Arhiva

Archive for 24 februarie 2014

Revista Feed Back nr.1-2/2014. Daniel Corbu şi bucuria literaturii. Lumile posibile ale cărţii, visul care leagă anotipurile, experiment literar… simple poeme, texte carnivore şi alte arte…

24 februarie 2014 Lasă un comentariu
Categorii:REVISTA

Fonduri europene, noua şansă. Scurtă sinteză oficială, treburi serioase, treburi de investitor…

24 februarie 2014 Lasă un comentariu

 

Prima versiune sinteză a Programului Operațional Regional 2014-2020

 

1.        Prezentarea POR

Titlul P/P

Programul Operațional Regional

Titular

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Șeful echipei de planificare

Luiza Radu, șef serviciu, Serviciu Planificare, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional, 0372 11 1413, luiza.radu@mdrap.ro

Instituția care adoptă P/P

Comisia Europeană aprobă documentul, iar Guvernul României îl asumă

Prevederile în baza cărora a fost elaborat P/P

Regulamentul 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, de stabilire a unor dispoziții comune privind FEDR, FSE, FC, FEADR și FEPAM, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind FEDR, FSE, FC, FEADR, FEPAM și de abrogare a Regulamentului 1083/2006 al Consiliului

Regulamentul 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, privind FEDR și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creșterea economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului 1080/2006

Procedura de adoptare

Procedura administrativă a Comisiei Europene de adoptare prin Decizie

Sectorul

Dezvoltare regională

Zona probabil afectată

național

Populația

Aprox. 19 mil locuitori

 

 

Obiective/Priorități Instrumente și măsuri

Tipuri de Proiecte

(tipuri de activități orientative)

Program de implementare

Cerințe privind EIM DA/NU

Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării

 

Promovarea investițiior de afaceri în inovare și cercetare, dezvoltarea legăturilor și a sinergiilor între întreprinderi, centre de cercetare-dezvoltare și de educație, în special dezvoltarea produselor și serviciilor, transfer tehnologic, inovare socială, networking, clustere

 

        crearea, modernizarea şi extinderea infrastructurilor de inovare şi transfer tehnologic

        achiziţionarea de bunuri, servicii şi dotari pentru entitatea de transfer tehnologic

        activităţile specifice entităţii de transfer tehnologic (studii de investiţii tehnologice; asistenţă la restructurarea/retehnologizarea şi dimensionarea agenţilor economici; transfer tehnologic si validare tehnologică; prognoza, evaluare tehnologică; audit tehnologic; analize statistice şi indicatori ai eficienţei inovării; crearea, dezvoltarea şi întreţinerea de bănci de date specializate etc.)

2014-2022

 

Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

 

     achiziție de noi tehnologii pentru IMM-uri (inclusiv licențe, know how) și utilizarea lor (prin cursuri de specialitate)

     activități inovative (proces, produs, marketing, servicii).

     Crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente

 

 

2014-2022

 

Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

 

   Construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii IMM

   Dotare cu instalații, echipamente (inclusiv sisteme IT), utilaje, mașini,

 

2014-2022

 

Sprijinirea capacității IMM-urilor de a se angaja în procesele de creștere pe piețele regionale, naționale și international, precum și în procesele de inovare

 

    Implementarea/certificarea sistemelor de management a calității ISO, sistemelor de management al mediului, etc.

    Certificare produse/servicii/procese

    Promovarea produselor/serviciilor

 

2014-2022

 

Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon

Sprjinirea eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile in infrastructura publică, inclusiv clădiri publice, și în sectorul locuințelor

    reabilitarea termică a clădirilor publice, inclusiv măsuri de consolidare a acestora;

    reabilitarea termică a locuințelor, inclusiv de consolidare a acestora;

    promovarea surselor regenerabile de energie: panouri solare, panouri fotovoltaice, etc.

    sisteme inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice;

    investiții în iluminatul public, inclusiv ambiental;

 

2014-2022

 

Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor

 

        Construirea/modernizarea/reabilitarea pistelor/traseelor pentru biciclisti

        Construirea/modernizarea/reabilitarea traseelor pietonale

        Modernizarea/reabilitarea/extinderea traseelor de transport electric (tramvai/troleybus), incluzand calea de rulare (strazi urbane, inclusiv trotuare/refugii/statii) si infrastructura tehnica aferenta

        Achizitionarea de material rulant electric/ecologic pentru operatorii de transport public urban

        Construirea/modernizarea/reabilitarea depourilor aferente transportului public

        Dezvoltarea sistemelor moderne de management al traficului, de ticketing etc

        plantarea cu arbori selectati a spatiilor publice si a trotuarelor de pe principalele artere de circulatie din orase

 

2014-2022

 

Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor

 

Conservarea, protecția, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

 

   Restaurarea, protecția și valorificarea prin turism a patrimoniului cultural;

   valorificarea economică a potențialului turistic balnear;

   valorificarea economică a potențialului turistic cu specific local și crearea de locuri de muncă;

   Crearea infrastructurii specifice de agrement turistic.

 

2014-2022

 

Acțiuni pentru îmbunătățirea mediului urban, revitalizarea orașelor, regenerarea și decontaminarea siturilor poluate și promovarea masurilor pentru reducerea zgomotului

 

 

  reabilitarea siturilor poluate și abandonate (decontaminarea curățarea suprafețelor, demolare clădiri, planare teren);

  imbunătățirea mediului urban (trotuare, scuaruri, piețe publice, etc)

  regenerarea zonelor istorice;

2014-2022

 

Promovarea sistemelor de transport durabile

Stimularea mobilității regionale prin conectarea infrastructurilor rutiere regionale la infrastructura TEN  – T

 

Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene care asigura conectivitatea, directa sau indirecta cu reteaua TEN T ;

Construirea/amenajarea de piste pentru biciclete in intravilanul localitatilor traversate de drumul judetean.

Construcţia / reabilitarea / modernizarea şoselelor de centură cu statut de drum judeţean aflate pe traseul drumului judetean respectiv

Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de poduri şi podeţe;

Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/noduri rutiere şi pasarele;  (construirea doar pentru asigurarea conectivitatii la TEN T)

Devierea reţelelor de apă, electricitate, gaze şi canal, telefonie;

Amenajări pentru protecţia mediului;

2014-2022

 

Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale

Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate,precum și trecerea de la servicile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale

 

  Construirea/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de servicii medicale (ambulatorii, centre de intervenție integrate)

  Dotarea cu echipamente specifice a infrastructurii de servicii medicale

  Construirea/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de servicii sociale

  Dotarea cu echipamente specifice a infrastructurii de servicii sociale construite/reabilitate/modernizate

  Construirea/modernizarea infrastructurii pentru sprijinirea tranziţiei de la asistenţa instituţională la cea de proximitate (căsuţe de tip familial, apartamente de tip familial, locuinţe protejate etc.)

2014-2022

 

Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei

Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate  din mediul urban

Acțiuni integrate prin:

  Construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale

  Investiţii în infrastructura de sănătate şi servicii sociale – construirea/reabilitarea centrelor care oferă servicii integrate medicale și sociale

  Stimularea ocupării, prin intermediul activităţilor de  economie socială

  Activităţi de dezvoltare comunitară integrată – activităţi de informare, consiliere

2014-2022

 

Investiţii în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii

Investițiile în educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare 

  Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii educaţionale antepreșcolare (creșe)

  Construcția/reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii educaţionale preșcolare (gradinițe)

  Construcția/reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu (școli I- VIII)

  Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii școlilor profesionale

  Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii educaţionale universitare

  Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii educaţionale (săli de curs, biblioteci, ateliere, etc. ) din centrele de reeducare și din penitenciare 

2014-2022

 

Asistență Tehnică

 

Asistență tehnică

     Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării Programului Operaţional Regional

     Sprijinirea activităţilor de publicitate şi informare privind POR

     Realizarea cadastrului

 

 

 

 

 

Calendar orientativ de elaborare

 

Data predării: sfârșitul lunii ianuarie 2014

START

August 2013

Versiune finală de lucru

Martie 2014

Versiune finală

După aprobarea CE

 

Modificări și efecte posibile

Articol

DA

Scurtă descriere, indicând

dacă modificarea ar putea

avea un efect negativ sau

pozitiv asupra mediului

dezvoltarea infrastructurii și clădirilor

x

 

amenajarea unor terenuri noi sau zone importante

pentru conservarea naturii;

x

 

modificări în consumul social de energie și în special de

combustibili și deci ale emisiilor de CO2 și alte gaze cu

efect de seră

x

 

modificări de consum social al altor resurse naturale /de

ex. apă, soluri, minerale sau agregate);

x

 

modificarea cantității sau tipurilor d e deșeuri produse

(solide, lichide, periculoase) sau de poluanți emiși în

apă, pe teren sau în aer;

x

 

modificări ale emisiilor de gaze cu efect de seră din alte

surse (de ex. metan de la ferme zootehnice sau depozite

de deșeuri);

 

 

schimbări semnificative ale modalităților de deplasare.

x

 

impact asupra oamenilor și comunităților, de ex. prin

creșterea nivelului de zgomot, tulburărilor sau

neplăcerilor;

x

 

riscuri pentru sănătatea publică

x

 

 

Categorii:GÂND, PRACTIC
%d blogeri au apreciat: