Arhiva

Archive for 2 septembrie 2011

IISUS, UN PRESUPUS PORTRET. De la prof.dr. Radu Negoescu.

2 septembrie 2011 Lasă un comentariu

CUM ARĂTA IISUS?

 

 

Iată o descriere a lui Iisus făcută de contemporanul Său, Publius Lentulus, predecesorul lui Pontius Pilatus în funcţia de procurator al Iudeei (26 – 36 d. Chr.) şi care, în această funcţie, era obligat să trimită rapoarte Senatului din Roma despre cele mai importante evenimente din zona aflată sub autoritatea sa: „Este un bărbat cu o înfăţişare nobilă şi trăsături atît de frumoase şi care exprimă

atîta maiestuozitate, încît oricine Îl vede nu poate să nu Îl admire. Are părul de culoarea castanei

coapte, iar de la nivelul urechilor pînă la umeri culoarea devine cea a pămîntului, doar că foarte

strălucitoare. Îl poartă despărţit de la mijlocul frunţii, însă după obiceiul nazarieneilor“.

„Fruntea dreaptă şi senină, chipul fără urmă de riduri sau pete, cu o uşoară nuanţă de bronz.

Nările şi buzele fără cusur. Barba la fel de deasă ca şi părul, nu prea lungă şi despărţită la mijloc. Ochii Săi serioşi te înfioară. Sînt ca razele soarelui, iar strălucirea lor nu îţi permite să I te uiţi drept în faţă.

Când rosteşte vorbe de dojană, te înspăimîntă; plînge cînd trebuie să mustre. Atrage iubirea oamenilor şi are o voioşie demnă. Se spune că nu a fost văzut rîzînd, însă a fost văzut plîngînd.

Are braţe şi mîini deosebit de frumoase. Este fermecător cînd poartă o conversaţie, însă vorbeşte

puţin; iar cînd vorbeşte, o face cu deosebită modestie. Oriunde Îşi face apariţia, este de departe

cel mai frumos bărbat pe care l-a văzut sau şi-l poate imagina cineva; îi seamănă mamei Sale,

cea mai frumoasă fiinţă din această regiune.

În ceea ce priveşte cultura Sa, uimeşte întreg Ierusalimul. Deşi nu a studiat niciodată, cunoaşte

toate domeniile ştiinţei. Poartă sandale şi umblă cu capul descoperit.

Mulţi rîd cînd Îl văd, se tem, însă, şi tremură în prezenţa Lui sau cînd le vorbeşte. Se spune că

nu s-a mai pomenit un asemenea bărbat în zona asta. Într-adevăr, din cîte mi-au spus evreii,

nimeni nu a mai auzit asemenea învăţătură înaltă cum o predică acest Christos, şi mulţi iudei

cred în El şi în natura Sa divină, pe cînd alţii au venit la mine să Îl reclame ca pe cineva care

S-a împotrivit Maiestăţii Voastre. Este un fapt cunoscut de toţi că nu a făcut niciodată vreun

rău, că, dimpotrivă, înfăptuieşte numai lucruri bune. Toţi cei care Îl cunosc şi care au avut de-a

face cu El spun că au avut parte numai de lucruri bune şi de sănătate din partea Lui“.

 

 

Propus de prof.

dr. Radu Negoescu

SURSA: Rvista Climate Literare 

 

BIBLIA

 

Isa 53:1 Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut braţul Domnului?

Isa 53:2 El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un Lăstar care iese dintr’un pămînt uscat. N’avea nici frumuseţă, nici strălucire ca să ne atragă privirile, şi înfăţişarea Lui n’avea nimic care să ne placă.

Isa 53:3 Dispreţuit şi părăsit de oameni, om al durerii şi obicinuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit că îţi întorceai faţa dela El, şi noi nu L-am băgat în seamă.

Isa 53:4 Totuş, El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu, şi smerit.

Isa 53:5 Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui sîntem tămăduiţi.

Isa 53:6 Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui; dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.

Isa 53:7 Cînd a fost chinuit şi asuprit, n’a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie, şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n’a deschis gura.

Isa 53:8 El a fost luat prin apăsare şi judecată; dar cine din cei de pe vremea Lui a crezut că El fusese şters de pe pămîntul celor vii şi lovit de moarte pentru păcatele poporului meu?

Isa 53:9 Groapa Lui a fost pusă între cei răi, şi mormîntul Lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvîrşise nicio nelegiuire şi nu se găsise niciun vicleşug în gura Lui.

Isa 53:10 Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferinţă… Dar, dupăce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămînţă de urmaşi, va trăi multe zile, şi lucrarea Domnului va propăşi în mînile Lui.

Isa 53:11 Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi se va înviora. Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulţi oameni într’o stare după voia lui Dumnezeu, şi va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor.

Isa 53:12 De aceea Îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari, şi va împărţi prada cu cei puternici, pentrucă S’a dat pe Sine însuş la moarte, şi a fost pus în numărul celor fărădelege, pentrucă a purtat păcatele multora şi S’a rugat pentru cei vinovaţi.

 

Categorii:CREDO, GÂND

JOCUL DE-A DOBÂNDA, MAI MULT DECÂT PRACTIC, AFACERILE CU BANI!

2 septembrie 2011 Lasă un comentariu

 • DOBÂNDA

 

 • ORDONANŢA nr. 13 din 24 august 2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar
 • Act publicat în Monitorul Oficial cu numărul 607 din data de 29 august 2011
 • CAPITOLUL I: Dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti
 • Părţile sunt libere să stabilească, în convenţii, rata dobânzii atât pentru restituirea unui împrumut al unei sume de bani, cât şi pentru întârzierea la plata unei obligaţii băneşti.
 • Dobânda datorată de debitorul obligaţiei de a da o sumă de bani la un anumit termen, calculată pentru perioada anterioară împlinirii termenului scadenţei obligaţiei, este denumită dobândă remuneratorie.
 • Dobânda datorată de debitorul obligaţiei băneşti pentru neîndeplinirea obligaţiei respective la scadenţă este denumită dobândă penalizatoare,
 • Dacă nu se precizează altfel, termenul dobândă din prezenta ordonanţă priveşte atât dobânda remuneratorie, cât şi dobânda penalizatoare.
 • Prin dobândă se înţelege nu numai sumele socotite în bani cu acest titlu, ci şi alte prestaţii, sub orice titlu sau denumire, la care debitorul se obligă drept echivalent al folosinţei capitalului.
 • În cazul în care, potrivit dispoziţiilor legale sau prevederilor contractuale, obligaţia este purtătoare de dobânzi remuneratorii şi/sau penalizatoare, după caz, şi în absenţa stipulaţiei exprese a nivelului acestora de către părţi, se va plăti dobânda legală aferentă fiecăreia dintre acestea.
 • Rata dobânzii legale remuneratorii se stabileşte la nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, care este rata dobânzii de politică monetară stabilită prin hotărâre a Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României.
 • Rata dobânzii legale penalizatoare se stabileşte la nivelul ratei dobânzii de referinţă plus 4 puncte procentuale.
 • În raporturile juridice care nu decurg din exploatarea unei întreprinderi cu scop lucrativ, în sensul art. 3 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, rata dobânzii legale se stabileşte potrivit prevederilor alin. (1), respectiv alin. (2), diminuat cu 20%.
 • Nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Băncii Naţionale a României, ori de câte ori nivelul ratei dobânzii de politică monetară se va modifica.
 • În raporturile juridice cu element de extraneitate, atunci când legea română este aplicabilă şi când s-a stipulat plata în monedă străină, dobânda legală este de 6% pe an.
 • În raporturile juridice care nu decurg din exploatarea unei întreprinderi cu scop lucrativ, în sensul art. 3 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, dobânda nu poate depăşi dobânda legală cu mai mult de 50% pe an.
 • Orice clauză prin care se încalcă dispoziţiile alin. (1) este nulă de drept. În acest caz, creditorul este decăzut din dreptul de a pretinde dobânda legală.
 • Valabilitatea nivelului dobânzii convenţionale se determină prin raportare la dobânda legală în vigoare la data stipulării.
 • Dobânda trebuie să fie stabilită prin act scris. În lipsa acestuia se datorează numai dobânda legală.
 • Plata anticipată a dobânzii remuneratorii se poate efectua pe cel mult 6 luni. Dobânda astfel încasată nu este supusă restituirii, indiferent de variaţiile ulterioare.
 • Art. 8
 • (1)Dobânda se va calcula numai asupra cuantumului sumei împrumutate.
 • (2)Cu toate acestea, dobânzile se pot capitaliza şi pot produce dobânzi în temeiul unei convenţii speciale încheiate în acest sens, după scadenţa lor, dar numai pentru dobânzi datorate pe cel puţin un an.
 • (3)Cu toate acestea, dobânzile remuneratorii se pot capitaliza şi pot produce dobânzi.
 • (4)Dispoziţiile alin. (1)-(3) nu se aplică contractului de cont curent nici atunci când prin lege s-ar dispune altfel.
 • Dispoziţiile art. 1.535 şi art. 1.538-1.543 din Legea nr. 287/2009, republicată, sunt aplicabile dobânzii penalizatoare.
 • Se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 356/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Până la intrarea în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, dispoziţiile art. 3 alin. (1) şi (2) se aplică pentru stabilirea dobânzii în materie comercială.
 • Până la intrarea în vigoare a Legii nr. 287/2009, republicată, sintagma „în raporturile juridice care nu decurg din exploatarea unei întreprinderi cu scop lucrativ, în sensul art. 3 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată” din art. 3 alin. (3) şi art. 5 alin. (1) se va citi „în raporturile civile”.
 • Dispoziţiile art. 8 alin. (3) şi art. 10 intră în vigoare la data de 1 octombrie 2011.
 • Dispoziţiile art. 8 alin. (2) se aplică numai până la data de 1 octombrie 2011.
Categorii:PRACTIC

PAPA: ARTA ADEVĂRATĂ, O POARTĂ SPRE CER!

2 septembrie 2011 Lasă un comentariu

Intr-un discurs sustinut in piata din Castel Gondolfo, locatia in care, de regula, inaltul prelat locuieste pe timpul verii, Papa Benedict al XVI-lea a abordat o tema pe care o indrageste in mod deosebit, arta!

Edificiul papal de la Castel Gondolfo este amplasat intr-un cadru natural de o frumusete deosebita, in imediata apropiere a lacului Albano, beneficiind de o clima particulara si gradini splendide, vizitabile doar cu permisul special al Vaticanului.
Afirmatia vizeaza subiectul frumusetii, vazuta ca o cale ce poarta catre divinitate, dincolo de existenta noastra cotidiana.
Papa Benedict al XVI-lea considera creatiile artistice drept unul dintre canalele care ar putea conduce spre divinitate, asemenea unei porti deschise spre infinit, spre frumusete si adevar.
„O opera de arta ar putea deschide ochii mintii si inimii, astfel incat sa ne regasim dintr-odata propulsati catre divinitate”, a afirmat Papa, potrivit agentiilor de presa.

 

Categorii:PRESA
%d blogeri au apreciat asta: