Arhiva

Archive for 24 iunie 2011

CONTRIBUABILI DECLARAŢI INACTIVI, PROCEDURA, PUBLICITATEA, COMPETENŢE…


 • ORDIN nr. 575 din 21 iulie 2006 privind stabilirea condiţiilor şi declararea contribuabililor inactivi
  – Contribuabilii vor fi declaraţi inactivi dacă îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:
 • a)se sustrag de la efectuarea inspecţiei fiscale, prin declararea unor date de identificare a sediului social care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
 • b)organele fiscale au constatat că nu funcţionează la sediul social sau la domiciliul fiscal declarat.
 • (11)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), nu vor fi declaraţi inactivi contribuabilii aflaţi în stare de insolvenţă sau în insolvenţă iminentă, conform prevederilor legale în vigoare, precum şi contribuabilii radiaţi din evidenţa Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.
 • Contribuabilii sunt declaraţi inactivi prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 • De la data declarării ca inactiv contribuabilul nu mai are dreptul de a utiliza facturi, facturi fiscale, alte documente sau formulare tipizate cu regim special.
 • Documentele fiscale emise de un contribuabil declarat inactiv cu încălcarea interdicţiei  nu produc efecte juridice din punct de vedere fiscal.
 • Pe perioada stării de inactivitate toate procedurile de avizare, autorizare, certificare, licenţiere sau alte proceduri similare, cât şi orice operaţiune şi procedură vamală cu privire la contribuabilul inactiv şi la activităţile acestuia, precum şi oricare dintre avizele, autorizaţiile, licenţele, acordurile şi orice alte acte în baza cărora contribuabilii inactivi sunt autorizaţi să funcţioneze sau să desfăşoare diverse activităţi economice se suspendă de drept.
 • Suspendarea nu determină prelungirea termenelor pentru care avizele, autorizaţiile, licenţele, acordurile sau alte astfel de acte sunt acordate şi nici amânarea în vreun fel ori exonerarea de obligaţiile de plată datorate pentru eliberarea, modificarea sau prelungirea acestora.
 • Competenţa pentru constatarea îndeplinirii condiţiilor de declarare a stării de inactivitate revine organelor de inspecţie fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al unităţilor subordonate.
 • Starea de inactivitate încetează dacă se constată de organele ANAF că nu mai sunt îndeplinite condiţiile pentru care contribuabilul a fost declarat inactiv sau ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti, de la data la care aceasta rămâne irevocabilă.
 • Constatarea încetării motivelor pentru care contribuabilul a fost declarat inactiv se va face de organele de inspecţie fiscală competente, în baza cererii de reactivare, depusă de reprezentantul legal al contribuabilului declarat inactiv.
 • În baza cererii de reactivare, organele de inspecţie fiscală vor efectua inspecţia fiscală şi după finalizarea acesteia vor întocmi un referat cu propunerea de reactivare. Referatul va fi avizat de directorul executiv coordonator şi va sta la baza întocmirii Listei contribuabililor reactivaţi.
 • Încetarea stării de inactivitate a unui contribuabil se face prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 • După reactivarea unui contribuabil declarat inactiv, restricţiile  încetează începând cu data publicării ordinului de reactivare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 • Listele se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet http://www.mfinante.ro, la secţiunea „Informaţii contribuabili”.
 • Lista contribuabililor declaraţi inactivi şi Lista contribuabililor reactivaţi vor fi actualizate, de regulă, lunar.
Categorii:PRACTIC

OPERATORI ECONOMICI DECLARAŢI INACTIVI, CONDIŢII, EFECTE, CONTROALE…


 
In conformitate cu prevederile art. 11 alin. 11 din Codul fiscal , autoritatile fiscale nu iau in considerare o tranzactie efectuata de un contribuabil declarat inactiv prin ordin al presedintelui ANAF, cu exceptia livrarilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita. In egala masura, conform art. 11 alin. 12 din Codul fiscal nu sunt luate in considerare tranzactiile efectuate cu un contribuabil declarat inactiv prin ordin al presedintelui ANAF, cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita.
 
Art. 3 din OPANAF 575/2006 prevede ca de la data declararii ca inactiv contribuabilul nu mai are dreptul de a utiliza facturi si alte documente asemanatoare, iar cele emise cu incalcarea acestei interdictii nu produc efecte juridice din punct de vedere fiscal.
 
Din modul de redactare a textelor legislative anterior amintite, rezultă ca nu sunt luate in considerare livrarile/prestarile efectuate de contribuabilii inactivi catre terti, cu exceptia livrarilor de bunuri in cadrul executarii silite, precum si achizitiile de bunuri si servicii efectuate de terti de la contribuabilii inactivi, cu exceptia achizitiilor de bunuri in cadrul executarii silite.  
 

 

Categorii:PRACTIC

ARCA LUI NOE, MODEL CONTEMPORAN DUPĂ UN TEXT VECHI, BIBLIC


Gen 6:13 Atunci Dumnezeu a zis lui Noe: „Sfîrşitul oricărei făpturi este hotărît înaintea Mea, fiindcă au umplut pămîntul de silnicie; iată, am să-i nimicesc împreună cu pămîntul.

Gen 6:14 Fă-ţi o corabie din lemn de gofer (chiparos); corabia aceasta s’o împarţi în cămăruţe, şi s’o tencuieşti cu smoală pe dinlăuntru şi pe dinafară.

Gen 6:15 Iată cum s’o faci: corabia să aibă trei sute de coţi în lungime, cincizeci de coţi în lăţime şi treizeci de coţi în înălţime.

Gen 6:16 Să faci corăbiei o fereastră, sus, lată de un cot; uşa s’o pui în laturea corăbiei; şi să faci un rînd de cămări jos, altul la mijloc şi altul sus.

Gen 6:17 Şi, iată că Eu am să fac să vină un potop de ape pe pămînt, ca să nimicească orice făptură de supt cer, care are suflare de viaţă; tot ce este pe pămînt va pieri.

Gen 6:18 Dar cu tine fac un legămînt; să intri în corabie, tu şi fiii tăi, nevastă-ta şi nevestele fiilor tăi împreună cu tine.

Gen 6:19 Din tot ce trăieşte, din orice făptură, să iei în corabie cîte două din fiecare soi, ca să le ţii vii cu tine: să fie o parte bărbătească şi o parte femeiască.

Gen 6:20 Din păsări după soiul lor, din vite după soiul lor, şi din toate tîrîtoarele de pe pămînt după soiul lor, să vină la tine înlăuntru cîte două din fiecare soi, ca să le ţii cu viaţă.

Gen 6:21 Şi tu, ia-ţi din toate bucatele cari se mănîncă, şi fă-ţi merinde din ele, ca să-ţi slujească de hrană ţie şi lor.”

Gen 6:22 Aşa a şi făcut Noe: a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu.

Categorii:PRESA

ORĂŞTIE ŞI PROTOCOALELE ÎNŢELEPŢILOR SIONULUI (1). Serial de Ştefan Nemecsek


ORĂŞTIE ŞI PROTOCOALELE ÎNŢELEPŢILOR SIONULUI

FRAGMENT DIN

CARTE, LITERATURĂ ŞI PRESĂ LA ORĂŞTIE

DE ŞTEFAN NEMECSEK

 

 

Deşi mai puţin cunoscută publicului larg, lucrarea PROTOCOALELE înțelepților Sionului pare să fi e după părerea formată în urma studierii conţinutului acesteia, una dintre cele mai importante „moşteniri literare” lăsate generaţiilor de Ioan Moţa. Structurată în 24 de capitole PROTOCOALELE… fac referiri de o tulburătoare actualitate, din toate punctele de vedere, asupra tuturor aspectelor vieţii sociale, economice, culturale, religioase, fi nanciare etc. Din punct de vedere „jidovesc”. Lecturând conţinutul lucrării, o profundă nelinişte pune stăpânire pe conştientul şi subconştientul cititorului.

După fiecare capitol, preotul Ioan Moţa face comentarii personale, ancorate în realităţile epocii. Noi, vom analiza din PROTOCOALE doar capitolul referitor la presă.

Întrucât, aşa cum subliniam mai înainte, lucrarea este mai puţin cunoscută, vom face o scurtă prezentare a acesteia. Așa cum scrie în lucrare, încă din a doua jumătate a secolului XIX şi începutul secolului XX, la fel ca în lumea largă şi pe meleagurile transilvane se observă

formarea de valuri de antisemitism. Ele erau, la acea vreme, încă răzleţe şi slabe; dar, prin suflul zvâcnirilor jidoveşti care izbucnesc din toate părţile, ele cresc, îşi iuţesc mersul şi tind a evolua spre dimensiuni uriaşe, când, cu crestele spumegânde încordate spre cer, îşi vor sparge

furia pe malurile unde Israel a crezut că poate zidi cetăţi neînvinse.

Antisemitismul trebuia oare considerat provocat de cauze superficiale şi vremelnice sau de pricini durabile şi profunde? Trebuiau socotiţi jidanii ca responsabili în mare parte pentru năpasta mondială de după război? La asemenea întrebări se putea răspunde numai cu fapte riguros

constatate, cu comparaţii deduse logic. Trebuie să mărturisim că primejdia evreiască ce se înfăţişa prin atâtea simptome şi atâtea fapte, n-a fost cu adevărat descoperită marelui public, decât atunci când a apărut traducerea unui fragment dintr-o carte rusească înregistrată la British Museum în August 1906 şi care purta titlul: Cel Mare în cel Mic și Anticristul ca o posibilitate politică imediată. (Notele unui ortodox; ediţia a II-a corectată şi adăugită. Tzarskoie – Selo, 1905). Această traducere a fost editată în decembrie 1919, la „Eyre & Spottiswoode fi ind intitulată: The Jewish Peil; Protocols of the Learned Elders of Sion (Pericolul jidovesc; Protocoalele înţelepţilor bătrâni ai Sionului).

Ar fi rămas multă vreme necunoscută în Anglia, dacă unui redactor de la „Times” nu i-ar fi venit în gând să scrie despre ea un articol, făcându-i o dare de seamă destul de amănunţită şi care se poate cuprinde într-o întrebare neliniştitoare: „dacă această care este înfăţişarea adevărului,

atunci n-am scăpat noi oare de o pace nemţească decât pentru a suferi urmările unei păci jidăneşti?”.

În vreme ce la Londra apărea o traducere englezească a Protocoalelor, în acelaşi timp o traducere germană era publicată la Charlottenberg (Berlin), de către dl. Gottfries zur Beek: Die Geheimnisse der Weissen von Zion (Tainele înţelepţilor Sionului) şi se răspândi destul de repede atât în Germania, cât şi în Austria. Abia atrăsese luarea aminte articolul din „Times” asupra primejdiei jidoveşti şi îndată cărticica dispăru din comerţ, iar, lucru ciudat, domnii Eyre & Spottiswoode au declarat că nu vor mai scoate o nouă ediţie. Dar, aşteptând ca prin îngrijirea unei asociaţii naţionaliste: „The Britons” să se publice o nouă ediţie englezească, „The Morning Post”, publică sub titlul „The Cause of World Unrest” (Cauza neorînduielilor din lume), un şir de articole aspre, bazate pe textele Protocoalelor şi pe documente descoperite mai târziu, prin care dovedea că jidanii sunt vinovaţi de starea bolnăvicioasă a lumii, care prelungeşte neajunsurile politice şi

financiare izvorâte din război.

În Statele Unite a fost editată, la domnii Small, Maynard & C-ie, Boston, o altă traducere intitulată The Protocols and World Revolution (Protocoalele şi Revoluţia mondială). O traducere poloneză a apărut încă din 1920. În Franţa câteva dări de seamă, însoţite de citate din cartea lui Sergiu Nilus, au fost publicate în „Le Correspondent”, în „La Vieille France”, în „L’Action Française” şi în „L’Opinion”. O primă traducere a lor a fost publicată în „La Libre Parole”, dar numai în septembrie 1920 şi la începutul anului 1921 au apărut ediţia cu prefaţă a Monseniorului

Joulin şi aceea din „Vieille France” precedentă şi urmată de comentarii.

Asupra deosebitelor ediţii apărute în Rusia, e greu să se stabilească ceva sigur. Se pare că cea dintâi, datorată profesorului Sergiu Nilus, a apărut în 1902, dar probabil a fost cumpărată ori confiscată, căci exemplarele nu i se mai găsesc. A fost oare reeditată în 1903? Lucrul e cu putinţă,

dar, cea dintâi de la care se cunoaşte textul, e aceea din 1905, care se găseşte în catalogul British Museum. Scriitorul rus C. Butmi publică şi el o traducere a lor, în 1907, în colaborare cu fratele său A. L. Butmi, sub titlul: Dușmanul neamului omenesc. Tipărită de Instituţia surdo-muţilor din Petersburg, cartea era dedicată „Uniunii poporului rus”, asociaţie patriotică pentru apărarea împotriva jidanilor şi a societăţilor secrete, atât de răspândite în Împărăţia Ţarului.

Lucrarea lui Sergiu Nilus a avut noi ediţii în 1911, 1912, 1917 şi 1920. Traducerea americană a fost făcută după ediţia din 1911, tipărită la mânăstirea sfântul Sergiu. Cât despre cea din 1912, ea nu e amintită nici în Prefaţa Monseniorului Jouin, nici în acelea ale ediţiilor germană şi americană. Ediţia din 1917 a fost aproape în întregime distrusă de bolşevici. Cât despre cea din 1920, ea a fost tipărită la Berlin. Traducerea Protocoalelor e reprodusă în această din urmă ediţie

sub titlul de „Raza de lumină” şi editorul-redactor. Pentru Schabelski Bork, a însoţit-o de comentarii cu privire la Revoluţia rusească, unde sunt aspru judecate actele ministrului Cernov şi ale lui Kerensky, „care, aşezat la conducerea Rusiei timp de şase luni, a înşelat şi a trădat

patria prin actele sale” (V. „Protocoalele”, Mgr. Jouin, p. 148). Sergiu Nilus declară în introducerea ediţiei din 1917, că filele care conţineau extrasele acestor procese verbale (redactate în limba franceză, căci numeroşi Sionişti nu cunoşteau limba ebraică), i-au fost date în 1901 de

către Alexis Nicolaevici Suşotin, mareşal al nobilimii din Chern. Aceste fi le au fost încredinţate şi lui C. Butmi, al doilea traducător al lor.

Cum le-a obţinut însă A. Nicolaevici?

ŞTEFAN NEMECSEK

Categorii:CARTEA

BITCOIN, MONEDA INTERNETULUI. IUDA A VÂNDUT PENTRU 30 DE ARGINŢI, PE INTERNET DE CÂTE MONEDE ESTE NEVOIE?


Categorii:GÂND, PRESA

TĂRÂMUL ARTEI (6). Serial de Adrian Botez


TOTUL (PREA) NOU”…, PE FRONTUL CĂRŢII ŞI ARTELOR:

LECTURA – CALE  SPRE TĂRÂMURILE ARTEI” – coordonator: RODICA LĂZĂRESCU[1]


[1] Coordonator RODICA LĂZĂRESCU, Lectura – cale spre tărâmurile artei, Editura Gabriel 2005, Bucureşti, 2011.

V – CONCRETIZĂRI

 

…Exact unde speram să găsim, în sfârşit, problemele autentice, cu care se confruntă profesorul, şi soluţionările lor, în lupta sa bravă cu mult prea „relaxatul” elev de azi, aflăm cu totul altceva (dacă nu neaşteptat, cel puţin cu totul nemulţumitor!): infoteca (da-da, tocmai în momentul când criza moral-spirituală a tineretului omenirii izvorăşte, proiectiv, din disfuncţionalitatea esenţelor transcendente ale BIBLIOTECII!!!), softul educaţional … – şi iar Între carte şi film (de prof. dr. Odarca Bout şi prof. dr. Raluca Lozbă, Colegiul Naţional „Dragoş Vodă”, Sighetu Marmaţiei, jud. Maramureş) – toate, numai mofturi de inspectorate şcolare! – scârbos şi scabros de obediente, unui ministru absolut impostor (într-ale educaţiei), precum este dl Daniel Funeriu.

 

Elevul nu trebuie „sedus” (cf. Lectura – pasiune şi atitudine, de prof. Rita Cîntiuc şi prof. Daniela Ceredeev, Vatra Moldoviţei, Suceava) prin postere (noi am zice că nu trebuie „sedus” deloc… ce, a devenit, deja, şcoala, bordel de pedofili?!), ci trebuie EDUCAT! Cu rafinament, artă discursiv-revelatorie, à la Ioan Gură de Aur, cu MULTĂ ştiinţă de carte (dar, deja, a apărut generaţia profesorilor prost pregătiţi, şi cu ochii pe avionul de… Australia!) – şi, evident… fermitate! O fermitate rezultată, însă, din AUTORITATEA ŞTIINŢIFIC-DIDACTICĂ ŞI DE HAR. Dar acestea, se vede treaba, nu mai sunt „la modă”… de parcă educaţia poate fi „modă”, fără ca viitorul planetei Terra să devină, succesiv şi complementar… „modei” – Apocalipsa, ori, cine ştie, o altă stare spirituală/mutaţie genetică, precum aceea sugerată în Planeta maimuţelor… – dar, din păcate, „flendurit-înjosită” ca vai de ea,  fără şansa rafinamentului din final!

 

Studiul de caz „Dimensiunea religioasă a existenţei” – o posibilă cheie de descifrare a artei – de prof. Iulia Magdalena Grecu, Liceul de Artă „Ionel Perlea”, Slobozia, jud. Ialomiţa) ar fi putut deveni interesant, dacă nu s-ar dovedi, în cele din urmă, curată pierdere de timp şi acţiune de mare pericol spiritual, prin zăpăceala „transdisciplinarismului şi interculturalismului ecumenist”: „(…)Tema ca atare mi-a asigurat o predare transdisciplinară, căci informaţiile necesare înţelegerii şi aprofundării acestui studiu vizează domeniul religios, istoric, psihologic, axiologic”. Dacă nu vă place „formalismul practician” al lui Coresi, atunci de ce daţi temă acasă, doamnă profesor – şi, în special, de ce tema constă în comentariul scris, asupra unui psalm impresionant, de o poeticitate imponderabilă, precum La apa Vavilonului? Poezia religioasă trebuie să devină, integral, stare a Duhului, iar nu să călcaţi peste ea, cu cizmoşenia… pixului!

 

…Observăm, cu melancolie, câtă influenţă nefastă au, în învăţământul românesc contemporan… GRADAŢIILE DE MERIT! Profesorul, bietul şi săracul, ar face şi lucrări despre beneficiile bombei atomice, pentru dezvoltarea bobului de fasole… numai să nu scape nenorocita aia de gradaţie, printre degete! Iată, în sfârşit, un punct unde noi şi dl Funeriu suntem de acord: Jos cu gradaţiile de merit!, ca să se liniştească, odată, neliniştitul profesor famelic (sau, poate, lacom…?), şi să se apuce de predicat adevăruri, iar nu să fie apelpisit şi obsedat de cum să facă „mai frumos” (în faţa superiorilor, din inspectorate şi minister!) şi cum să fie mai la… „moda obedienţei” sclifosite, dar tot atât de lipsite de demnitate: „Executaţi îndoirea din şale, în faţa şefului – numărul 2.549!” (numărul indică felul „îndoirii”, iar nu ordinea şefilor… „respectaţi” cu nasul!).

 

…Cât despre „Senzorialismul”/simţirismul” şi plezirismul lucrării prof. Adina Sorohan (Colegiul Naţional „Lucian Blaga”, Sebeş, jud. Alba), din Receptarea textului liric prin simţuri – pur şi simplu, nu ne interesează… – altfel, deveneam fan al „epicureanului” Sebastian Vlădescu!

 

***

…Se impune, deci, o concluzie: dacă Simpozionul de anul trecut (Ediţia a III-a) avertiza, cu gravitate, asupra pericolelor dispariţiei, treptate, a lecturării de carte, de către tineri – Simpozionul de anul acesta parcă ar constata ori:

 

1) eliminarea (între timp şi într-un mod cu totul ocult!) a pericolului dispariţiei dimensiunii meditative a omului (pentru că tinerii de azi, axiomatic, vor fi generaţia matură, deci călăuzitoare, de mâine… – …ce fel de călăuze, fără simţul elementar al orientării spirituale şi al percepţiei Duhului Meditativo-Reflexiv?!) – ori:

 

2) dezangajarea „luptei cu inerţia”, lipsa totală de soluţii spiritualiste şi, deci, propunerea (implicită) a necesităţii adaptării tineretului contemporan la… toate formele răului, oricâte vor fi fiind ele şi oricât de distructive de fibră umană se vor dovedi, în cele din urmă (atât de… „în urmă”, încât nu va mai fi loc de întors!) .

 

…Da, multe dintre lucrări (mai cu seamă cele din secţiunile 4-5) au un grad înalt de „ştiinţificitate” preţioasă (aproape… poetică! – de fapt, vinovat conformistă, faţă de o lume care vrea să elimine omenia din om…!), pot deveni lucrări de cercetare la Institutulde literatură comparată… – …dar cu ce salvează asta situaţia dezastruoasă a „educaţiei” tineretului contemporan, care tineret (în majoritatea lui) nici nu mai cunoaşte sensul cuvântului „educaţie” – deci, nu dă „doi bani vechi” pe actul regal-cvasitranscendental (prin consecinţe!), al EDUCAŢIEI…?! Practic, odată cu scoaterea orei de Dirigenţie din orar, noi am înţeles perfect de unde şi spre unde bate vântul…, dar această certitudine ar trebui să diminueze gradul de „servilism ştiinţific” al dascălului de şcoală – şi să-l mărească pe acela de… rezistenţă/re-activitate pro-educaţională – …adică, PRO-NATURĂ UMANO-DIVINĂ!

 

…Frumoasă şi interesantă, cartea coordonată de doamna RODICA LĂZĂRESCU.

Dar, din păcate, nu tot ce sună frumos şi stârneşte interesul (care poate fi, între altele, ori unul ludic şi vremelnic, ori unul nociv-maladiv!) este, totdeauna, şi deosebit de folositor, în perspectiva viitorului planetei Terra.

…Altfel, dacă volumul de faţă  se adresează, cumva, cercetătorilor atmosferei spirituale a altei planete decât biata noastră Terra – atunci, da (şi numai!) : CELE MAI SINCERE ŞI CALDE FELICITĂRI!!!

                                                       prof. dr. Adrian Botez

 

Categorii:CRONICĂ

MEMORIE ŞI ANTIMEMORIE LA EUGEN EVU


Primim de la Eugen Evu

                                      Memorie, antimemorie …

 

Subţiată, memoria afectelor e ca un orizont neclar, nimb alunecat, îngenunchiat în tremurător nadir..Seara, între veghe şi vis, pe orizontala patului, ritmurile circadiene îşi

Caută o altă pulsaţie…În vis se reintră ca într-un sanctuar părăsit, resorbit de pădurile sălbatice…

*

O descriere este începutul itinerariului spre sine, al regăsirii posibile. Poezia m-a ajutat să nu mă prăbuşesc în „ realul delirant”, ea m-a bântuti însă paradoxal, mi-a arătat, surâzând mereu la răscruce, la cumpenele din teroarea poliţienească a „ eroismului patriotic pervers- când eram hărţuit, trădat de frica altora, de laşitatea unora, de termitele şi goangele kulturnicilor – presând mereu a mă subordona nu doar ca salariat pasionat de arte, ci şi conştiinţa…Sunt în mare măsură, ca om şi scriitor, „ suma acestor distrugeri”, cum  definea cineva omul. Însă nu cenuşă „ vorbitoare”, frate ale meu Ioan, ci jar, spuză şi dogoare, chiar când fosforescenţa de licurici face aparenţa unor scânteiuţe, metafore naive…

*

Dintre nemumăraţii cântăreţi, dincolo de mode, m-am reîntors cu o secretă empatie a inimii, la timbrul şi esenţa aceea de straniu(…), al vocii Cellinei Dion. Nu ştiu „ de ce „.

Dorm cu radio-ul deschis..Repetat, auzite în somnul profund (!) , cântecele ei mă trezesc !

*

De revăzut, de reînţeles, codurile mitologiei esenţiale ale itinerariilor poeieion: Orfeu şi Euridice, Labirinthul  dar şi mandala…Platon- după Hiedegger,- Prometeus ( cu al său „ vultur propriu, mitul urieşesc al Civilizatorului zeu iubitor de oameni, luciferic, şi care e de regăsit pe toate meridianele culturilor antice…

Mitul lui Sisif, de unde scepticismul, vs mitul răstignirii şi cele de regândit, din 33 de evanghelii considerate apocrife ( Enoh, Iuda, Luca, Magdalena,etc); toate acestea în atinomia undulatorie, ci nu zig- zagată (!) – a ecuaţiei lui Niels Bohr… De regăsit ce ? Calea Regală de care scrie Maluraux?

Text de Eugen Evu

Categorii:ESEU, GÂND
%d blogeri au apreciat: