Prima pagină > literature > SEZONUL MĂRFURILOR CU PREŢ REDUS: SOLDĂRILE!

SEZONUL MĂRFURILOR CU PREŢ REDUS: SOLDĂRILE!


MĂRFURI CU PREŢ REDUS: SOLDĂRI, CE, UNDE, CUM, CÂND ?
• Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.650/2002;
• Hotărârea Guvernului nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr.99/2000;

Vânzarea de soldare
• Orice vânzare însoţită sau precedată de publicitate şi anunţată sub denumirea de ”soldare / soldări / solduri” şi care, printr-o reducere de preţuri, are ca efect vânzarea accelerată a stocului de mărfuri sezoniere dintr-o structură de vânzare cu amănuntul – HG. nr.333/2003 / art.24 ordonanţă ;
• Vânzările anunţate sub denumirea „soldare/soldări/solduri” se definesc prin desfacerea accelerată, la preţ redus, a stocului de mărfuri sezoniere noi sau folosite/de ocazie dintr-o structură de vânzare cu amănuntul, precedată sau însoţită de publicitate – HG. nr.333/2003 / pct.23 norme metodologice;
• Produsele nealimentare a căror desfacere are caracter sezonier. În această categorie se încadrează grupe de produse cum ar fi, dar fără a se limita la: confecţii inclusiv blănărie, pielărie, produse de marochinărie şi galanterie, tricotaje, ţesături, încălţăminte, articole sport-turism, cosmetice, aparate de încălzire şi climatizare, ventilatoare, precum şi alte produse similar” – HG nr.333/2003 / pct.24 norme metodologice;
• Produsele propuse pentru soldare trebuie să fie achitate furnizorului de către comerciant cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de debut a perioadei de vânzări de soldare şi oferite spre vânzare în mod obişnuit înaintea acestei date – HG.nr.333/2003 / art.25 ordonanţă;
• Mărfurile ce fac obiectul soldării vor fi depozitate separat de celelalte produse şi vor fi vândute, fie în raioane / spaţii special amenajate pentru această operaţiune, fie în cadrul aceloraşi raioane, caz în care vor fi bine individualizate – HG.nr.333/2003 / pct.25 norme metodologice;
• Documentele legale justificative care atestă că stocul de produse propus pentru soldare a fost constituit cu cel puţin 15 zile înainte de data de debut a vânzării de soldare şi achitat cu cel puţin 30 de zile înainte de această dată vor fi păstrate pentru a putea fi prezentate, ori de câte ori este nevoie, organelor de control abilitate. Dovada achitării contravalorii produselor supuse vânzării de soldare rezultă din examinarea actelor contabile- HG.nr.333/2003 /art.28 ordonanţă;

• Lista de inventar pentru mărfurile de soldat va fi completată şi păstrată la sediul structurii de vânzare respective pentru a putea fi prezentată la solicitarea organelor de control abilitate – HG.nr.333/2003 / pct.26 norme metodologice;
HG.nr.333/2003 – anexa 4
Comerciantul ………………………………………………….
(persoana juridică/persoana fizică/asociaţia familială)
Înregistrat la Oficiul registrului comerţului sub nr. ……………..
Cod unic ……………………………………………………..
LISTA DE INVENTAR PENTRU MĂRFURILE DE SOLDAT _________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea produselor/ | U.M. | Cantitatea | Documentul |
crt. | articolului de soldat | (buc., | existentă în | emis de |
| | | seturi, mp | stocul |furnizorul | | | | etc.) | structurii | produsului |
| | | | de vânzare | (denumire, |
| | | | | număr, dată) |
|____|_______________________ | _____________ |_____________|_____________ _|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|____|_______________________ |______________|_____________|______________ |
|____|________________________|______________|_____________|_____________ _ |
|____|________________________|______________|_____________|_____________ _|
|____|________________________|______________|_____________|_____________ _|
|____|________________________|______________|_____________|_____________ _|
Data …………………………………….
Semnătura autorizată ………………………
• Stocul de produse propus pentru soldare trebuie să fie constituit în prealabil în structura de vânzare respectivă, în spaţiile de vânzare şi depozitele structurii de vânzare, precum şi, după caz, în unul sau mai multe depozite ale comerciantului, cu cel puţin 15 zile înainte de data de debut a vânzării de soldare, şi nu va fi reînnoit după constituire sau în cursul vânzărilor de soldare – HG.nr.333/2003 / art.26 ordonanţă;

• Vânzarea de soldare trebuie să aibă loc în structurile de vânzare în care produsele respective erau vândute în mod obişnuit – HG.nr.333/2003 / art.27 ordonanţă;

• Perioadele în care se organizează vânzările de soldare se stabilesc de comerciant între următoarele limite:
o perioada 15 ianuarie-15 aprilie inclusiv, pentru produsele de toamnă-iarnă;
o perioada 1 august – 31 octombrie inclusiv, pentru produsele de primăvară-vară – HG.nr.333/2003 / art.29 alin.(1) ordonanţă;
• Vânzările de soldare se pot efectua numai în cursul a două perioade pe an cu o durată maximă de câte 45 de zile fiecare – HG.nr.333/2003 / art.25 ordonanţă;
• Orice anunţ sau altă formă de publicitate privind soldarea trebuie să specifice obligatoriu data de debut a vânzării de soldare şi durata acesteia, precum şi sortimentul de mărfuri supus soldării în cazul în care operaţiunea de soldare nu se referă la totalitatea produselor din structura de vânzare – HG.nr.333/2003 / art.30, alin(2) ordonanţă;
Comercianţii pot practica, cu respectarea prevederilor legale, şi alte forme de vânzare cu preţ redus, în orice perioadă a anului, astfel:
– vânzări de lichidare – HG.nr.333/2003, pct.17-22 / art.20 –23 ordonanţă;
– vânzări efectuate în structuri de vânzare, denumite magazin de fabrică sau depozit de fabrică – HG.nr.333/2003, pct. 27-28 / art. 31-33 ordonanţă;
– vânzări promoţionale – HG.nr.333/2003, pct. 29 norme metodologice / art.34 ordonanţă;
– vânzări ale produselor destinate satisfacerii unor nevoi ocazionale ale consumatorului, după ce evenimentul a trecut şi este evident că produsele respective nu mai pot fi vândute în condiţii comerciale normale – HG.nr.333/2003, pct.12 norme metodologice / art.18, lit.e, ordonanţă;
– vânzări ale produselor care într-o perioadă de 3 luni de la aprovizionare nu au fost vândute – HG.nr.333/2003/ art.18, lit.f, ordonanţă;
– vânzări accelerate ale produselor susceptibile de o deteriorare rapidă sau a căror conservare nu mai poate fi asigurată până la limita termenului de valabilitate – HG.nr.333/2003, pct.13 norme metodologice / art.18, lit.g, ordonanţă;
– vânzarea unui produs la un preţ aliniat la cel legal practicat de ceilalţi comercianţi din aceeaşi zonă comercială, pentru acelaşi produs, determinat de mediul concurenţial / HG.nr.333/2003 pct.14 norme metodologice/ art.18, lit.h, ordonanţă;
– vânzarea produselor cu caracteristici identice, ale căror preţuri de reaprovizionare s-au diminuat – HG.nr.333/2003 / art.18, lit.i, ordonanţă.
• Comercianţii au obligaţia să notifice la primăria în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea perioada în care efectuează vânzările de soldare cu cel puţin 15 zile înainte de începerea operaţiunilor – HG.nr.333/2003 / art.29, alin. (2), ordonanţă;
• Formularul notificării:

HG.nr.333/2003 – anexa 3 NOTIFICAREA VÂNZĂRILOR DE SOLDARE
Comerciantul …………………………………………………….,
(persoana juridică/persoana fizică/asociaţia familială)
înregistrat la Oficiul registrului comerţului sub nr. ……………………, cod unic ……………………………………………………………, cu sediul social în ………………………………………………… .
(adresa)
Numele persoanei responsabile şi funcţia acesteia
…………………………………………………………………….
(asociat unic, asociat, administrator, manager sau orice altă persoană
desemnată de aceştia)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
CNP |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
În conformitate cu prevederile art. 24 – 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 650/2002, şi ale normelor metodologice de aplicare a ordonanţei menţionate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 333/2003, notific organizarea unei vânzări de soldare în perioada
…………………………………………………………………… .
(se va menţiona perioada)
Declar pe propria răspundere că stocul de produse a fost constituit cu cel puţin 15 zile înainte de data de debut a vânzării de soldare şi a fost achitat cu cel puţin 30 de zile înainte de această dată şi nu va fi reînnoit după constituire sau în cursul vânzărilor de soldare.
Vânzarea de soldare va avea loc la următoarea locaţie:
Denumirea structurii de vânzare …………………………………….
Adresa …………………………………………………………..
Completez prezenta notificare cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală.
Data ………………………………….
Semnătura autorizată ……………………
Comerciantul ………………………………………………….
(persoana juridică/persoana fizică/asociaţia familială)
Înregistrat la Oficiul registrului comerţului sub nr. ……………..
Cod unic ……………………………………………………..
• Formularul se adresează primarului şi se poate completa şi depune la sediul primăriei localităţii în a cărei rază teritorială este amplasată structura de vânzare, iar în cazul Municipiului Bucureşti, la sediul primăriilor de sector, după caz, sau se poate transmite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire – HG.nr.333/2003 / pct.26 norme metodologice;
• Comerciantul sau persoana împuternicită de acesta va completa câte două formulare de notificare – HG.nr.333/2003 / pct.26 norme metodologice;
• Un exemplar din notificare se transmite la sediul primăriei, iar al doilea exemplar, împreună cu dovada / confirmarea de primire, se păstrează la sediul structurii respective – HG.nr.333/2003, pct.26 norme metodologice;
• Orice comerciant care anunţă o reducere de preţ trebuie să o raporteze la preţul de referinţă practicat în acelaşi spaţiu de vânzare pentru produse sau servicii identice. Preţul de referinţă reprezintă cel mai scăzut preţ practicat în acelaşi spaţiu de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de data aplicării preţului redus – HG.nr.333/2003 / art.35 ,alin (1), lit.a, ordonanţă;
• Orice anunţ de reducere de preţuri, indiferent de forma, modul de publicitate şi motivaţia reducerii, trebuie să se adreseze ansamblului consumatorilor şi să indice în cifre o reducere în raport cu preţurile de referinţă, excepţie făcând:
o publicităţile comparative de preţ;
o anunţurile publicitare exclusiv literare, care nu conţin cifre;
o anunţurile de preţ de lansare a unui nou produs pe piaţă;
o anunţurile publicitare orale efectuate exclusiv în interiorul magazinului pentru reduceri de preţuri la un anumit raion, pentru o foarte scurtă perioadă a unei zile de vânzare;

– HG.nr.333/2003 / art.35, alin (1), lit.b, ordonanţă;
• Orice anunţ de reducere de preţ exprimată în valoare absolută sau în procent trebuie efectuat vizibil, lizibil şi fără echivoc pentru fiecare produs sau grupă de produse identice:
o fie prin menţionarea noului preţ lângă preţul anterior, barat;
o fie prin menţiunile „preţ nou”, „preţ vechi” lângă sumele corespunzătoare;
o fie prin menţionarea procentului de reducere şi a preţului nou care apare lângă preţul anterior, barat;
– HG.nr.333/2003 / art.35 ,alin (1), lit.d, ordonanţă;
• Toate documentele justificative legale care atestă veridicitatea preţului de referinţă trebuie să fie păstrate pentru a putea fi prezentate ori de câte ori este nevoie organelor de control abilitate – HG.nr.333/2003 / art.35, alin (1), lit.f, ordonanţă;
• Orice anunţ de reducere de preţuri ce nu corespunde reducerii practicate efectiv în raport cu preţul de referinţă este considerat o formă de publicitate înşelătoare şi este sancţionat conform reglementărilor legale în vigoare – HG.nr.333/2003 / art.35, alin (1), lit.f, ordonanţă;
Situaţii in care se aplică sancţiuni si organele abilitate de control în cazul vânzărilor de soldare
Nerespectarea obligaţiei de a efectua vânzarea de soldare numai în cursul a doua perioade pe an cu o durată maximă de 45 de zile, neachitarea produselor propuse pentru soldare cu cel puţin 30 de zile inaintea datei de debut a perioadei de vânzare de soldare, neconstituirea stocului propus pentru vânzare (art.25, art.26 – OG 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Legea nr.650/2002):
– organele de control abilitate ale primăriilor şi Autorităţii Naţionale de Control.
Nerespectarea documentelor legale justificative care atestă că stocul propus pentru soldare a fost constituit conform legislaţiei (art.28 -OG99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Legea nr.650/2002):
– organele de control abilitate ale primăriilor şi Autorităţii Naţionale de Control.
Nerespectarea perioadelor pentru efectuarea vânzărilor de soldare (art.29, alin.(1) – OG99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Legea nr.650/2002):
– organele de control abilitate ale primăriilor şi Autorităţii Naţionale de Control.
Nerespectarea obligaţiei de notificare de către comercianţi la primăria în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea a perioadei în care se efectuează vânzările de soldare cu cel puţin 15 zile de începerea operaţiunilor (art.29, alin.(1) – OG99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Legea nr.650/2002):
– organele de control ale primăriilor.
Utilizarea denumirii soldare / soldări / solduri sau a sinonimelor acesteia, în cazuri în care aceasta nu este în legătură cu operaţiile de soldare, astfel cum este definită de -OG99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Legea nr.650/2002:
– organele abilitate ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

Categorii:literature Etichete:
  1. Niciun comentariu până acum.
  1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: