Arhiva

Archive for 14 februarie 2012

GHID DE FINANŢARE SRL-D. De la AIPPMM! (EXTRAS)

14 februarie 2012 Un comentariu

Afaceri pentru intreprinzătorii debutanţi

 

Actualizat cu legislaţia valabilă din 01.09.2015!!

HG nr. 679/2015, publicata in Monitorul Oficial nr. 654 din 28 august 2015 prevede o serie de modificari la desfasurarea Programului de stimulare a infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri, iar Procedura de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevazute in cadrul acestui program a aparut in Monitorul Oficial, nr. 666 din 2 septembrie 2015.

Bugetul alocat in 2015 este de 19.300.000 lei.

Atenţie! Solicitantii care nu au acces la un computer beneficiaza pentru inscrierea on-line de asistenta gratuita din partea OTIMMC din raza teritoriala a SRL-D, primind consiliere, instruire si sprijin din partea institutiei.

Inscrierile se fac on-line!

Înscrierea proiectelor in acest program se va face exclusiv on-line pe site-ul www.aippimm.ro, pe baza de username si parola, in sesiuni semestriale de 15 zile calendaristice, pana la epuizarea bugetului alocat programului.

In vederea inscrierii in cadrul programului, microintreprinderea «SRL-D» va completa si va transmite planul de afaceri, conform programului.

Notă! In cazul in care nu sunt completate coerent si cu detalii toate punctele si subpunctele din cadrul fiecarei sectiuni a planului de afaceri, aplicantul va primi scrisoare de respingere‼

 

Ajutorul financiar si alte facilitati acordate

Se finanteaza implementarea Planurilor de Afaceri, in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute, cu respectarea urmatoarelor conditii:

 • alocatie Financiara Nerambursabila – maxim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 44.821 lei/beneficiar;
 • contributie proprie sau credit bancar – minim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Categorii eligibile

 1. Investitiile in active corporale referitoare la:
 • Terenuri pentru realizarea de constructii/amenajare efectuate in cadrul proiectului, destinate activitatii pentru care s-a solicitat finantarea;
 • Achizitionarea de spatii destinate realizarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare (spatii de birouri, productie, depozitare etc);
 • Achizitionarea de mobilier pentru dotarea spatiilor amenajate;
 • Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru, aparate si instalatii de masura, control si reglare, tehnica de calcul etc;
 • Achizitionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G;
 1. Investitiile in active necorporale referitoare la: brevete de inventie, design industrial, marci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente si software, etc.); realizare site (maxim 10.000 lei).
 2. Alte costuri de operare referitoare la:
 • Costuri curente: materii prime, marfuri, materiale consumabile, materiale auxiliare;
 • Costuri de personal: salarii, costuri asigurari sociale;
 • Costuri de training si formare personal;
 • Servicii externe: contabilitate, consultanta fiscala, consultanta juridica, consultanta in management, consultanta IT, consultanta PR, consultanta pentru intocmirea planului de afaceri (aceasta fiind  singura cheltuiala care se poate realiza inainte de semnarea contractului de finantare), costuri legate de incalzire, gaz, electricitate, curatenie, reparatii, asigurare, apa/canal, gunoi, costuri legate de procesul de vanzare; costuri administrative, chirii pentru spatii de birouri,  productie, de desfasurare activitati comerciale si prestari servicii, depozitare ec.

Activele corporale si necorporale trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa ramana in proprietatea microintreprinderii SRL-D care a beneficiat de ajutor de minimis minimum 3 ani;
 • sa fie considerate active (mijloace fixe) sau obiecte de inventar;
 • sa fie achizitionate in conditii de piata, respectiv sa fie intocmit un dosar de achizitie;
 • sa fie incluse in categoria activelor proprii ale microintreprinderii SRL-D, sa ramana in locatia acesteia pentru cel putin 3 ani.

Atenţie! Fondul National de Garantare al Creditelor pentru IMM acorda garantii pentru creditele contractate de „SRL-D” in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate de Agentie, pana la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, in limita sumei de 80.000 euro, echivalentul in lei.

Totodata, firmele SRL-D sunt scutite de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori, perioada constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea si calculul drepturilor prevazute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, se utilizeaza castigul salarial mediu brut lunar, pentru care asiguratul plateste contributia individuala de asigurari sociale.

Pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comertului, pentru inregistrarea microintreprinderii nu sunt datorate taxe!

Programul a fost prelungit pana in anul 2020!

Programul SRL-D si aplicanţii

Programul SRL-D (Societate cu Raspundere Limitata – Debutant), instituit prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2011, vizeaza acordarea de sprijin oricarui cetatean roman care doreste sa isi deschida o afacere (si care nu a mai avut una pana acum), prin acordarea unei alocatii financiare nerambursabile reprezentand cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro (44.821 lei), din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinantare.

Atenţie! In cadrul programului pot aplica toti cei care doresc sa isi deschida o afacere pentru prima data, indiferent de varsta.

OUG nr. 6/2011 stabileste conditiile de participare in cadrul programului de accesare a creditelor nerambursabile, după cum urmează:

 1. a) aiba capacitate juridica deplina de exercitiu;
  b) anterior datei inmatricularii societatii in registrul comertului nu au mai detinut si nu detin calitatea de actionar sau asociat al unei intreprinderi constituite in Spatiul Economic European;
  c) infiinteze pentru prima data o societate cu raspundere limitata in conditiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale.
  d) completeze o declaratie pe propria raspundere, sub sanctiunea legii penale, ca indeplineste conditiile prevazute la lit. b), pe care o depune la registrul comertului odata cu cererea de inmatriculare a societatii;
  e) sa nu mai fi beneficiat de finantare in cadrul acestui Program.

Obligaţii pentru firme:

 • este societate comerciala cu raspundere limitata-debutant (SRL-D), care functioneaza pe durata nedeterminata, in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Calitatea de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant se obtine la data inmatricularii la Registrul Comertului in a carui raza teritoriala se afla sediul sau social;
 • se incadreaza in categoria microintreprinderilor in conditiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale OUG nr. 6/2011;
 • este infiintata de un intreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 intreprinzatori debutanti asociati;
 • este administrata de asociatul unic, de unul sau mai multi administratori dintre asociati;
 • sa nu fi depasit plafonul de minimis de 200.000 de euro pe durata a trei exercitii financiare pentru o intreprindere unica si 100.000 de euro pe durata a trei exercitii financiare pentru beneficiarii care desfasoara activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra-cost;
 • sa nu aiba datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru;
 • sa nu fie in stare de dificultate – dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;
 • sa nu fi fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene / OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta sa fie deja executata si creanta integral recuperata, cu penalitati aferente.
 • are in obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala in vigoare (CAEN Rev 2).

Notă: Restricţiile! Domeniile pentru care nu se vor putea obtine bani pentru:

 • intermedieri financiare si asigurari;
 • tranzactii imobiliare;
 • activitati de jocuri de noroc si pariuri;
 • productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope (de exemplu: fabricarea explozivilor, fabricarea produselor din tutun sau comertul cu amanuntul al bauturilor);
 • activitati de pescuit si acvacultura;
 • activitati legate de productia primara a produselor agricole;
 • ajutoare destinate agentilor economici care activeaza in sectorul carbonifer;
 • ajutoare pentru achizitionarea vehiculelor de transport rutier de marfa acordate agentilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfa in contul tertilor sau contra cost.

 

Evaluarea planurilor de afaceri, noi criterii

Admiterea in program se va face in ordinea punctajului obtinut la evaluarea planurilor de afaceri depuse on-line, contând calitatea planului de afaceri.

La punctaje egale, departajarea se va face in functie de urmatoarele criterii:

 • numarul de locuri de munca ce urmeaza a fi create in cadrul proiectului;
 • achizitia de echipamente tehnologice;
 • activitatea pe care acceseaza programul;
 • curs de anteprenoriat;
 • asociatul/administratorul SRL-D este somer sau absolvent din anul precedent la data inscrierii la Registrul Comertului;
 • data si ora inscrierii in program.

Dupa aceasta etapa aplicantul va primi RUE, adica numar in Registrul Unic Electronic.

Aplicantii cu componenta de credit si care obtin cel putin punctaj minim in urma verificarilor efectuate vor incheia contractul de finantare cu OTIMMC dupa prezentarea dovezii cofinantarii:

 • contractul de credit emis de un finantator de credit autorizat;
 • dovezile certe privind capacitatea de cofinantare a proiectului, respectiv prezentarea scrisorii de confort, extras de cont care sa demonstreze ca beneficiarul dispune de suma necesara cofinantarii/contract/linie de credit, emise de un finantator de credit autorizat din Romania si care vor acoperi cel putin valoarea finantarii proprii a proiectului, respectiv procentul de cofinantare din cheltuieli eligibile.

 

EXTRAS DIN GHIDUL DE FINANŢARE INIŢIAL

 

Obiectivul „Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri”, denumit în continuare Program, îl constituie stimularea înfiinţării de noi microîntreprinderi, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor în scopul implicării acestora în structuri economice private.

 

Programul urmăreşte:

 • dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoaşterea şi gestionarea optimă a resurselor, în vederea adaptării rapide la rigorile determinate de globalizarea pieţelor;
 • stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării firmelor nou-înfiinţate (start-up-uri) prin facilitarea     accesului acestora la finanţare;
 • facilitarea accesului tinerilor la sursele de  finanţare.

 

 

BENEFICIARII PROGRAMULUI

 

3.1 Pot beneficia de prevederile Programului: persoanele fizice, denumite în continuare întreprinzători debutanţi, care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii Formularului de înscriere în program, următoarele criterii de eligibilitate:

a)      au capacitate juridică deplină de exerciţiu, au vârsta de până la 35 de ani, împliniţi cel mai târziu în ziua înregistrării cererii de înmatriculare a societăţii cu răspundere limitată în Registrul Comerţului;

b)      anterior datei înmatriculării societăţii în Registrul Comerţului nu au mai deţinut şi nu deţine calitatea de acţionar sau asociat al unei întreprinderi constituite în Spaţiul Economic European;

c)      înfiinţează pentru prima dată o societate comercială cu răspundere limitată în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei Ordonanţe de urgenţă nr. 6 din 09.02.2011;

d)     declară pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale pentru declaraţii mincinoase, că îndeplineşte condiţiile prevăzute la lit. b, pe care o depunela Registrul Comerţuluiodată cu cererea de înmatriculare a societăţii;

e)       să nu mai fi beneficiat de finanţare în cadrul acestui Program.

Dacă la data înregistrării cererii de înmatriculare a societăţii cu răspundere limitată în Registrul Comerţului, condiţia referitoare la vârstă este îndeplinită, aceasta se consideră îndeplinită pe întreaga perioadă de acordare a facilităţilor.

3.2 Pentru încadrarea în Program, microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a)      este societate comercială cu răspundere limitată-debutant (SRL-D), care funcţionează pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale ordonanţei de urgenţă nr. 6 din 09.02.2011;

b)      se încadrează în categoria microîntreprinderilor în condiţiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii,  cu modificările şi completările ulterioare, şi ale  ordonanţei de urgenţă nr. 6 din 09.02.2011;

c)      este înfiinţată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 (cinci) întreprinzători debutanţi asociaţi. Condiţiile pentru întreprinzătorul debutant trebuie îndeplinite de fiecare dintre asociaţi, aşa cum se prevede în Art. 3.1 al prezentului Ghid;

d)     este administrată de asociatul unic, de unul sau mai mulţi administratori dintre asociaţi;

e)      are în obiectul de activitate cel mult 5 (cinci) grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităţilor din economia naţionala în vigoare (CAEN Rev 2).

În cele 5 (cinci) grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiect de activitate al societăţii următoarele:

 • intermedieri financiare şi asigurări:

–          641 – Intermediere monetară

–          642 – Activităţi ale holdingurilor

–          643 – Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare

–          649 – Alte activităţi de intermedieri financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii

–          651 – Activităţi de asigurări

–          652 – Activităţi de reasigurare

–          653 – Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)

–          661 – Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi fonduri de pensii

–          662 – Activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii

–          663 – Activitati de administrare a fondurilor

 • tranzacţii imobiliare:

–          681 – Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii

–          682 – Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

–          683 – Activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract

 • 920 – activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
 • producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope:

–          110 – Fabricarea băuturilor (cu excepţia clasei 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate)

–          1200 – Fabricarea produselor din tutun

–          2540 – Fabricarea armamentului şi muniţiei

–          2051 – Fabricarea explozivilor

–          4635 – Comerţ cu ridicata al produselor din tutun

–          4725 – Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate

–          4726 – Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate

precum şi activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat, respectiv:

a)        activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000:

–          031 – Pescuitul

–          032 – Acvacultura

b)       activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene:

–          011 – Cultivarea plantelor nepermanente

–          012 – Cultivarea plantelor din culturi permanente

–          013 – Cultivarea plantelor pentru înmulţire

–          014 – Creşterea animalelor

–          015 – Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)

–          016 – Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare

–          017 – Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii

c)         activităţi de procesare şi marketing ale produselor agricole listate în anexa 1la Tratatulde instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:

 1. când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
 2. când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral cedat producătorilor primari (fermieri);

d)       activităţi legate de export către state terţe sau state membre, şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de crearea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e)        ajutoarele destinate utilizării produselor naţionale în detrimentul celor importate;

f)        ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui (CAEN  Rev.2)

–          051 – Extracţia cărbunelui superior

–          052 – Extracţia cărbunelui inferior

–          061 – Extracţia petrolului brut

–          062 – Extracţia gazelor naturale

–          0721 – Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu

–          0892 – Extracţia turbei

–          091 – Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale

–          099 – Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor

g)       ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă contra cost.

Calitatea de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant se obţine la data înmatriculării la Registrul Comerţuluiîn a cărui rază teritorială se află sediul său social.  Prin derogare de la art. 36 din Legea nr.26/1990 privind Registrul Comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numele unei microîntreprinderi aparţinând întreprinzătorului debutant se compune dintr-o denumire proprie însoţită de sintagma scrisă în întregime “societate cu răspundere limitată – debutant” sau abrevierea “S.R.L. – D.”.

 

În afara obligaţiilor stabilite prin actele normative în vigoare, aplicabile oricărui operator economic, microîntreprinderea aparţinând întreprinzătorului debutant are şi următoarele obligaţii specifice:

a)      să notifice în scris cu privire la înfiinţare, Oficiul Teritorial pentru I.M.M. şi Cooperaţie(O.T.I.M.M.C.) al Agenţiei, în a cărui rază de competenţă îşi are sediul, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrare, în vederea luării în evidenţă. Lista O.T.I.M.M.C. se găseşte în anexa nr.4 la prezentul ghid;

b)      să angajeze, cu contract de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă şi să menţină în activitate cel puţin 2 (doi) salariaţi de la momentul obţinerii facilităţilor menţionate la art. 5 lit. a) şi/sau b) şi/sau c) din OUG nr. 6 din data de 09.02.2011, până la pierderea calităţii de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant;

c)      să reinvestească, anual, cel puţin 50% din profitul realizat în anul fiscal precedent;

d)     să depună la Agenţie prin O.T.I.M.M.C în a cărui rază de competenţă îşi are sediul, situaţiile financiare semestriale şi anuale, cu dovada înregistrarii acestora la autorităţile competente, precum şi un raport semestrial de progres, pe o perioadă de 3 ani, începând cu anul în care s-a obţinut ajutorul nerambursabil.

 

Sursa: aippmm

 

foto presed

 

Categorii:PRACTIC

SRL-D DIN 15.02.2012, APLICATIA DE INSCRIERE A PLANULUI DE AFACERI!

14 februarie 2012 Lasă un comentariu

Incepand cu data de 15.02.2012 ora 10.00, va fi activa pe site-ul

www.aippimm.ro, aplicatia de inscriere online a planurilor de afaceri in

 cadrul Programului pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii

 microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri.

Categorii:PRACTIC
%d blogeri au apreciat: