Arhiva

Archive for 2 mai 2011

ATENŢIE LA CODUL MUNCII. RĂSPUNDERILE. CONTRAVENŢII. PENAL. AMENZI, ETC.


RĂSPUNDERILE PENTRU ÎNCĂLCAREA CODULUI MUNCII

 

CAPITOLUL IV: Răspunderea contravenţională

Art. 276

(1)Constituie contravenţie şi se sancţionează astfel următoarele fapte:

a)nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe ţară, cu amendă de la 300 lei la 2.000 lei;

b)încălcarea de către angajator a prevederilor art. 34 alin. (5), cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei;
c)împiedicarea sau obligarea, prin ameninţări ori prin violenţe, a unui salariat sau a unui grup de salariaţi să participe la grevă ori să muncească în timpul grevei, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;

d)stipularea în contractul individual de muncă a unor clauze contrare dispoziţiilor legale, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

e)primirea la muncă a până la 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;
e1)prestarea muncii de către o persoană fără încheierea unui contract individual de muncă, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;
f)încălcarea de către angajator a prevederilor art. 134 şi 137, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
g)încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 135, cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei;
h)nerespectarea dispoziţiilor privind munca suplimentară, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;
i)nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;
j)neacordarea indemnizaţiei prevăzute la art. 53 alin. (1), în cazul în care angajatorul îşi întrerupe temporar activitatea cu menţinerea raporturilor de muncă, cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei;
k)încălcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei.
l)încălcarea de către angajator a obligaţiei prevăzute la art. 27 şi 116, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;

m)nerespectarea prevederilor legale privind înregistrarea de către angajator a demisiei, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;

n)încălcarea de către agentul de muncă temporară a obligaţiei prevăzute la art. 1001, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru fiecare persoană identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 100.000 lei;

o)încălcarea prevederilor art. 16 alin. (3), cu amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei.
(2)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de muncă.

(3)Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică dispoziţiile legislaţiei în vigoare.

CAPITOLUL V: Răspunderea penală

Art. 277

Neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti definitive privind plata salariilor în termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de către partea interesată constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 6 luni sau cu amendă.

Art. 278

Neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti definitive privind reintegrarea în muncă a unui salariat constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 1 an sau cu amendă.

Art. 279

(1)În cazul infracţiunilor prevăzute la art. 277 şi 278 acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea persoanei vătămate.

(2)Împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.

Art. 2791

(1)Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă penală fapta persoanei care, în mod repetat, stabileşte pentru salariaţii încadraţi în baza contractului individual de muncă salarii sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut de lege.

(2)Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi infracţiunea constând în refuzul repetat al unei persoane de a permite, potrivit legii, accesul inspectorilor de muncă în oricare dintre spaţiile unităţii sau de a pune la dispoziţia acestora documentele solicitate, potrivit legii.

(3)Constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la unu la 2 ani sau cu amendă penală primirea la muncă a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetăţenia acestora, fără încheierea unui contract individual de muncă.
Art. 2801

(1)Încadrarea în muncă a minorilor cu nerespectarea condiţiilor legale de vârstă sau folosirea acestora pentru prestarea unor activităţi cu încălcarea prevederilor legale referitoare la regimul de muncă al minorilor constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani.

(2)Cu pedeapsa prevăzută la art. 2791 alin. (3) se sancţionează primirea la muncă a unei persoane aflate în situaţie de şedere ilegală în România, cunoscând că aceasta este victimă a traficului de persoane.

(3)Dacă munca prestată de persoana prevăzută la alin. (2) şi la art. 2791 alin. (3) este de natură să îi pună în pericol viaţa, integritatea sau sănătatea, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

(4)În cazul săvârşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute la alin. (2) şi (3) şi la art. 2791 alin. (3), instanţa de judecată poate dispune şi aplicarea uneia dintre următoarele pedepse complementare:

a)pierderea totală sau parţială a dreptului angajatorului de a beneficia de prestaţii, ajutoare sau subvenţii publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene gestionate de autorităţile române, pentru o perioadă de până la 5 ani;

b)interzicerea dreptului angajatorului de a participa la atribuirea unui contract de achiziţii publice pentru o perioadă de până la 5 ani;

c)recuperarea integrală sau parţială a prestaţiilor, ajutoarelor sau subvenţiilor publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene gestionate de autorităţile române, atribuite angajatorului pe o perioadă de până la 12 luni înainte de comiterea infracţiunii;

d)închiderea temporară sau definitivă a punctului ori punctelor de lucru în care s-a comis infracţiunea sau retragerea temporară ori definitivă a unei licenţe de desfăşurare a activităţii profesionale în cauză, dacă acest lucru este justificat de gravitatea încălcării.

(5)În cazul săvârşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute la alin. (2) şi (3) şi la art. 2791 alin. (3), angajatorul va fi obligat să plătească sumele reprezentând:

a)orice remuneraţie restantă datorată persoanelor angajate ilegal. Cuantumul remuneraţiei se presupune a fi egal cu salariul mediu brut pe economie, cu excepţia cazului în care fie angajatorul, fie angajatul poate dovedi contrariul;

b)cuantumul tuturor impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale pe care angajatorul le-ar fi plătit dacă persoana ar fi fost angajată legal, inclusiv penalităţile de întârziere şi amenzile administrative corespunzătoare;

c)cheltuielile determinate de transferul plăţilor restante în ţara în care persoana angajată ilegal s-a întors de bunăvoie sau a fost returnată în condiţiile legii.

(6)În cazul săvârşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute la alin. (2) şi (3) şi la art. 2791 alin. (3) de către un subcontractant, atât contractantul principal, cât şi orice subcontractant intermediar, dacă au avut cunoştinţă de faptul că subcontractantul angajator angaja străini aflaţi în situaţie de şedere ilegală, pot fi obligaţi de către instanţă, în solidar cu angajatorul sau în locul subcontractantului angajator ori al contractantului al cărui subcontractant direct este angajatorul, la plata sumelor de bani prevăzute la alin. (5) lit. a) şi c).

 

Categorii:PRACTIC

MAI MULT DECÂT PRACTIC: RESTITUIREA TAXEI DE POLUARE. ASTĂZI CURTEA DE APEL ALBA IULIA!


PRACTICA INSTANŢELOR DE JUDECATĂ PRIVIND RESTITUIREA TAXEI DE POLUARE

CURTEA DE APEL ALBA IULIA

In urma Hotararii pronuntate de CJUE in cauza C-402/09 – Tatu vs. Romania, instantele nationale, in majoritate, au inceput sa admita actiunile contribuabililor contestatari, dispunand, fie restituirea taxei pe poluare auto, fie inmatricularea vehiculelor fara plata taxei.

Curtea de apel ALBA IULIA

– in data de 08.04.2011, prin decizia pronuntata in dosarul nr. 4690/97/2010, CA Alba Iulia a respins recursurile paratelor, mentinand sentinta Tr. Hunedoara prin care instanta de fond a dispus restituirea taxei pe poluare.

– in data de 13.04.2011, prin decizia pronuntata in dosarul nr. 4739/107/2010, CA Alb Iulia a admis recursul reclamantului, a dispus restituirea taxei pe poluare auto, modificand in parte sentinta Tr. Alba prin care instanta de fond a respins actiunea.

– in data de 15.04.2011, prin decizia pronuntata in dosarul nr. 6629/107/2010, CA Alba Iulia a admis recursul reclamantului, a dispus restituirea taxei pe poluare auto, modificand in parte sentinta Tr. Alba prin care instanta de fond a respins actiunea.

– in data de 19.04.2011, prin decizia pronuntata in dosarul nr. 7297/107/2010, CA Alba Iulia a admis recursul reclamantului, a dispus inmatricularea vehiculului fara plata taxei, modificand in tot sentinta Tr. Alba prin care instanta de fond a respins actiunea.

– in data de 20.04.2011, prin decizia pronuntata in dosarul nr. 5075/97/2010, CA Alba Iulia a admis recursul reclamantului, a dispus restituirea taxei pe poluare auto, modificand in parte sentinta Tr. Hunedoara prin care instanta de fond a respins actiunea.

Categorii:PRACTIC

Ernesto Sábato A PLECAT. NE-A LĂSAT RAPORT DESPRE ORBI! Nu m-am considerat niciodată un scriitor profesionist, în sensul că nu sunt unul dintre aceia care publică o carte pe an. Chiar dimpotrivă, de multe ori am ars seara ceea ce scrisesem de dimineaţă” – Ernesto Sabato


A murit Ernesto Sábato

Scriitorul argentinian Ernesto Sábato a murit la vârsta de 99 de ani.

Ernesto Sábato suferea de bronşită, scrie cotidianul argentinian Buenos Aires Herlad. „A făcut bronşită acum 15 zile. La vârsta sa, a fost ceva teribil”, a declarat spus soţia scriitorului, Elvira Gonzales Fraga, citată de AFP.

Doctor în fizică, Sábato a lucrat în Laboratorul Curie din Paris, dar a abandonat cercetarea, în 1945, pentru literatură. Autor a numeroasă cărţi de eseuri, Sábato este cunoscut în România şi în întreaga lume pentru cele patru romane ale sale:

–         Tunelul (1948),

–         Despre eroi şi morminte (1961),

–         Raport despre orbi (1968) şi

–         Abaddón, exterminatorul (1974).

 La 24 iunie, Sábato ar fi împlinit 100 de ani.

Născut din părinţi italo-albanezi, Ernesto Sábato se alătura unui grup de anarhişti încă de la vârsta de 16 ani. Tot în adolescenţă a încercat şi experienţa apartenenţei la un grup de comunişti. Însă, potrivit enciclopediei Wikipedia, şi-a dat seama că niciunul dintre drumuri nu este cel potrivit, iar, atunci când a fost trimis la Moscova să studieze doctrina marxist-leninistă, a avut puterea să se opună.

În 1998, a fost publicată autobiografia (Antes del Fin), care a fost tradusă şi în română, sub titlul „Înainte de tăcere”.

Trei dintre romanele lui Sábato, excepţie face doar „Raport despre orbi”, au fost publicate în trecut de editura Univers. Ele au fost reluate recent de editura Humanitas, în seria de autor „Ernesto Sábato”. Autobiografia a fost publicată în România de editura Rao.

„Nu m-am considerat niciodată un scriitor profesionist, în sensul că nu sunt unul dintre aceia care publică o carte pe an. Chiar dimpotrivă, de multe ori am ars seara ceea ce scrisesem de dimineaţă” – Ernesto Sabato

Categorii:PRESA
%d blogeri au apreciat: