Arhiva

Archive for 10 noiembrie 2011

EDITURA BRUMAR, LANSĂRI DE CARTE…carte…carte…Babilon…

10 noiembrie 2011 Lasă un comentariu

 

Lansări de carte Editura BRUMAR
Miercuri, 23 noiembrie
 
Ora 18 Gheorghe Vidican, Fluturi în tranşee
Prezintă: Mircea Mihăieş
 
Joi, 24noiembrie
 
Ora 18, Ioan Barb, Babilon
Prezintă: Cornel Ungureanu, Silviu Guga.
 
 
Vineri, 25 noiembrie
 
Ora 12, Silvia Kerim, Amintirea- ultimul interviu
Prezintă: Paula Iacob, Marina Constantinescu,  Lucia Negoiţă, Carmen Iordăchescu, Ion Besoiu, Ioan Cărmăzan
 
Ora 14, Şerban Foarţă, Hexachordos
Prezintă:Octavian Soviany, Ioana Pârvulescu
Ora 15, coord. Marian Oprea, Bijuterii din piaţa abundenţei,
                                                   Cele mai frumoase poezii. Poeţi din Banat
Prezintă: Adrian Bodnaru, Pavel Şuşară, Robert Şerban
 
Ora 16, Ion Barbu, E la nave va
Prezintă: Şerban Foarţă, Robert Şerban
 
Ora 17, Medeea Iancu, Divina tragedie
Prezintă: Luigi Bambulea, Daniel Cristea Enache, Robert Şerban
 
Ora 18, Dan Mircea Cipariu, Bogdan O. Popescu, Dan Pleşa, Sorin Gherguş, Florin Dumitrescu, Marfă reîncărcată
Prezintă: Florin Iaru, Bogdan O. Popescu, Sorin Gherguţ, Dan Pleşa, Florin Dumitrescu, Robert Şerban
 
Sâmbătă, 26 noiembrie
 
Ora 11, Rodica Amel, Bizera, Ş.A.M.D.
Prezintă: Lucia Negoiţă, Pasionaria Stoicescu, Robert Serban
Ora 12, Lansarea colecţiei pentru copii LUDEX
Şerban  Foarţă, Amadeus, Încă un căpcăun, Test pentru domnişoarele prinţese, /O/Ouă îmtrebări
Prezintă: Octavian Soviany, Ioana Parvulescu
Ora 13, Carmen Duţu, Masculin-feminin în romanul paşoptist- o abordare de gen
Prezintă: Felix Nicolau
Robert Şerban
Ora 14, Valentin Predescu , Persona non grata
Magda Grigore
Robert Şerban
 
Ora 15, Ciprian Măceşaru, Străzi interioare
Prezintă: Cosmin Ciotloş
               Robert Şerban
 
Ora 16, Ania Vilal, Eu, mama tare şi tu
Prezintă:  Nora Iuga
               Robert Şerban
Ora 17, Alice Micu, Mecanica Sufletelor
Prezintă: Dan Mircea Cipariu
               Robert  Şerban
 
Ora 17,30 Alex Manta, Rupt
Prezintă: Mihai Duţescu
                Robert Şerban
 
Ora 18, Florin Irimia, Defekt
Prezintă:  Paul Cernat
                Robert Şerban
 
Duminică, 27 noiembrie
 
Ora 11, Cătălin Popescu, Narcosingurătate
Prezintă: Robert Şerban
Ora 11,30, Andrei Novac, Aceiaşi
Prezintă: Dan Mircea Cipariu
               Robert Şerban
 
Ora 12, Hana Fratu Luana, Jurnalul Ozanei
                                               Matty şi cele şapte măsline
Prezintă: Robert Şerban
 
 
Ora 13, Florin Hălălău, Asigurări de viaţă
Prezintă:Nora Iuga
Felix Nicolau, Robert Şerban
 
 
Ora 13,30 Diana Corcan, Poemul Singur
Prezintă:Liviu Ioan Stoiciu
               Robert Şerban
 
 
 
Categorii:CARTEA, PRESA

BABILON, O NOUĂ CARTE DE IOAN BARB. Versuri în paradigma scrisului sub impulsul lumilor nevăzute…

10 noiembrie 2011 Lasă un comentariu

NOUĂ APARIŢIE EDITORIALĂ: BABILON, de Ioan Barb

 

La editura Brumar a apărut o nouă carte de poezie semnată de Ioan Barb. Cartea,  intitulată BABILON face parte din colecţia „Poeţi români contemporani” şi are o prefaţă semnată de criticul Cornel Ungureanu. „Mi-e greu să scriu despre poezia domnului Ioan Barb fără a pune accentul pe ideea de construcţie culturală în zonele absente din orice geografie a literaturii. Sau care lipsesc, dintr-un motiv sau altul, din obişnuitele istorii. Primul impuls al poetului (care trăieşte visul de a realiza, aici, un Centru) este de a marca absenţele, locul gol, lipsa oricărui impuls. Totul se instalează într-o paradigmă negativă, în care un NU,  rostit fără energie, îşi desfăşoară discursul. Desigur, modelele impuse de un Nu atotcuprinzător se fac resimţite; uneori autorul le aşază în faţa cititorului pentru a ne atrage atenţia asupra unui arbore genealogic ilustru. Ceea ce nu înseamnă că poetul Ioan Barb nu îşi proclamă autonomia. Că originalitatea sa, în această poetică, atât de asediată azi, nu merită a fi consemnată. Ioan Barb trăieşte, sub semnul numitei paradigme, buna aşezare în acest timp a scrisului…”.

Lansarea cărţii va avea loc în data de 24 noiembrie, ora 18 în cadrul Târgului de carte GAUDEAMUS, Bucureşti. În luna decembrie cartea va fi lansată la Biblioteca Judeţeană Deva şi în municipiul Hunedoara.

Categorii:CARTEA

CODUL CIVIL: CONTRACTUL DE LOCAŢIUNE. Noutăţile, durata, obligaţiile părţilor…

10 noiembrie 2011 Lasă un comentariu

Contractul de locaţiune

 

Sediul materiei

Titlul IX „Diferite contracte speciale”, Cap. V „Contractul de locaţiune”, art.1777 – 1823 conţin dispoziţiile generale, iar art. 1824 – 1835 conţin regulile particulare în materia închirierii locuinţelor.

 

Noţiune

Locaţiunea este contractul prin care o parte, numită locator, se obligă să asigure celeilalte părţi, numite locatar, folosinţa unui bun pentru o anumită perioadă, în schimbul unui preţ, denumit chirie.

Chiria poate consta într-o sumă de bani sau în orice alte bunuri sau prestaţii. Când locaţiunea are ca obiect bunuri imobile şi/sau bunuri mobile, ea se numeşte închiriere. Dacă bunurile sunt agricole, atunci locaţiunea se numeşte arendare.

 

Durata locaţiunii.

 Durata maximă a locaţiunii este de 49 de ani. Dacă părţile stipulează un termen mai lung, acesta se reduce de drept la 49 de ani.

Dacă în contract părţile nu au arătat durata locaţiunii, fără a-şi fi dorit să contracteze pe o durată nedeterminată, în lipsa uzanţelor, locaţiunea se consideră încheiată:

a) pentru un an, în cazul locuinţelor nemobilate sau spaţiilor pentru exercitarea activităţii unui

profesionist;

b) pe durata corespunzătoare unităţii de timp pentru care s-a calculat chiria, în cazul bunurilor mobile ori în acela al camerelor sau apartamentelor mobilate;

c) pe durata locaţiunii imobilului, în cazul bunurilor mobile puse la dispoziţia locatarului pentru folosinţa unui imobil.

 

Obligaţiile locatorului

– să predea locatarului bunul dat în locaţiune. Locatorul este obligat să predea bunul împreună cu toate accesoriile sale în stare corespunzătoare utilizării acestuia.

– să menţină bunul în stare corespunzătoare de folosinţă pe toată durata locaţiunii. Locatorul este obligat să efectueze toate reparaţiile care sunt necesare pentru a menţine bunul în stare corespunzătoare de întrebuinţare pe toată durata locaţiunii,

– să asigure locatarului liniştita şi utila folosinţă a bunului pe tot timpul locaţiunii. Locatorul este dator să se abţină de la orice fapt care ar împiedica, diminua sau stânjeni o asemenea folosinţă. Dacă un terţ pretinde vreun drept asupra bunului dat în locaţiune, locatorul este dator să îl apere pe locatar chiar şi în lipsa unei tulburări de fapt

– garanţia contra tuturor viciilor lucrului care împiedică sau micşorează folosirea lui, chiar dacă nu le-a cunoscut la încheierea contractului şi fără a ţine seama dacă ele existau dinainte ori au survenit în cursul locaţiunii.

 

Obligaţiile locatarului

– să ia în primire bunul dat în locaţiune;

– să plătească chiria în cuantumul şi la termenul stabilite prin contract. În lipsă de stipulaţie contrară, locatarul este obligat să plătească chiria la termenele stabilite potrivit uzanţelor. Dacă nu există uzanţe şi în lipsa unei stipulaţii contrare, chiria se plăteşte în avans pentru toată durata contractului, dacă aceasta nu depăşeşte o lună; în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, dacă durata locaţiunii este mai mare de o lună, dar mai mică de un an; în prima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, dacă durata locaţiunii este de cel puţin un an.

– să folosească bunul cu prudenţă şi diligenţă. Dacă locatarul modifică bunul ori îi schimbă destinaţia sau dacă îl întrebuinţează astfel încât îl prejudiciază pe locator, acesta din urmă poate cere daune-interese şi, după caz, rezilierea contractului.

– să permită examinarea bunului de către locator la intervale de timp rezonabile în raport cu natura şi destinaţia bunului, precum şi de către cei care doresc să îl cumpere sau care, la încetarea contractului, doresc să îl ia în locaţiune, fără însă ca prin aceasta să i se cauzeze o stânjenire nejustificată a folosinţei bunului.

– să restituie bunul la încetarea, din orice cauză, a contractului de locaţiune.

 

Elemente de noutate

Codul civil conţine prevederi noi în această materie, unele dintre ele preluând soluţii din practica judiciară, altele detaliind vechile texte. Foarte importante sub aspectul efectelor sunt următoarele prevederi:

– Art. 1.798 – Contractele de locaţiune încheiate prin înscris sub semnătură privată care au fost înregistrate la organele fiscale, precum şi cele încheiate în formă autentică constituie titluri executorii pentru plata chiriei la termenele şi în modalităţile stabilite în contract sau, în lipsa acestora, prin lege.

– Art. 1.809 alin. (2) şi (3) – În privinţa obligaţiei de restituire a bunului dat în locaţiune, contractul încheiat pe durată determinată şi constatat prin înscris autentic şi contractul încheiat pe perioadă determinată prin înscris sub semnătură privată şi înregistrat la organul fiscal competent constituie, în condiţiile legii, titlu executoriu la expirarea termenului.

– Art. 1.811 – Opozabilitatea contractului de locaţiune faţă de dobânditor. Dacă bunul dat în locaţiune este înstrăinat, dreptul locatarului trebuie respectat de dobânditor, după cum urmează:

a) în cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, dacă locaţiunea a fost notată în cartea funciară;

b) în cazul imobilelor neînscrise în cartea funciară, dacă data certă a locaţiunii este anterioară datei certe a înstrăinării;

c) în cazul mobilelor supuse unor formalităţi de publicitate, dacă locatarul a îndeplinit aceste formalităţi;

d) în cazul celorlalte bunuri mobile, dacă la data înstrăinării bunul se afla în folosinţa locatarului.

SURSA: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Categorii:PRACTIC

CAZIERUL FISCAL – OGLINDA OMULUI DE AFACERI!

10 noiembrie 2011 Lasă un comentariu

CAZIERUL FISCAL – CARE SE POT ÎNSCRIE!

 

Faptele care se inscriu in cazierul fiscal al contribuabililor sunt infractiuni si/sau contraventii stabilite prin urmatoarele acte normative:  

 • Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale;
 • Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
 • Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei;
 • Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului;
 • Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei;
 • Legea contabilitatii nr. 82/1991;
 • Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism;
 • OUG nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc;
 • Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca;
 • Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;
 • Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale;
 • OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala;
 • alte fapte care constituie infractiuni in domeniul financiar, vamal si care privesc disciplina financiara.

ACTUL NORMATIV: In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 791 din data de 8 noiembrie 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 1078/2011 privind modificarea anexei la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 31/2003.

 

Categorii:PRACTIC
%d blogeri au apreciat: