Arhiva

Archive for 23 august 2011

ZILELE ORAŞULUI HAŢEG 2011 DE LA PRIMĂRIA ORAŞULUI, UN LINCK NECESAR. 26 -27 -28 AUGUST 2011. ORAŞUL, CULTURA, OASPEŢI, MUZICĂ, SĂRBĂTORI, LOCUL ÎNTÂLNIRILOR…

Categorii:literature Etichete:

CODUL MUNCII – REGULAMENTUL INTERN


Regulamentul intern

Art. 241

Regulamentul intern se întocmeşte de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz.

Art. 242

Regulamentul intern cuprinde cel puţin următoarele categorii de dispoziţii:

a)reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii;

b)reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii;

c)drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor;

d)procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor;

e)reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;

f)abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile;

g)reguli referitoare la procedura disciplinară;

h)modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice;

i)criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor.

Art. 243

(1)Regulamentul intern se aduce la cunoştinţa salariaţilor prin grija angajatorului şi îşi produce efectele faţă de salariaţi din momentul încunoştinţării acestora.

(2)Obligaţia de informare a salariaţilor cu privire la conţinutul regulamentului intern trebuie îndeplinită de angajator.

(3)Modul concret de informare a fiecărui salariat cu privire la conţinutul regulamentului intern se stabileşte prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau, după caz, prin conţinutul regulamentului intern.

(4)Regulamentul intern se afişează la sediul angajatorului.

Art. 244

Orice modificare ce intervine în conţinutul regulamentului intern este supusă procedurilor de informare prevăzute la art. 243.

Art. 245

(1)Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispoziţiile regulamentului intern, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său.

(2)Controlul legalităţii dispoziţiilor cuprinse în regulamentul intern este de competenţa instanţelor judecătoreşti, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data comunicării de către angajator a modului de soluţionare a sesizării formulate potrivit alin. (1).

Art. 246

(1)Întocmirea regulamentului intern la nivelul fiecărui angajator se realizează în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului cod.

(2)În cazul angajatorilor înfiinţaţi după intrarea în vigoare a prezentului cod, termenul de 60 de zile prevăzut la alin. (1) începe să curgă de la data dobândirii personalităţii juridice.

Categorii:PRACTIC

REVISAL- ORDINUL 1918/2011. DATE, ACTE, PROCEDURI, REGULI IT, PERSOANE IMPUTERNICITE, TERMENELE…


REVISAL DATELE IMPORTANTE

Ordinul 1918/2011 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 587 din 19 august 2011, astfel Ministerul Muncii a aprobat procedura de transmitere a registrului general de evidenta a salariatilor catre inspectoratele teritoriale de munca.
Registrul general de evidenta a salariatilor cuprinde contractele individuale de munca in desfasurare la data intrarii in vigoare a prevederilor hotararii, chiar daca acestea sunt suspendate la data de 1 august 2011.

Atentie ! Registrul se completeaza in ordinea incheierii, modificarii, suspendarii sau incetarii contractelor individuale de munca.

Completarea elementului referitor la salariu se realizeaza si pentru contractele deja inregistrate, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii.

Registrul se completeaza de catre angajatori cu ajutorul aplicatiei informatice distribuita gratuit de Inspectia Muncii, iar completarea registrului se face de catre una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisa de catre angajatorul legal autorizat sa functioneze.
De retinut ca angajatorii pot contracta serviciul prin incheierea de contracte de prestari servicii doar cu prestatori inregistrati la inspectoratele teritoriale de munca.
In vederea inregistrarii prestatorilor de servicii la ITM, angajatorii au obligatia de a informa in scris ITM-ul in termen de 3 zile lucratoare de la data incheierii contractului de prestari servicii.
Adresa intocmita de angajator care va cuprinde:

  • denumirea prestatorului de servicii,
  • certificatul de inregistrare al prestatorului eliberat de Registrul Comertului,
  • dovada inregistrarii prestatorului ca operator de date cu caracter personal, conform prevderilor Legii nr. 677/2001,
  • precum si data la care s-a contractat serviciul de completare si transmitere a registrului.

Registrul se transmite catre ITM cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre primul salariat.

Iata cele trei variante de transmitere a REVISAL

1. Transmiterea online a REVISAL, prin intermediul portalului Inspectiei Muncii

Transmiterea on-line se face dupa solicitarea si obtinerea de catre angajator a numelui de utilizator si a parolei, indiferent daca angajatorul presteaza serviciul de completare si transmitere sau are incheiat un contract de prestari servicii, si activarea accesului la portalul Inspectiei Muncii.

2. Transmiterea prin email, pe baza de semnatura electronica

Angajatorii care detin semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, obtinut de la un furnizor de servicii de certificare in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pot depune la REVISAL-ul la adresa de e-mail pusa la dispozitie de Inspectia Muncii. Mai multe despre aceasta posibilitate de transmitere puteti citi aici.

3. Depunerea la sediul ITM

Transmiterea registrului prin depunerea la sediul ITM se face pe suport CD, discheta 3,5 inch/1,44 MB sau medii de stocare USB cu sisteme de fisiere FAT/FAT32.

Registrul, insotit de o adresa de inaintare semnata si stampilata de catre reprezentantul legal, se depune astfel:
a) La sediul ITM in a carui raza teritoriala persoanele fizice sau juridice isi au domiciliul, respectiv sediul
b) La sediul ITM in a carui raza teritoriala isi desfasoara activitatea unitatile fara personalitate juridica.

Pentru prima depunere la sediul ITM a registrului, adresa de inaintare este insotita de o copie a certificatului de inmatriculare la Registrul Comertului, a certificatului de inregistrare fiscala, sau o copie a actului de identitate – in cazul angajatorului persoana fizica.

In cazul unitatilor fara personalitate juridica, adresa de inaintare este insotita de urmatoarele documente:
a) Delegarea de competenta pentru incadrarea personalului prin incheierea de CIM
b) Delegarea de competenta pentru infiintarea si completarea REVISAL in format electronic
c) Certificatul de inmatriculare al angajatorului
d) Certificatul fiscal al unitatii fara personalitate juridica

Categorii:PRACTIC
%d blogeri au apreciat: