Prima pagină > PRACTIC > Drepturile de autor în viziunea europenilor. Directiva 2001/29/CE. Numai dacă aveţi timp şi… operă…

Drepturile de autor în viziunea europenilor. Directiva 2001/29/CE. Numai dacă aveţi timp şi… operă…


32001L0029
DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 2001/29/CE
din 22 mai 2001

de armonizare a anumitor aspecte privind dreptul de autor şi drepturile conexe în societatea informaţională
PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ: CAPITOLUL I

OBIECTIV ŞI DOMENIU DE APLICARE
Articolul 1

Domeniul de aplicare

1. Prezenta directivă se referă la protecţia juridică a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în cadrul pieţei interne, acordând o atenţie specială societăţii informaţionale.

2. Cu excepţia cazurilor menţionate la art. 11, prezenta directivă lasă intacte şi nu aduce în nici un fel atingere dispoziţiilor comunitare privind:
(a) protecţia juridică a programelor de calculator;

(b) dreptul de închiriere, dreptul de împrumut şi anumite drepturi conexe drepturilor de autor în domeniul proprietăţii intelectuale;

(c) drepturile de autor şi drepturile conexe privind difuzarea programelor prin satelit şi retransmiterea prin cablu;

(d) perioada de protecţie a drepturilor de autor şi a anumitor drepturilor conexe;

(e) protecţia juridică a bazelor de date. CAPITOLUL II
DREPTURI ŞI EXCEPŢII
Articolul 2
Dreptul de reproducere
Statele membre prevăd dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice direct sau indirect, temporar sau permanent, reproducerea prin orice mijloace şi în orice formă, în totalitate sau în parte:

(a) pentru autori, a lucrărilor lor;

(b) pentru interpreţi, a înregistrărilor interpretărilor lor;

(c) pentru producătorii de fonograme, a fonogramelor lor;

(d) pentru producătorii primei înregistrări a filmelor, a originalului şi copiilor filmelor lor;

(e) pentru organizaţiile de difuziune, a înregistrărilor programelor difuzate de ei, indiferent dacă difuzările se fac prin fir sau prin aer, inclusiv prin cablu sau prin satelit.

Articolul 3

Dreptul de comunicare a lucrărilor către public şi dreptul de a pune la dispoziţia publicului alte obiecte protejate

1. Statele membre prevăd pentru autori dreptul exclusiv de a autoriza sau a interzice orice comunicare către public a lucrărilor lor, prin cablu sau fără cablu, inclusiv punerea la dispoziţia publicului a lucrărilor lor, astfel încât membrii publicului să le poată accesa din orice loc şi în orice moment ales de ei.

2. Statele membre prevăd dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice punerea la dispoziţia publicului, prin cablu sau fără cablu, astfel încât membrii publicului să le poată accesa din orice loc şi în orice moment ales de ei:
(a) pentru interpreţi, a înregistrărilor interpretărilor lor;

(b) pentru producătorii de fonograme, a fonogramelor lor;

(c) pentru producătorii primei înregistrări a filmelor, a originalului şi copiilor filmelor lor;

(d) pentru organizaţiile de difuziune, a înregistrărilor difuzărilor lor, indiferent dacă difuzările se fac prin fir sau prin aer, inclusiv prin cablu sau prin satelit.

3. Drepturile menţionate la alin. (1) şi (2) nu sunt epuizate de nici o acţiune de comunicare către public sau de punere la dispoziţia publicului în sensul prezentului articol.
Articolul 4

Dreptul de distribuire

1. Statele membre oferă autorilor, pentru originalul lucrărilor lor sau pentru copii ale acestora, dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice distribuirea sub orice formă către public, prin vânzare sau altfel.

2. Dreptul de distribuire nu este epuizat în interiorul Comunităţii, pentru originalul sau copiile lucrării, exceptând cazul în care prima vânzare sau primul altfel de transfer al proprietăţii

asupra obiectului în cauză, în interiorul Comunităţii se face de către proprietar sau cu acordul acestuia.
Articolul 5

Excepţii şi limitări
1. Acţiunile de reproducere temporară menţionate în art. 2, care sunt trecătoare sau accidentale [şi] sunt parte integrantăşi esenţială a unui proces tehnologic şi ale căror scop unic este să permită desfăşurarea:

(a) unei transmiteri într-o reţea între terţi printr-un intermediar, sau

(b) unei utilizări legale

a unei lucrări sau a unui alt obiect protejat şi care nu au semnificaţie economică independentă, sunt excluse din dreptul de reproducere prevăzut la art. 2.
2. Statele membre pot prevedea excepţii şi limitări la dreptul de reproducere prevăzut la art. 2, în următoarele cazuri:

(a) pentru reproduceri pe hârtie sau orice suport similar, realizate prin folosirea oricărui tip de tehnici fotografice sau prin alt proces cu efecte similare, cu excepţia partiturilor, cu condiţia ca titularii de drepturi să primească compensaţii juste;

(b) pentru reproduceri pe orice material realizate de către o persoană fizică în scopuri private şi pentru scopuri care nu sunt direct sau indirect comerciale, cu condiţia ca titularii de drepturi să primească compensaţii juste care săţină cont de aplicarea sau neaplicarea măsurilor tehnologice prevăzute la art. 6 pentru lucrările sau obiectele protejate în cauză;

(c) pentru acţiuni specifice de reproducere realizate de către biblioteci publice, instituţii educaţionale sau muzee, sau de către arhive, care nu au scop obţinerea directă sau indirectă de avantaje comerciale sau economice;

(d) pentru înregistrări efemere ale lucrărilor realizate de organizaţiile de difuziune prin utilizarea propriilor instalaţii şi pentru propriile programe difuzate; păstrarea acestor înregistrări în arhive oficiale, în baza caracterului lor excepţional ca documentare, poate fi permisă;

(e) pentru reproduceri ale programelor difuzate de instituţii non-profit, ca de exemplu spitale sau închisori, cu condiţia ca titularii de drepturi să primească compensaţii juste.

3. Statele membre pot prevedea excepţii sau limitări la drepturile prevăzute la art. 2 şi 3 în următoarele cazuri:

(a) folosirea în scopul unic de ilustrare în cazul predării sau a cercetărilor ştiinţifice, atât timp cât sunt indicate sursele, inclusiv numele autorului, cu excepţia cazurilor în care acest lucru se dovedeşte imposibil şi în măsura justificată prin scopurile necomerciale urmărite;
(b) utilizări, în folosul persoanelor cu handicap, care sunt în mod direct legate de handicap, de natură necomercială, în măsura impusă de handicapul specific;
(c) reproducerea de către presă, comunicarea către public sau punerea la dispoziţie a unor articole publicate privind subiecte economice, politice sau religioase sau a unor lucrări difuzate sau altor obiecte protejate cu acelaşi caracter, în cazurile în care asemenea utilizări nu sunt în mod expres rezervate şi atât timp cât este indicată sursa, inclusiv numele autorului, sau folosirea lucrărilor pentru difuzarea evenimentelor curente, în măsura în care este justificată de scopuri de informare şi atât timp cât este indicată sursa, inclusiv numele autorului, mai puţin cazurile în care acest lucru se dovedeşte a fi imposibil;
(d) citări în scopul realizării de critici sau recenzii, cu condiţia ca acestea să se refere la o lucrare sau un alt obiect protejat care a fost deja pus la dispoziţia publicului, să fie indicată sursa, inclusiv numele autorului, mai puţin cazurile în care acest lucru se dovedeşte a fi imposibil, şi ca folosirea lor să fie în conformitate cu practica corectă, şi în măsura justificată de anumite scopuri specifice;
(e) folosirea în scopul securităţii publice sau pentru asigurarea executării şi raportării corecte a procedurilor administrative, parlamentare sau judiciare;
(f) folosirea discursurilor politice, precum şi a extraselor din prelegeri publice sau lucrări sau alte obiecte protejate similare, în măsura justificată de scopul informativ şi cu condiţia să fie indicată sursa, inclusiv numele autorului, cu excepţia cazurilor în care acest lucru se dovedeşte a fi imposibil;
(g) folosirea în timpul sărbătorilor religioase sau a sărbătorilor oficiale organizate de o autoritate publică;
(h) folosirea lucrărilor, cum ar fi lucrări de arhitectură sau sculptură, destinate amplasării permanente în locuri publice;
(i) includerea accidentală a unei lucrări sau a unui alt obiect protejat în alt material;
(j) folosirea în scopuri publicitare în cadrul expoziţiilor publice sau pentru vânzarea de lucrări de artă, în măsura necesară pentru promovarea evenimentului, excluzând alte scopuri comerciale;
(k) folosirea în cazul caricaturilor, parodierii sau pastişelor;
(l) folosirea în cazul demonstraţiilor sau reparării de echipamente;
(m) folosirea unei lucrări artistice sub forma unei clădiri sau desen sau plan al unei clădiri în scopul reconstrucţiei clădirii respective;
(n) folosirea, în scopul cercetării sau studiului privat, prin comunicarea sau punerea la dispoziţia membrilor publicului de la terminale speciale în clădirile instituţiilor prevăzute la alin. (2) lit. (c) a unor lucrări sau a altor obiecte protejate care fac obiectul condiţiilor de achiziţionare sau de licenţiere şi care sunt cuprinse în cadrul colecţiilor lor;
(o) folosirea în alte cazuri de mai mică importanţă unde excepţiile şi limitările sunt deja prevăzute de legislaţiile naţionale, cu condiţia ca acestea să se refere la utilizări similare şi să nu aducă atingere liberei circulaţii a mărfurilor şi serviciilor în cadrul Comunităţii, fără a aduce atingere altor excepţii sau limitări prevăzute la prezentul articol.
4. În cazurile în care statele membre pot prevedea o excepţie sau limitare la dreptul de reproducere conform alin. (2) şi (3), acestea pot prevedea în mod similar o excepţie sau limitare de la dreptul de reproducere prevăzut la art. 4, în măsura justificată de scopul acţiunii autorizate de reproducere.

5. Excepţiile şi limitările prevăzute la alin. (1), (2), (3) şi (4) se aplică numai în cazuri speciale care nu intră în conflict cu exploatarea normală a lucrării sau a altui obiect protejat şi nu aduc în mod nejustificat atingere intereselor legitime ale titularului de drepturi.

CAPITOLUL III

PROTECŢIA MĂSURILOR TEHNOLOGICE ŞI A INFORMAŢIILOR DE GESTIONARE A DREPTURILOR
Articolul 6

Obligaţii privind măsurile tehnologice

1. Statele membre prevăd o protecţie juridică adecvată împotriva încălcării oricăror măsuri tehnologice eficiente, pe care persoana respectivă le adoptă în cunoştinţă de cauză sau are motive rezonabile săştie că urmăreşte acest obiectiv.

2. Statele membre prevăd o protecţie juridică adecvată împotriva fabricării, importului, distribuirii, vânzării, închirierii, publicităţii în scopul vânzării sau închirierii sau posesiunii în scopuri comerciale a dispozitivelor, produselor sau componentelor sau furnizării de servicii care:
(a) sunt promovate, fac obiectul publicităţii sau sunt vândute în scopul încălcării sau

(b) au doar un scop comercial sau o utilizare limitate în afara încălcării sau

(c) sunt proiectate, produse, adaptate şi executate în primul rând în scopul de a permite şi facilita încălcarea

oricăror măsuri tehnologice eficiente.

3. În scopul prezentei directive, expresia „măsuri tehnologice” înseamnă orice tehnologie, dispozitiv sau componentă care, în cursul funcţionării normale, este proiectată pentru a preveni sau limita acţiuni asupra lucrărilor sau altor obiecte protejate care nu sunt autorizate de titularul de drepturi de autor şi de alte drepturi conexe conform prevederilor legale, sau de titularul dreptului sui generis prevăzut la capitolul III din Directiva 96/9/CE. Măsurile tehnologice sunt considerate eficiente când folosirea unei lucrări sau a unui alt obiect protejat este controlată de către titularii de drepturi în baza aplicării unui cod de acces sau a unui proces de protecţie, cum ar fi criptarea, bruierea sau alte transformări ale lucrării sau ale altui obiect protejat, sau a unui mecanism de control al copierii, care atinge obiectivele protecţiei.

4. Fără a aduce atingere protecţiei juridice prevăzute la alin. (1), în absenţa măsurilor voluntare luate de către titularii de drepturi, inclusiv acordurile dintre titularii de drepturi şi alte părţi implicate, statele membre adoptă măsurile adecvate pentru a asigura punerea de către titularii de drepturi la dispoziţia beneficiarului unei excepţii sau limitări prevăzute de legislaţia naţională în conformitate cu art. 5 alin (2) lit. (a), alin. (2) lit. (c), alin. (2) lit. (d), alin. (2) lit. (e), alin. (3) lit. (a), alin. (3) lit. (b) sau alin. (3) lit. (e), mijloacele pentru a

beneficia de excepţia sau limitarea în cauză, în măsura necesară pentru a beneficia de excepţia sau limitarea în cauzăşi în cazurile în care beneficiarul are acces legal la lucrarea sau obiectul protejat în cauză.
Un stat membru poate, de asemenea, să adopte astfel de măsuri pentru beneficiarul unei excepţii sau limitări prevăzute în conformitate cu art. 5 alin. (2) lit. (b), mai puţin în cazul în care reproducerea în folos personal a fost deja posibilă datorită titularului de drepturi în măsura necesară pentru a beneficia de excepţia sau limitarea în cauzăşi în conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. (2) lit. (b) şi alin. (5), fără a împiedica titularii de drepturi să adopte măsuri adecvate referitoare la numărul de reproduceri în conformitate cu aceste prevederi.
Măsurile tehnologice aplicate în mod voluntar de către titularii de drepturi, inclusiv acelea aplicate acordurilor voluntare, şi măsurile tehnologice utilizate pentru punerea în aplicare a măsurilor adoptate de către statele membre, se bucură de protecţia legală prevăzută la alin. (1).
Dispoziţiile primului şi celui de-al doilea paragraf nu se aplică lucrărilor şi altor obiecte protejate accesibile publicului în baza unor condiţii contractuale convenite, astfel încât membrii publicului să poată accesa aceste lucrări din orice loc şi în orice moment ales de ei.
Când prezentul articol este aplicat în contextul Directivelor 92/100/CEE şi 96/9/CE, prezentul paragraf se aplică mutatis mutandis.
Articolul 7

Obligaţii privind informaţiile de gestionare a drepturilor
1. Statele membre prevăd o protecţie juridică adecvată împotriva oricărei persoane care, în cunoştinţă de cauză, desfăşoară fără autorizaţie următoarele acţiuni:

(a) îndepărtarea sau modificarea oricăror informaţii de gestionare a drepturilor;

(b) distribuirea, importul în scopul distribuirii, difuzarea, comunicarea către public sau punerea la dispoziţia publicului a unor lucrărilor sau a altor obiecte protejate în conformitate cu prezenta directivă sau protejate în conformitate cu capitolul III din Directiva 96/9/CE, din care au fost îndepărtate sau modificate fără autorizaţie informaţiile electronice de gestionare a drepturilor,

dacă persoana ştie sau are motive rezonabile săştie că, făcând acest lucru, provoacă, permite, facilitează sau ascunde încălcarea unui drept de autor sau a oricăror alte drepturi conexe conform prevederilor legale sau a dreptului sui generis prevăzut la capitolul III din Directiva 96/9/CE.
2. În sensul prezentei directive, „informaţii de gestionare a drepturilor” reprezintă orice informaţie furnizată de titularul de drepturi care identifică lucrarea sau orice obiect protejat prevăzut de prezenta directivă sau din domeniul de aplicare a dreptului sui generis prevăzut la capitolul III din Directiva 96/9/CE, autorul sau alt titular de drepturi sau informaţii despre condiţiile şi modalităţile de folosire a lucrării sau a altui obiect protejat şi orice numere sau coduri reprezentând astfel de informaţii.
Primul paragraf se aplică când oricare din aceste elemente ale informaţiei este asociat unei copii sau apare în conexiune cu comunicarea către public a unei lucrări sau a altui obiect
protejat prevăzut de prezenta directivă sau din domeniul de aplicare a dreptului sui generis prevăzut la capitolul III din Directiva 96/9/CE.
CAPITOLUL IV

DISPOZIŢII COMUNE
Articolul 8

Sancţiuni şi căi de atac

1. Statele membre prevăd sancţiuni şi căi de atac adecvate pentru încălcarea drepturilor şi obligaţiilor prevăzute de prezenta directivăşi adoptă toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea acestor sancţiuni şi căi de atac. Sancţiunile astfel stabilite sunt eficiente, proporţionate şi descurajatoare.

2. Fiecare stat membru adoptă măsurile necesare pentru a permite titularilor de drepturi ale căror interese sunt afectate de o acţiune de încălcare petrecută pe teritoriul său să intenteze o acţiune pentru despăgubiri şi/sau compensaţii printr-o hotărâre judecătoreascăşi, dacă este cazul, pentru confiscarea materialelor utilizate pentru încălcarea dispoziţiilor legale, precum şi a dispozitivelor, produselor sau componentelor prevăzute la art. 6 alin. (2).

3. Statele membre se asigură că titularii de drepturi sunt în măsură să ceară o dispoziţie judecătorească împotriva intermediarilor ale căror servicii sunt folosite de către terţi pentru a încălca dreptul de autor sau un drept conex.

Articolul 9

Aplicarea în continuare a altor dispoziţii legale
Prezenta directivă nu aduce atingere dispoziţiilor privind drepturile de brevet, mărcile înregistrate, drepturile de proiectare, modelele utilitare, topografierea produselor semiconductoare, accesul condiţionat, accesul la serviciile de transmisie prin cablu, protecţia tezaurului naţional, cerinţele privind depozitele legale, dispoziţiilor legale privind practicile restrictive şi concurenţa neloială, secretele comerciale, securitatea, confidenţialitatea, protecţia datelor şi a intimităţii, accesul la documentele publice, legea contractelor.
Articolul 10

Aplicarea în timp

1. Dispoziţiile prezentei directive se aplică tuturor lucrărilor sau altor obiecte protejate prevăzute de prezenta directivăşi care sunt, pe 22 decembrie 2002, protejate de legislaţia statelor membre în domeniul drepturilor de autor şi al drepturilor conexe sau care îndeplinesc criteriile de protecţie conform prevederilor prezentei directive sau prevederilor menţionate la art. 1 alin. (2).

2. Prezenta directivă se aplică fără a aduce atingere nici unei acţiuni finalizate sau drept dobândit înainte de 22 decembrie 2002.

Articolul 11

Adaptări tehnice
1. Directiva 92/100/CEE se modifică după cum urmează:

(a) Art. 7 se elimină;

(b) Art. 10 alin. (3) se înlocuieşte cu următorul text:

„3. Limitările se aplică doar în anumite cazuri speciale care nu intră în conflict cu exploatarea normală a obiectelor protejate şi care nu aduce în mod nejustificat atingere intereselor legitime al titularului de drepturi.”
2. Art. 3 alin. (2) din Directiva 93/98/CEE se înlocuieşte cu următorul text:
”2. Drepturile producătorilor fonogramelor expiră la 50 de ani de la data înregistrării lor. Cu toate acestea, dacă fonograma a fost publicată în mod legal în această perioadă, dreptul menţionat expiră la 50 de ani de la data primei publicări legale. Dacă nu a avut loc nici o publicare legală în perioada menţionată în prima tezăşi dacă fonograma a fost comunicată legal publicului în decursul acestui termen, drepturile menţionate expiră la 50 de ani de la data primei comunicări legale către public.
Cu toate acestea, în cazurile în care din cauza expirării termenului de protecţie acordat conform acestui paragraf în versiunea sa dinaintea modificării de către Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2001/29/CE din 22 mai 2001 de armonizare a anumitor aspecte privind dreptul de autor şi drepturile conexe în societatea informaţională*, drepturile producătorilor de fonograme nu mai sunt protejate pe 22 decembrie 2002, acest paragraf nu are efectul de a proteja din nou aceste drepturi.
∗ JO L 167, 22.06.2001, p. 10”
Articolul 12

Dispoziţii finale

1. Cel târziu la 22 decembrie 2004 şi apoi din trei în trei ani, Comisia înaintează Parlamentului European, Consiliului şi Comitetului Economic şi Social un raport privind aplicarea prezentei directive, prin care, inter alia, pe baza informaţiilor specifice furnizate de statele membre, examinează în special aplicarea art. 5, 6 şi 8 în temeiul evoluţiei pieţei digitale. În cazul art. 6, examinează în special dacă articolul în cauză conferă un nivel suficient de protecţie şi dacă acţiunile care sunt permise de lege sunt afectate negativ de folosirea măsurilor tehnologice eficiente. Dacă este necesar, în special pentru a asigura funcţionarea pieţei interne în conformitate cu art. 14 din Tratat, înaintează propuneri de modificare a prezentei directive.
2. Protecţia drepturilor conexe drepturilor de autor conform prezentei directive păstrează intactăşi nu afectează sub nici o formă protecţia drepturilor de autor.
3. Se instituie un comitet de contact. Acesta este compus din reprezentanţi ai autorităţilor competente din statele membre. Comitetul este condus de un reprezentant al Comisiei şi se întruneşte fie din iniţiativa preşedintelui, fie la cererea unei delegaţii a unui stat membru.
4. Sarcinile comitetului sunt următoarele:
(a) să examineze impactul prezentei directive asupra funcţionării pieţei interne şi să evidenţieze orice dificultate;

(b) să organizeze consultări legate de toate problemele ce derivă din aplicarea prezentei directive;

(c) să faciliteze schimbul de informaţii privind evoluţiile semnificative ale legislaţiei şi jurisprudenţei, precum şi cele privind evoluţiile economice, culturale, sociale şi tehnologice;

(d) să acţioneze ca forum pentru evaluarea pieţei digitale de lucrări şi alte obiecte, inclusiv copierea privatăşi folosirea măsurilor tehnologice.

Articolul 13

Punerea în aplicare

1. Statele membre adoptă dispoziţiile legale, de reglementare şi administrative necesare aducerii la îndeplinire a prezentei directive până la 22 decembrie 2002 cel târziu. Statele membre informează imediat Comisia cu privire la aceasta.

2. Când statele membre adoptă aceste dispoziţii, ele conţin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoţite de o asemenea trimitere în momentul publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

3. Statele membre comunică la Comisie textul principalelor dispoziţii ale dreptului intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 14
Intrarea în vigoare
Prezenta directivă intră în vigoare de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităţilor

 

Anunțuri
Categorii:PRACTIC
  1. Niciun comentariu până acum.
  1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: