan pe care sunt situri arheologice clasate.
În susţinerea cererii, depun următoarele acte doveditoare1:
1 ……………………..;
2 ……………………..;
3 …………………….. .
Sunt de acord ca datele din cererea pentru afişarea ofertei de vânzare, din oferta de vânzare şi din documentele anexate să fie introduse în bazele de date care se organizează în temeiul Legii nr. 17/2014, cu modificările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.
Vânzător/împuternicit,
…………………….
(numele şi prenumele în clar)
Semnătura
………………..
Data ……………….
L.S.
NOTE:
– Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
– Câmpurile notate cu (**) se completează cu numărul din registrul comerţului sau cu numărul din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
– (1) Se completează de către: asociat, administrator, împuternicit, întreprinzător titular al întreprinderii individuale/reprezentant al întreprinderii familiale/membru al întreprinderii familiale etc.
– (2) Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale: societate comercială (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/cooperativă de credit/societate cooperativă/cooperativă agricolă/grup european de interes economic/societate europeană/societate cooperativă europeană sucursală/persoană fizică autorizată/întreprindere familială/întreprindere individuală etc.
___
1 – copie legalizată a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);
– o copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor;
– procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate, după caz;
– hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului;
– extras de carte funciară de informare însoţit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate Stereografic 1970, dacă este cazul;
– alte documente doveditoare, după caz.

 

– Model –
– Formular pentru persoane fizice –
OFERTA DE VÂNZARE TEREN
Subsemnatul/Subsemnata1), ……………………….., CNP …………………….., având adresa de comunicare în: localitatea …………………, str. ………….. nr. ………., bl. ………., sc. ………, et. …………., ap. ………….., judeţul/sectorul ……………………., codul poştal ……………….., e-mail ………………., tel. ………………….
vând teren agricol situat în extravilan, în suprafaţă de ……………. (ha), la preţul de …………… (lei)2)
Condiţiile de vânzare sunt următoarele: ……………………
Date privind identificarea terenului
Specificare Informaţii privind amplasamentul terenului Categoria de folosinţă3)
(**) Obs.
Oraşul/ Comuna/ Judeţul
(*) Suprafaţa (ha)
(*) Număr cadastral
(**) Număr de carte funciară
(**) Număr tarla/lot
(**) Număr parcelă
(**)
Se completează de către vânzător
Verificat primărie4)
Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.
Vânzător/Împuternicit,
…………………….
(numele şi prenumele în clar)
Semnătura
…………………
L.S.
Data ……………….
NOTE:
– Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
– Câmpurile notate cu (**) se completează în cazul în care sunt cunoscute informaţiile.
__
1) Se completează numele şi prenumele proprietarului terenului.
2) Se va completa în cifre şi litere.
3) Se completează categoria de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilan productive, care sunt: arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantaţiile de hamei şi duzi, păşunile, fâneţele, serele, solarele, răsadniţele şi altele asemenea, cele cu vegetaţie forestieră, dacă nu fac parte din amenajamentele silvice, păşunile împădurite, cele ocupate cu construcţii şi instalaţii agrozootehnice, amenajările piscicole şi de îmbunătăţiri funciare, drumurile tehnologice şi de exploatare agricolă, platformele şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor producţiei agricole şi terenurile neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţia agricolă.
4) Se completează cu „X” rubricile în care informaţiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidenţele fiscale, evidenţele de stare civilă, altele asemenea.

 

 

– Formular pentru persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică care se înregistrează în registrul comerţului –
OFERTA DE VÂNZARE TEREN
Subscrisa1, ……………………….., CIF/CUI ……………………, având adresa de comunicare în localitatea ………………….., str. ……… nr. ………., bl. ……, sc. …….., et. ……, ap. ……., judeţul/sectorul ………………, codul poştal ………………, e-mail ………………..,
vând teren agricol situat în extravilan, în suprafaţă de ……….. (ha), la preţul de ………….. (lei)2)
Condiţiile de vânzare sunt următoarele: …………………………
Date privind identificarea terenului
Specificare Informaţii privind amplasamentul terenului Categoria de folosinţă 3)
(**) Obs.
Oraşul/ Comuna/ Judeţul
(*) Suprafaţa (ha)
(*) Număr cadastral
(**) Număr de carte funciară
(**) Număr tarla/lot
(**) Număr parcelă
(**)
Se completează de către vânzător.
Verificat primărie4)
Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.
Vânzător/Împuternicit,
…………………………..
(numele şi prenumele în clar)
Semnătura ………………..
L.S.
Data …………………………
NOTE:
– Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
– Câmpurile notate cu (**) se completează în cazul în care sunt cunoscute informaţiile.
__
1) Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale, proprietar al terenului: societate comercială (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/cooperativă de credit/societate cooperativă/cooperativă agricolă/grup european de interes economic/societate europeană/societate cooperativă europeană sucursală/persoană fizică autorizată/întreprindere familială/întreprindere individuală etc.
2) Se va completa în cifre şi litere.
3) Se completează categoria de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilan productive, care sunt: arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantaţiile de hamei şi duzi, păşunile, fâneţele, serele, solarele, răsadniţele şi altele asemenea, cele cu vegetaţie forestieră, dacă nu fac parte din amenajamentele silvice, păşunile împădurite, cele ocupate cu construcţii şi instalaţii agrozootehnice, amenajările piscicole şi de îmbunătăţiri funciare, drumurile tehnologice şi de exploatare agricolă, platformele şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor producţiei agricole şi terenurile neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţia agricolă.
Se completează cu „X” rubricile în care informaţiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidenţele fiscale, evidenţele de stare civilă, altele asemenea.

 

Categorii:PRACTIC
  1. Niciun comentariu până acum.
  1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: