Arhiva

Archive for 27 aprilie 2011

OMUL SFÂŞIAT, LECŢIA BAUDELAIRE


Primim de la Eugen Evu:  

     Lecţia Baudelaire  sau omul sfâşiat  

 

Moto: E adevărat că poezia şi-o închină durerii, văzând în ea semnul distinctiv al demnităţii umane.

*

Marele clasic al poeziei universale moderne(  mijloacele sec. XIX- XX), este considerat unanim Charles Baudelaire, piatra de hotar a liricii moderne. În chip de pseudo editorial, redăm câteva secvenţe privitoare la Oximoron, figura de stil antinomică, sau dacă vreţi cheia dualismului de care scrie Mircea Florian în „ Dualitatea ca structură a lumii”.

*

„ Pentru a pătrunde sufletul unui poet, trebuie să căutăm în opera sa cuvinte care apar cel mai frecvent. Cuvântul va traduce obsesia” ( Charles Baudelaire).

*

                                      Cuvinte cheie în „  Les Fleurs du Mal” :

Obscuritate, abis, spaimă, deşert, pustiu, frig, temniţă, negru, putred…

Pe de altă parte : elan, azur, cer, ideal, lumină, puritate…

Antiteza: aproape fiecare poem e străbătut de antiteza lor înfrigurată. Adeseori ea se comprimă într-un spaţiu infim, devenind disonanţă lexicală: negru şi luminos, lumină murdară, descompus şi fermecător”, îmbietoare groază…Această îmbinare de lucruri în mod normal incompatibile, se numeşte oximoron.( tradus literalmente „ muşcătura nebunului”, ca figură de stil, n).

…Dincolo de aceste grupări lexicale se află reminiscenţe de concepţii creştine. Baudelaire nu poate fi conceput fără creştinism. Dar el nu mai e creştin. (Hugo Friedrich, Structura liricii moderne”, „Die Struktur der modernen lyrik”- 1956, Reinbek bei Hamburg) .

        Satanismul lui Baudelaire e supralicitarea răului primar, animal ( şi ca atare a banalului), prin răul concept de inteligenţă, cu scopul de a obţine, prin această însumare a răului, saltul în idealitate. De aici atrocităţile şi perversiunile din Les Fleurs du Mal. Din cauza „ setei de infinit”, ele degradează natura, râsul, dragostea în diabolic, pentru a găsi aici locul de evadare spre „ nou”.

*

După un alt cuvânt- cheie,, omul e „ hiperbolic”, mereu încordat spre înalt, într-o febră spirituală. Dar e un om sfâşiat în esenţa sa, un homo duplex, care trebuie să satisfacă polul satanic pentru a-l simţi pe cel ceresc. În această schemă revin forme timpurii, maniheene şi gnostice ale creştinismului”, ajunsela Baudelaireprin iluminaţii secolului al XVIII-lea şi prin Jospeh de Maistre.”…Intelectul modern recurge la modalităţi vechi de gândire, modalităţi care îi confirmă sfâşierea”. ( H. Friedrich, ibid.).

*

E adevărat că poezia şi-o închină durerii, văzând în ea semnul distinctiv al demnităţii umane. Dar ceea ce a rămas din acesta este un creştinism în ruină”( ibid.)

    P.S. În primul meu volum de poezie, „ Muntele mioritic”, ed. Facla, 1976 ) am numărat cuvântul Lumină, în forme gramaticale diferite), de 46 de ori. ( eugen evu).

 

Categorii:literature

CONTABILITATEA, NOILE REGULI. FORMALITĂŢI, COMPETENŢE, SISTEME DE CONTABILITATE, REGULI PENTRU FIRMELE MICI, SITUAŢIILE FINANCIARE, RĂSPUNDERILE


LEGEA CONTABILITĂŢII, NOILE MODIFICĂRI

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 285 din data de 22 aprilie 2011 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2011 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 si pentru modificarea altor acte normative incidente.

Modificarile Legii contabilitatii nr. 82/1991 vizează:

ASPECTE GENERALE

Persoanele fizice care desfasoara activitati producatoare de venituri au obligatia sa conduca contabilitate simplificata, bazata pe regulile contabilitatii in partida simpla, potrivit reglementarilor elaborate in acest sens. Aceste persoane intocmesc:

–           Registrul-jurnal de incasari si plati si

–          Registrul inventar.

Organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevazute in legislatia pietei de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat si alte entitati organizate pe baza Codului civil au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea financiara.

Subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, fara a intocmi situatii financiare anuale pentru propria activitate.

FIRMELE MICI ŞI CONTABILITATEA

 1. Se stabileşte posibilitatea pentru firmele mici de a opta pentru un sistem simplificat de contabilitate, in vederea reducerii costurilor administrative pentru aceasta categorie de contribuabili.
 2. Astfel, persoanele care in exercitiul financiar precedent au inregistrat cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru un sistem simplificat de contabilitate, ce va fi aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice.
 3. Aceste persoane vor utiliza un plan de conturi simplificat si vor intocmi situatii financiare anuale ce cuprind bilant si cont de profit si pierdere simplificate, avand in vedere si prevederile comunitare in domeniu.
 4. Incadrarea in criteriile de mai sus se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale, respectiv a balantei de verificare, incheiate la finele exercitiului financiar precedent, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii aceluiasi exercitiu financiar.
  Ulterior, nivelul acestor indicatorilor se poate modifica prin hotarare a Guvernului.

RĂSPUNDERI PRIVIND CONTABILITATEA FIRMEI

 1. In cazul persoanelor care in exercitiul financiar precedent au inregistrat cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro, contabilitatea poate fi organizata si condusa si pe baza de contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, situatie in care raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestor persoane fizice.
 2. In cazul persoanelor fizice producatoare de venituri, raspunderea pentru organizarea contabilitatii revine acestora. Conducerea contabilitatii se poate efectua de catre aceste persoane, situatie in care raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestora. In cazul in care contabilitatea este condusa pe baza de contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestor persoane, potrivit legii si prevederilor contractuale.
 3. Detinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor si datoriilor, precum si efectuarea de operatiuni economico-financiare, fara sa fie inregistrate in contabilitate, sunt interzise.
 4. Pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor efectuate se intocmeste balanta de verificare, cel putin la incheierea exercitiului financiar, la termenele de intocmire a situatiilor financiare, a raportarilor contabile, precum si la finele perioadei pentru care entitatea trebuie sa intocmeasca declaratia privind impozitul pe profit/venit.
 5. Persoanele care utilizeaza sisteme informatice de prelucrare automata a datelor au obligatia sa asigure prelucrarea datelor inregistrate in contabilitate in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, controlul si pastrarea acestora pe suporturi tehnice timp de 10 ani. Aceste persoane au obligatia sa asigure autoritatilor fiscale accesul la datele pastrate pe suporturi tehnice.

SITUAŢIILE FINANCIARE, MOD DE ÎNTOCMIRE ŞI SEMNAREA LOR

 1. Persoanele juridice fara scop patrimonial intocmesc situatii financiare anuale, care se compun din bilant si contul rezultatului exercitiului.
 2. Situatiile financiare anuale si raportarile contabile se semneaza de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie.
 3. Situatiile financiare anuale si raportarile contabile pot fi intocmite si semnate de persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.
 4. Situatiile financiare anuale si raportarile contabile ale persoanelor persoanelor care tin un sistem simplificat de contabilitate se intocmesc si se semneaza de catre persoanele care organizeaza si conduc contabilitatea acestora.
 5. Situatiile financiare anuale si raportarile contabile se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.
 6. Situatiile financiare trimestriale si anuale ale institutiilor publice se semneaza de ordonatorul de credite si de conducatorul compartimentului financiar-contabil sau de alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie.
 7. In situatia in care institutiile publice nu au persoane incadrate cu contract individual de munca sau numite intr-o functie publica, potrivit legii, situatiile financiare trimestriale si anuale se semneaza de ordonatorul de credite si de persoanele fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.
 8. Situatiile financiare anuale si, dupa caz, situatiile financiare anuale consolidate se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
 9. Pe perioada lichidarii, persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii, depun, in termen de 90 de zile de la incheierea fiecarui an calendaristic, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o raportare contabila anuala, al carei continut se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.
Categorii:PRACTIC

PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT, NOUTĂŢILE, GARANŢII, ASOCIERI, AMENZI, PLÂNGERI, PUBLICAŢII, COMPETENŢE


PARTENERIAT PUBLIC – PRIVAT, NOILE ASPECTE

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 284 din data de 20 aprilie 2011 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 284/2011 pentru modificarea si completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010.

Cele mai importante modificari se refera la urmatoarele aspecte:

Se introduc dispozitii care reglementeaza raporturile dintre partenerii publici, in cazul asocierii acestora in vederea incheierii contractului de parteneriat public-privat.
Astfel, la constituirea asocierii, partenerii publici vor stabili, de comun acord, care dintre membrii asocierii va avea calitatea de titular al dreptului de proprietate, precum si orice alte conditii privind regimul juridic si modul de punere in valoare a bunului public realizat prin contractul de parteneriat public-privat.
In situatia asocierii unei autoritati publice centrale cu una sau mai multe autoritati publice locale, in vederea derularii unui proiect de parteneriat public-privat de interes public national, la finalizarea contractului, bunul public este transferat, cu titlu gratuit, partenerului public, respectiv autoritatii publice centrale, in buna stare si liber de orice sarcini sau obligatii.

Se instituie interdictia de a participa la procedurile de selectie prevazute de lege pentru urmatoarele categorii de persoane:
– persoanele juridice care au intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic sau care au facut obiectul unor proceduri echivalente prevazute de legislatia nationala a altor tari;
– persoanele juridice care nu si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;
– persoanele juridice condamnate in conformitate cu Codul penal in ultimii 5 ani;
– persoanele juridice care prezinta informatii incorecte sau nu prezinta informatiile solicitate de catre partenerul public, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.

Se modifica prevederile referitoare la modul de selectie a investitorilor privati, noua lege prevazand ca selectia se poate realiza prin una din urmatoarele proceduri:
– procedura deschisa – care se desfasoara intr-o singura etapa si in cadrul careia orice investitor privat poate depune o oferta;
– procedura de dialog competitiv – procedura care se desfasoara in doua etape, etapa de evaluare si etapa de negociere, si in cadrul careia partenerul public conduce un dialog, in conformitate cu prevederile legii.

Procedura de dialog competitiv poate fi adoptata in cazul proiectelor complexe din punct de vedere tehnic si/sau financiar, cand partenerul public nu este in masura sa defineasca, fara ajutor si in avans, mijloacele tehnice care sa ii satisfaca nevoile sau sa faca aranjamentele financiare sau legale pentru proiect.
In cazul acestei proceduri, numarul minim de candidati invitati este de 3, legea stabilind ca atunci cand negocierile cu primul clasat nu pot conduce la incheierea unui contract de proiect de parteneriat public-privat, partenerul public incepe negocierile, pe rand, cu urmatorii investitori privati selectati, in ordinea ierarhica a selectiei, pana la obtinerea unui rezultat favorabil.

In cazul in care un ofertant depune o oferta cu un pret neobisnuit de scazut, partenerul public are dreptul sa o descalifice, daca in urma analizei unor detalii solicitate in scris de la ofertant aceasta nu este sustinuta din punct de vedere tehnic, financiar, logistic ori nu corespunde din alte puncte de vedere stabilite de catre partenerul public prin anuntul de selectie si/sau documentul atasat.

Se introduce obligatia partenerul public de a solicita investitorilor privati constituirea garantiei de participare in cuantum de 1%, fara TVA, din valoarea estimata a contractului.

Contractele de parteneriat public-privat pot fi incheiate numai dupa implinirea termenului de asteptare de minimum 10 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii, fiind lovite de nulitate absoluta cele incheiate inainte de implinirea acestui termen.

Anuntul de selectie se publica in SEAP si, dupa caz, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie in toate situatiile in care valoarea estimata a contractului de parteneriat public-privat care urmeaza sa fie realizat este egala ori mai mare decat echivalentul in lei al urmatoarelor praguri valorice:
– echivalentul in lei al sumei de 125.000 euro, fara TVA, pentru bunuri si servicii;
– echivalentul in lei al sumei de 4.845.000 euro, fara TVA, pentru lucrari.

Se introduc noi articole care reglementeaza modul de contestare a actelor administrative emise de partenerul public in cadrul procedurii de selectie.

 1. In vederea solutionarii contestatiilor pe cale administrativ-jurisdictionala, persoana care se considera vatamata are dreptul sa se adreseze Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.
 2. Consiliul este competent sa solutioneze contestatiile formulate in cadrul procedurii de selectie, inainte de incheierea contractului, prin complete specializate, constituite potrivit Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului.
 3. Deciziile Consiliului cu privire la solutionarea contestatiei si obligarea la plata amenzii pot fi atacate cu plangere la a instanta judecatoreasca in termen de 10 zile de la comunicare.
 4. Instanta competenta sa solutioneze plangerea este curtea de apel, sectia de contencios administrativ si fiscal in a carei raza se afla sediul partenerului public. Cu exceptia cazurilor in care plangerea are ca obiect contestarea amenzii, Consiliul nu are calitatea de parte in proces.
  Instanta competenta sa solutioneze plangerea formulata impotriva deciziei pronuntate de Consiliu privind procedurile de selectie ce au ca scop incheierea de contracte de parteneriat public-privat privind servicii si/sau lucrari aferente infrastructurii de transport de interes national, este Curtea de Apel Bucuresti, Sectia de contencios administrativ si fiscal. Despagubirile pentru repararea prejudiciului cauzat in cadrul procedurii de selectie se solicita in justitie prin actiune separata.
  Procesele si cererile privind acordarea despagubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate in cadrul procedurii de selectie, precum si cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezolutiunea, rezilierea sau denuntarea unilaterala a contractelor de parteneriat public-privat se solutioneaza in prima instanta de catre sectia comerciala a tribunalului in circumscriptia caruia se afla sediul partenerului public.
 5. Se introduc contraventii care sanctioneaza refuzul de a pune la dispozitia Unitatii Centrale pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat din cadrul Secretariatului General al Guvernului a informatiilor referitoare la incheierea contractelor de parteneriat public-privat, pe care aceasta le solicita in scopul indeplinirii functiei de monitorizare si supraveghere, cu amenda de la 40.000 lei la 100.000 lei.
Categorii:PRACTIC
%d blogeri au apreciat: