Arhiva

Archive for 15 octombrie 2013

Programul Kogălniceanu revine şi în anul 2013. Ajutor financiar pentru IMM-uri, doar pentru capital de lucru!!

15 octombrie 2013 Lasă un comentariu

Act publicat în Monitorul Oficial cu numărul 631 din data de 11 octombrie 2013: ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 9 octombrie 2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii

 

·         Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii are plafon de garantare de 2 miliarde lei şi are ca obiectiv acordarea de facilităţi de garantare de către stat, pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii, denumite în continuare beneficiari, de către instituţiile de credit.

·         Este un program multianual de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, pe o perioadă de 36 luni. Constă în acordarea întreprinderilor mici şi mijlocii a unei linii de credit pentru capital de lucru garantată de către stat în procent de maximum 50% din valoarea finanţării, exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare. Valoarea maximă a unui credit garantat este de 5.000.000 lei/ I.M.M. pe o perioadă de maximum 24 luni, cu posibilitatea prelungirii cu maximum 12 luni.

 

·         I.M.M.-urile sunt eligibile în cadrul programului dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

·         a)nu se află în dificultate în sensul pct. 9 din Comunicarea Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (2004/C 244/02), publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 244 din 1 octombrie 2004;

·         b)nu se află în litigiu, în calitate de pârâţi, cu Ministerul Finanţelor Publice şi/sau instituţia de credit parteneră;

·         c)nu figurează cu credite în baza de date a Centralei Riscurilor de Credit (C.R.C.) sau figurează cu credite de categoria A sau B;

·         d)nu figurează cu incidente majore cu cecuri şi bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi (C.I.P.);

·         e)împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenţei, în temeiul prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;

·         f)prezintă instituţiei de credit finanţatoare garanţii colaterale, care, împreună cu garanţia de stat acordată prin prezentul program, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării;

·         g)au cel puţin 3 ani de la înfiinţare şi au realizat bunuri şi/sau servicii şi au întocmit bilanţuri contabile în ultimele două exerciţii financiare consecutive încheiate;

·         h)înregistrează profit din exploatare în ultimul exerciţiu financiar încheiat;

·         i)nu înregistrează restanţe la plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat.

·         Important! Sumele din linia de credit pot fi utilizate numai pentru finanţarea capitalului de lucru.

 

·         Domenii exceptate: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecţie.

 

·         Creditul se acordă beneficiarilor eligibili care respectă condiţiile programului şi se încadrează în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit, în condiţiile unei garanţii emise/acordate de către F.N.G.C.I.M.M., în numele şi în contul statului, în calitate de mandatar al Ministerului Finanţelor Publice.

·         Perioada şi modalitatea de rambursare a creditelor sunt stabilite de instituţia de credit care a acordat creditul, conform normelor interne ale acesteia.

·         Valoarea maximă a unei linii de credit care poate fi acordată unui I.M.M. este de 5.000.000 lei.

·         Linia de credit se poate prelungi cu maximum 12 luni, urmând ca, în anul de prelungire, linia de credit să fie rambursată în condiţiile legii.

·         Pentru acoperirea riscurilor rezultate din acordarea garanţiilor în cadrul programului, precum şi pentru finanţarea anuală a capitalului se constituie Fondul de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii, denumit în continuare fondul de risc.

·         Beneficiarul programului se obligă să constituie în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, o ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la instituţia de credit finanţatoare, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita liniei de credit contractate. Contractul de ipotecă mobiliară va fi înscris la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare de către instituţia de credit finanţatoare.

 

·         Administratorii şi acţionarii/asociaţii deţinând cel puţin 50% din capitalul beneficiarului programului, precum şi întreprinzătorul persoană fizică ce desfăşoară activităţi economice în mod independent, autorizată potrivit legii, după caz, în calitate de fideiusor, vor garanta prin cel puţin un angajament personal creanţele rezultate din plata garanţiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului, cu renunţarea la beneficiul de discuţiune şi diviziune.

·         Contractele de garantare constituie titluri executorii.

 

·         În termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Finanţelor Publice va elabora şi va supune aprobării Guvernului normele metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţă.

Categorii:PRACTIC
%d blogeri au apreciat: