Prima pagină > PRACTIC > MODEL DE CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ. CUPRINDE MODIFICĂRILE DIN CODUL MUNCII, VALABIL DIN IUNIE 2011

MODEL DE CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ. CUPRINDE MODIFICĂRILE DIN CODUL MUNCII, VALABIL DIN IUNIE 2011


SC___________________________

J____/____________/____________

CUI___________________________

Sediul social ____________________

Punct de lucru____________________

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ

încheiat şi înregistrat sub nr. ..……/……………….. în registrul general de evidenţă a salariaţilor

A. Părţile contractului

 Angajator -Persoana juridică/fizică ………………………………………………………, cu sediul/domiciliul…………………………, înregistrată la registrul comerţului din ……………………, sub numărul…………………….., cod fiscal……………………. telefon ………………….., reprezentată legal prin ……………………………, în calitate de …………………………………………

şi

salariatul/salariata – d-nul / d-na………………………………………………………………………………………………., domiciliat(ă) în localitatea ……………………………, str. …………………………………………………….nr. ……. bl ……….sc…….ap………et………… judeţul ………………………, posesor al actului de identitate BI /CI / Paşaport seria …………, nr. ……..…., eliberat de …………………. la data de …………………..CNP …………………………………autorizatie de munca/permis de sedere in scop de munca, seria …… nr. ………. din data……………… am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii asupra cărora am convenit:

B.  Obiectul contractului:. Desfasurarea unei activitati in vederea obtinerii de venituri salariale.

C.  Durata contractului:

a) nedeterminată, salariatul/salariata ……………………………………………………………………. urmând să înceapă activitatea la data de ……………………………………………

b) determinată, de …………..luni, pe perioada cuprinsă între data de ………………………….şi data de ………………………..  pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post .

D. Locul de muncă

Activitatea se desfăşoară la ( sectie/atelier/birou/serviciu/compartiment, etc)………………………………………..din sediul social /punct de lucru/alt loc de munca organizat al angajatorului…………………………………………..

E. Felul muncii

I. Funcţia/meseria ……..………………………..…………………………………conform Clasificării Ocupaţiilor din România.

F. Atributiile postului

Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului:

  1. …………………………………………
  2. …………………………………………
  3. ………………………………………..
  4. ………………………………………..
  5. ………………………………………..
  6. ……………………………………….

Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca.

G. Conditii de munca

    1. Activitatea se desfasoara in conditii grele, vatamatoare sau periculoase, potrivit Legii nr.31/1991 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite – vatamatoare, grele sau periculoase.

    2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite/speciale de munca, potrivit Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii  publice de pensii, cu modificarile si completarile ulterioare.

H. Durata muncii:

1.  O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de ………. ore/zi ……….. ore/săptamana;

a)  Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează ……………………. (ore zi/ore noapte / inegal);

b) Programul de lucru se poate modifica în următoarele condiţiile regulamentului intern/contractului  colectiv de munca aplicabil.

2. O fracţiune de normă, durata timpului  de lucru fiind de …… ore/zi  , ore / săptamana………………..;

a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează …………………….(ore zi/ore noapte,inegal);

b) Programul de lucru se poate modifica în  condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.

c)Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor  accidente sau înlăturării consecinţelor acestora.

I.  Concediul

Durata concediului anual de odihnă este de …….. zile, în raport cu durata muncii (norma intreaga,  fractiune de norma).

                De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de ………………………

 

J. Salarizare:

1) Salariul de baza lunar brut este de………………… lei:

2) Alte elemente constitutive:

a)  sporuri ……………………….……………………………………;

b)  indemnizaţii ………………………………………………..;

b¹) prestatii suplimentare in bani……………………………………;

b²) modalitatea prestatiilor suplimentare in natura……………;

c)alte adaosuri………………………………………………………;

II). Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere platite sau se  plătesc cu un spor la salariu,  conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare. 

III). Data/datele la care se plăteşte salariul este/sunt ……………………. .;

K. Drepturi si obligatii ale partilor privind  sănătatea şi securitatea în muncă:

                a) echipament individual  de protecţie …………………………………;

                b) echipament individual  de lucru ………………………………………;

                c) materiale igienico -sanitare …………………………………………………..…;

                d) alimentaţie de protecţie ……………………………….…;

                e) antidoturi……………………………………………………….;

                f) alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă ………………

L. Alte clauze:

a)       perioada de proba este de………. zile calendaristice ;

b)       perioada de preaviz in cazul concedierii este de …………zile lucratoare, , conform Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii  cu modificarile si completarile ulterioare sau Contractului Colectiv de Munca aplicabil;

c)       perioada de preaviz in cazul demisiei …………. zile lucratoare , conform Legii nr.53/2003- Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare sau Contractului Colectiv de Munca aplicabil;

d)       în cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate, informaţiile prevăzute la art. 18 alin.( 1) din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare,  se vor regăsi şi în contractul individual de muncă;

e)       alte clauze………………………………………………………………………….;

 

M. Drepturi si obligatii generale ale partilor

1. Salariatul are , in principal, urmatoarele drepturi:

    a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;

    b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;

    c) dreptul la concediu de odihna anual;

    d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;

    e) dreptul la demnitate in munca;

    f) dreptul la acces la formare profesionala;

    g) dreptul la securitate si sanatate in munca;

    h) dreptul la informare si consultare;

    i) dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca;

    j) dreptul la protectie in caz de concediere;

    k) dreptul la negociere colectiva si individuala;

    l) dreptul de a participa la actiuni colective;

    m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.

    n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile

2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

     a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;

    b) obligatia de a respecta disciplina muncii;

    c) obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul colectiv de munca aplicabil, precum 

       si in contractul individual de munca;

    d) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;

    e) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;

    f) obligatia de a respecta secretul de serviciu.

    g) alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.

3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:

    a) sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii;

   b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii;

   c) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;

   d) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala ale salariatului;

   e) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv    

      de munca aplicabil si regulamentului intern.

4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

  a) sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca, anterior inceperii activitatii;

    a¹) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;

    b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;

   c) sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;

    d) sa elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si specialitate;

   e) sa se consulte cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora;

     f) sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii;

     g) sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege;

     h) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;

     i) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor.

 

 

N. Dispoziţii finale

                Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare  şi ale Contractului Colectiv de Muncă aplicabil incheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramura/national, inregistrat sub nr…………../………………la Inspectoratul Teritorial de  Munca  a judetului/municipiului…………………/Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.            

                Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege.

O. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de  instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.

 

 

 

 

 

Angajator,
……………………………..

Reprezentant legal,

………………………………

Salariat,

                          Semnatura………………….

 

                     Data……………………..

 

 

 

 

 

 

                 Pe data de ………………………………….. prezentul contract încetează in temeiul art……..din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare  in urma indeplinirii procedurii legale.

 

 

 

 

 

Angajator, ……………………

 

 

Categorii:PRACTIC
  1. Niciun comentariu până acum.
  1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: