Arhiva

Archive for 16 iunie 2010

POEM


PRIMIM DE LA ADRIAN BOTEZ

ARD ARTIFICII…

ard artificii îngerii spre mine
pe frânghiile cerului s-avântă!
roiesc prin piept albastrele jivine:
deşi catâr – inima frântă cântă!

nu pot fi supărat pe Tine, Doamne
cât Tu eşti ritmul vieţii mele:
indiscutabil – mă vei duce-n toamne
dar primăvara m-a spălat de rele…

şi vin spre Tine-n dănţuiri ciudate
tot risipind petalele pe trepte:
cei din oglinzi – râzând pe săturate

mă încunună-n zodii preadeştepte!
…de-atâta blând roire de lumină
s-a şters din frunte-mi scrisul cel de vină!

Categorii:literature Etichete:

PRACTIC: DESPRE CONTRACTELE DE CREDIT


Noi reglementari privind contractele de credit pentru consumatori
In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 389 din 11 iunie 2010 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50 din 9 iunie 2010 (OUG nr. 50/2010) privind contractele de credit pentru consumatori.
Obiectul prezentei ordonante de urgenta il constituie drepturile si obligatiile partilor in ceea ce priveste contractele de credit pentru consumatori.
3. Informatii precontractuale. Art. 11 din ordonanta prevede ca creditorul si, dupa caz, intermediarul de credit furnizeaza consumatorului, pe baza clauzelor si a conditiilor de creditare oferite de catre creditor, precum si, dupa caz, a preferintelor exprimate si a informatiilor furnizate de catre consumator, informatiile necesare care sa ii permita consumatorului sa compare mai multe oferte pentru a putea lua o decizie informata cu privire la eventuala incheiere a unui contract de credit.
In conformitate cu alin. 2 al aceluiasi art. 11, informatiile trebuie furnizate:
– cu suficient timp inainte, dar nu cu mai putin de 15 zile inainte ca un consumator sa incheie un contract de credit sau sa accepte o oferta;
– pe hartie sau pe alt suport durabil;
– prin intermediul formularului “Informatii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori”, prevazut in anexa nr. 2.
Acele informatii la care se refera prevederile art. 11 trebuie sa cuprinda urmatoarele:
a) tipul de credit;
b) identitatea si adresa sediului social si a punctului de lucru al creditorului, precum si, dupa caz, identitatea si adresa sediului social si/sau a punctului de lucru ori, dupa caz, adresa de domiciliu a intermediarului de credit implicat;
c) valoarea totala a creditului si conditiile care guverneaza tragerea;
d) durata contractului de credit;
e) in cazul unui credit acordat sub forma unei amanari la plata pentru un anumit bun sau serviciu si in cazul contractelor de credit legate, bunul ori serviciul respectiv si pretul de achizitie al acestuia;
f) rata dobanzii aferente creditului;
g) conditiile care guverneaza aplicarea ratei dobanzii aferente creditului, formula de calcul al ratei dobanzii, precum si termenele, conditiile si procedura pentru modificarea ratei dobanzii aferente creditului si, in cazul in care se aplica rate diferite ale dobanzii aferente creditului in circumstante diferite, informatiile de mai sus pentru toate ratele aplicabile;
h) dobanda anuala efectiva si valoarea totala platibila de catre consumator, ilustrate prin intermediul unui exemplu reprezentativ care mentioneaza toate ipotezele folosite pentru calculul ratei respective; in cazul in care consumatorul a informat creditorul in legatura cu una sau mai multe componente ale creditului preferat, precum durata contractului de credit si valoarea totala a creditului, creditorul trebuie sa ia in considerare aceste componente;
i) in cazul in care un contract de credit prevede modalitati de tragere diferite, cu costuri diferite sau cu rate ale dobanzii aferente creditului diferite, si creditorul foloseste ipoteza prevazuta in anexa nr. 1 pct. II lit. b), acesta trebuie sa indice faptul ca aplicarea altor mecanisme de tragere pentru acest tip de contract de credit poate avea drept rezultat aplicarea unei dobanzi anuale efective mai mari;
j) suma, numarul si frecventa platilor care vor fi efectuate de catre consumator si, dupa caz, ordinea in care platile vor fi alocate pentru rambursare diferitelor solduri restante cu rate diferite ale dobanzii aferente creditului;
k) comisioanele de administrare ale unuia sau mai multor conturi care inregistreaza atat operatiuni de plata, cat si trageri din credit, cu exceptia cazului in care deschiderea unui cont este optionala, impreuna cu costurile pentru utilizarea unui mijloc de plata atat pentru operatiuni de plata, cat si pentru trageri din credit, orice alte costuri rezultand din contractul de credit, precum si conditiile in care aceste costuri pot fi modificate;
l) existenta taxelor, onorariilor si costurilor pe care consumatorul trebuie sa le plateasca in legatura cu incheierea, publicitatea si/sau inregistrarea contractului de credit si a documentelor accesorii acestuia, inclusiv taxele notariale;
m) obligatia, dupa caz, de a incheia un contract privind un serviciu accesoriu aferent unui contract de credit, in special o asigurare, in cazul in care incheierea contractului de servicii este obligatorie pentru obtinerea creditului insusi sau pentru obtinerea acestuia in concordanta cu clauzele si conditiile prezentate;
n) rata dobanzii aplicabile in cazul ratelor restante, masurile pentru ajustarea acesteia si orice alte costuri intervenite in caz de nerespectare a contractului;
o) o avertizare privind consecintele neefectuarii platilor;
p) garantiile solicitate;
q) existenta sau lipsa dreptului de retragere;
r) dreptul de rambursare anticipata si, dupa caz, informatii privind dreptul creditorului la compensatie si modul in care aceasta va fi stabilita potrivit prevederilor art. 66—69;
s) dreptul consumatorului de a fi informat de indata si gratuit asupra rezultatului consultarii bazei de date pentru evaluarea bonitatii sale, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1);
ş) dreptul consumatorului de a primi la cerere si gratuit un exemplar al proiectului de contract de credit. Aceasta dispozitie nu se aplica in cazul in care in momentul cererii creditorul nu poate sa incheie contractul de credit cu consumatorul conform normelor sale interne;
t) in cazul creditelor garantate cu ipoteca, cu o alta garantie comparabila sau cu un drept asupra unui bun imobil, precum si contractelor de credit al caror scop il constituie dobandirea ori pastrarea drepturilor de proprietate asupra unui bun imobil existent sau proiectat ori renovarea, amenajarea, consolidarea, reabilitarea, extinderea sau cresterea valorii unui bun imobil, dreptul consumatorului de a primi gratuit un exemplar al proiectului de contract de credit. In acest caz, pct. 5 referitor la alte aspecte juridice importante, rubrica 5, prevazut in anexa nr. 2, se reformuleaza dupa cum urmeaza: “Dreptul de a primi proiectul de contract de credit. Aveti dreptul sa primiti un exemplar al proiectului de contract de credit.” Aceasta dispozitie nu se aplica in cazul in care in momentul cererii creditorul nu poate sa incheie contractul de credit cu consumatorul conform normelor sale interne;
ţ) dupa caz, perioada in care informatiile precontractuale au forta juridica obligatorie pentru creditor.
In cazul contractelor de credit garantate cu ipoteca, cu o alta garantie comparabila sau cu un drept asupra unui bun imobil, precum si al contractelor de credit al caror scop il constituie dobandirea sau pastrarea drepturilor de proprietate asupra unui bun imobil existent sau proiectat ori renovarea, amenajarea, consolidarea, reabilitarea, extinderea sau cresterea valorii unui bun imobil, in afara de informatiile prevazute la alin. (1) creditorul informeaza consumatorul ca acestuia ii pot reveni, in stadiu precontractual, numai urmatoarele cheltuieli, dupa caz:
a) cheltuieli aferente intocmirii dosarului de credit,
b) cheltuieli aferente constituirii ipotecii si garantiilor aferente.
In situatia in care, la cererea consumatorului, contractul a fost incheiat folosind un mijloc de comunicare la distanta care nu permite furnizarea informatiilor in conformitate art. 11, 12 si 14, in special in situatia prevazuta la art. 15, creditorul furnizeaza consumatorului toate informatiile precontractuale folosind formularul “Informatii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori”, prevazut in anexa nr. 2, imediat dupa incheierea contractului de credit.
Din economia art. 19 si 20 din prezenta ordonanta retinem ca intr-un termen de 30 de zile de la depunerea dosarului de credit, dar nu mai mult de 60 de zile de la depunerea cererii de solicitare a creditului, creditorul raspunde in scris consumatorului sau, la solicitarea expresa a consumatorului, in alta forma aleasa de consumator si acceptata de creditor, cu privire la acordarea sau neacordarea creditului. Creditorului ii este interzis sa perceapa un eventual comision de analiza dosar in cazul in care creditul nu se acorda.
4. Informatii si drepturi privind contractele de credit. Pe parcursul derularii contractului de credit se interzice:
– majorarea comisioanelor, taxelor, tarifelor, spezelor bancare sau a oricaror altor costuri aferente contractului, cu exceptia costurilor impuse prin legislatie;
– se interzice introducerea si perceperea de noi taxe, comisioane, tarife, speze bancare sau orice alte costuri aferente contractului, cu exceptia costurilor specifice unor servicii suplimentare solicitate in mod expres de consumator, neprevazute in contract si care nu erau oferite consumatorilor la data incheierii acestuia. Aceste costuri neprevazute vor fi percepute numai pe baza unor acte aditionale acceptate de consumator. Sunt exceptate costurile impuse prin legislatie;
– se interzice perceperea unui comision de depunere numerar pentru plata ratelor la credit, indiferent daca depunerea se efectueaza de catre titular sau de catre o alta persoana;
– se interzice perceperea unui comision de retragere pentru sumele trase din credit.
Potrivit art. 36, pentru creditul acordat, creditorul poate percepe numai: comision de analiza dosar, comision de administrare credit sau comision de administrare cont curent, compensatie in cazul rambursarii anticipate, costuri aferente asigurarilor, dupa caz, penalitati, precum si un comision unic pentru servicii prestate la cererea consumatorilor.
Orice modificare a nivelului costurilor creditului, potrivit conditiilor contractuale, creditorul este obligat sa notifice consumatorul in scris sau, la cererea expresa a consumatorului, prin alta modalitate stabilita de acesta si agreata de creditor si va pune la dispozitia acestuia un nou tabel de amortizare/grafic de rambursare.
In cazul imposibilitatii consumatorilor de a accepta majorarea dobanzii, creditorul nu are dreptul sa denunte unilateral sau sa rezilieze contractul fara o propunere, transmisa in scris, de reesalonare sau refinantare a creditului, in raport cu veniturile actuale ale consumatorului, in masura in care o asemenea reesalonare sau refinantare este posibila potrivit reglementarilor interne ale creditorului.
Astfel, art. 40 interzice clauzele contractuale care dau dreptul creditorului sa modifice unilateral clauzele contractuale fara incheierea unui act aditional, acceptat de consumator. Creditorului ii revine obligatia de a face dovada ca a depus toate diligentele pentru informarea consumatorului cu privire la semnarea actelor aditionale.
De asemenea, se interzice introducerea in contractele de credit a clauzelor prin care:
a) consumatorul este obligat sa pastreze confidentialitatea prevederilor si a conditiilor contractuale;
b) creditorul poate rezilia sau denunta unilateral contractul ori poate penaliza consumatorul in cazul afectarii reputatiei creditorului.
Orice notificare cu privire la modificarea continutului clauzelor contractuale referitoare la costuri va fi transmisa consumatorilor cu cel putin 30 de zile inainte de aplicarea acestora.
Consumatorul are la dispozitie un termen de 15 zile de la primirea notificarii pentru a comunica optiunea sa de acceptare sau de neacceptare a noilor conditii.
Necomunicarea unui raspuns din partea consumatorului in termenul mentionat anterior nu poate fi considerata acceptare tacita si astfel contractul ramane neschimbat.
In cazul in care consumatorul nu accepta noile conditii, creditorul nu are dreptul de a penaliza consumatorul sau de a declara creditul scadent.
Creditorii au obligatia de a raspunde la reclamatiile depuse de consumatori in termen de maximum 30 de zile de la inregistrarea acestora si de a depune diligentele necesare in vederea repararii eventualelor prejudicii cauzate consumatorilor.
Orice notificare pe care creditorul o face consumatorului trebuie sa fie semnata, datata si cu numar de inregistrare. Orice notificare ce nu contine aceste minime informatii este considerata nula de drept.
5. Informatii ce trebuie incluse in contractele de credit. Potrivit art. 46, Contractul de credit trebuie sa specifice in mod clar si concis urmatoarele:
a) tipul de credit;
b) identitatea si adresa sediului social si a punctului de lucru/adresa de domiciliu a partilor contractante, precum si, dupa caz, identitatea si adresa sediului social si/sau a punctului de lucru ori, dupa caz, adresa de domiciliu a intermediarilor de credit implicati;
c) durata contractului de credit;
d) valoarea totala a creditului si conditiile care reglementeaza tragerea creditului;
e) in cazul unui credit acordat sub forma unei amanari la plata pentru un anumit bun sau serviciu ori in cazul contractelor de credit legate, bunul sau serviciul respectiv si pretul de achizitie al acestuia;
f) rata dobanzii aferente creditului;
g) conditiile care guverneaza aplicarea ratei dobanzii aferente creditului, formula de calcul a acesteia, precum si termenele, conditiile si procedura pentru modificarea ratei dobanzii aferente creditului si, in cazul in care se aplica rate diferite ale dobanzii aferente creditului in circumstante diferite, informatiile prevazute anterior privind toate ratele dobanzii aplicabile;
h) dobanda anuala efectiva si valoarea totala platibila de catre consumator, calculate la momentul incheierii contractului de credit; se mentioneaza toate ipotezele folosite pentru calcularea acestei rate;
i) suma, numarul si frecventa platilor care urmeaza sa fie efectuate de catre consumator si, dupa caz, ordinea in care se vor efectua platile, in scopul rambursarii, pentru diferitele solduri restante cu rate diferite ale dobanzii aferente creditului;
j) in cazul rambursarii in rate a valorii totale a creditului aferent unui contract de credit pe durata determinata, dreptul consumatorului de a primi, la cerere si gratuit, in orice moment pe intreaga durata a contractului de credit, pe hartie sau pe alt suport durabil, conform deciziei consumatorului, un extras de cont sub forma unui tabel de amortizare/grafic de rambursare;
k) in cazul in care costurile si dobanzile trebuie platite fara a se rambursa nicio parte din valoarea totala a creditului, un extras care arata perioadele si conditiile pentru plata dobanzii si a oricaror costuri aferente creditului;
l) costurile de administrare ale unuia sau mai multor conturi care inregistreaza atat operatiunile de plata, cat si tragerile din credit, cu exceptia cazului in care deschiderea unui cont este optionala, costurile pentru utilizarea unui mijloc de plata atat pentru operatiuni de plata, cat si pentru trageri din credit, orice alte costuri rezultand din contractul de credit, precum si conditiile in care aceste costuri pot fi modificate;
m) rata dobanzii, in cazul platilor restante, aplicabila la data incheierii contractului de credit si masurile pentru ajustarea acesteia si, dupa caz, orice costuri datorate in caz de neplata;
n) o avertizare privind consecintele neefectuarii platilor; contractul de credit va contine obligatoriu o prevedere prin care consumatorul este atentionat despre raportarea la Biroul de credit, Centrala Riscurilor Bancare si/sau la alte structuri asemanatoare existente, in cazul in care acesta intarzie cu achitarea ratelor datorate, daca exista aceasta obligatie de raportare;
o) dupa caz, o mentiune potrivit careia va fi necesara plata unor taxe, onorarii si costuri in legatura cu incheierea, publicitatea si/sau inregistrarea contractului de credit si a documentelor accesorii acestuia, inclusiv taxele notariale;
p) garantiile si asigurarile necesare, daca exista;
q) existenta sau inexistenta unui drept de retragere, termenul in care acel drept poate fi exercitat si alte conditii pentru exercitarea acestuia, inclusiv informatii privind obligarea consumatorului de a plati creditul sau partea de credit trasa si dobanda, potrivit prevederilor art. 59 alin. (1) lit. b), alin. (3) si (4) si art. 60, precum si cuantumul dobanzii platibile pe zi;
r) informatii privind drepturile care rezulta din art. 63—65, precum si conditiile pentru exercitarea acestor drepturi;
s) dreptul de rambursare anticipata, procedura de rambursare anticipata, precum si, dupa caz, informatii privind dreptul creditorului la compensatie si modul in care va fi determinata aceasta compensatie;
ş) procedura care trebuie urmata in exercitarea dreptului de a solicita incetarea contractului de credit;
t) daca exista sau nu un mecanism extrajudiciar de reclamatie si despagubire pentru consumator si, in caz afirmativ, modalitatile de acces la acesta;
ţ) alte conditii si clauze contractuale;
u) adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.
Toate aceste informatii prevazute mai sus, inclusiv cele aferente unor servicii in privinta carora consumatorul nu dispune de libertate de alegere, sunt prevazute in contract, fara a se face trimitere la conditiile generale de afaceri ale creditorului, la lista de tarife si comisioane sau la orice alt inscris.
6. Dreptul de retragere. La capitolul V, sectiunea 1, prin art. 58, consumatorului ii este recunoscut dreptul de a se retrage din contractul de credit fara a invoca motive, insa cu respectarea unui termen de 14 zile calendaristice.
Acest termen de retragere urmeaza sa curga de la una dintre urmatoarele date:
a) fie la data incheierii contractului de credit;
b) fie la data la care consumatorului ii sunt aduse la cunostinta clauzele, conditiile contractuale si informatiile potrivit prevederilor art. 33—49, in cazul in care ziua respectiva este ulterioara celei la care se face referire la lit. a).
In acea situatie in care consumatorul decide sa-si exercite dreptul de retragere, acestuia ii revin urmatoarele obligatii:
a) de a-l notifica pe creditor pe baza informatiilor oferite de acesta potrivit prevederilor art. 46 alin. (1) lit. q), pentru ca exercitarea acestui drept sa isi produca efectele inainte de expirarea termenului de retragere;
b) de a-i plati creditorului creditul sau partea de credit trasa si dobanda aferenta de la data la care creditul sau partea respectiva din credit a fost trasa pana la data la care creditul sau partea respectiva din credit a fost rambursata; dobanda se calculeaza pe baza ratei dobanzii convenite
In conformitate cu art. 60 creditorul nu este indreptatit la nicio alta compensatie din partea consumatorului in cazul retragerii, cu exceptia compensatiei pentru orice taxe nerambursabile platite de catre creditor administratiei publice.
7. Rambursarea anticipata. In ceea ce priveste rambursarea anticipata a creditului contractat, consumatorul are dreptul, in orice moment, sa se libereze in tot sau in parte de obligatiile sale care decurg dintr-un contract de credit. In acest caz, consumatorul are dreptul la o reducere a costului total al creditului, aceasta reducere privind dobanda si costurile aferente perioadei dintre data rambursarii anticipate si data prevazuta pentru incetarea contractului de credit.
Art. 67 insa, recunoaste si dreptul creditorului la o compensatie echitabila si justificata in mod obiectiv pentru eventualele costuri legate direct de rambursarea anticipata a creditului cu conditia ca rambursarea anticipata sa intervina intr-o perioada in care rata dobanzii aferente creditului este fixa.
O astfel de compensatie nu poate fi mai mare de:
a) 1 % din valoarea creditului rambursata anticipat, daca perioada de timp dintre rambursarea anticipata si data convenita pentru incetarea contractului de credit este mai mare de un an;
b) 0,5 % din valoarea creditului rambursat anticipat, daca perioada de timp dintre rambursarea anticipata si data convenita pentru incetarea contractului de credit nu este mai mare de un an.
Creditorul va stabili inca din stadiul precontractual o metoda de calcul a compensatiei clara si usor verificabila, pe care o va face cunoscuta consumatorului.
Orice compensatie nu poate depasi cuantumul dobanzii pe care consumatorul ar fi platit-o in perioada dintre rambursarea anticipata si data convenita pentru incetarea contractului de credit.
Îi este interzis creditorului sa solicite o compensatie pentru rambursare anticipata in urmatoarele cazuri:
a) rambursarea a fost realizata ca urmare a executarii unui contract de asigurare care are drept scop asigurarea riscului de neplata;
b) contractul de credit este acordat sub forma “descoperitului de cont”;
c) rambursarea anticipata intervine intr-o perioada in care rata dobanzii aferente creditului nu este fixa.
8. Cesiunea de drepturi. In cazurile in care drepturile creditorului in temeiul unui contract de credit sau contractul insusi se cesioneaza unei terte persoane, consumatorul are dreptul sa invoce impotriva cesionarului orice mijloc de aparare la care putea recurge impotriva creditorului initial, inclusiv dreptul la compensare.
Eventuala cesiune a drepturilor creditorului se notifica de catre cedent consumatorului, in termen de 10 zile de la incheierea contractului de cesiune, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
Notificarea va mentiona creditorul care va incasa de la consumator sumele pentru rambursarea creditului dupa cesiune, precum si numele si adresa sediului social si a punctului de lucru al reprezentantului legal in Romania.
9. Calculul dobanzii anuale efective (D.A.E). Dobanda anuala efectiva, care este egala, pe o perioada de un an, cu valoarea actuala a tuturor angajamentelor, trageri, rambursari si costuri, prezente sau viitoare, convenite de creditor si de consumator, este calculata potrivit formulei matematice prevazute in anexa nr. 1 pct. I la prezenta ordonanta.
Calculul dobanzii anuale efective se bazeaza pe ipoteza potrivit careia contractul de credit urmeaza sa ramana valabil pentru perioada convenita, iar creditorul si consumatorul isi vor indeplini obligatiile in conditiile si in termenele convenite in contractul de credit.
In cazul contractelor de credit care cuprind clauze care permit variatii ale ratei dobanzii aferente creditului, dobanda anuala efectiva se calculeaza pe baza ipotezei conform careia rata dobanzii aferente creditului si celelalte costuri vor ramane fixe in raport cu nivelul initial si se aplica pana la incetarea contractului de credit.
10. Sanctionarea incalcarii clauzelor. In vederea asigurarii respectarii dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta de catre creditori si de catre intermediarii de credit, consumatorii pot sa sesizeze Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, organul competent sa constate si sa aplice sanctiunile contraventionale instituite in prezentul act normativ.
Potrivit art. 88, alin. (1), odata cu aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale, agentul constatator poate dispune urmatoarele sanctiuni contraventionale complementare:
a) respectarea imediata a clauzelor contractuale care au fost incalcate;
b) restituirea sumelor incasate fara temei legal, intr-un termen de maximum 15 zile;
c) aducerea contractului in conformitate cu prevederile legale, in termen de maximum 15 zile;
d) repararea deficientelor constatate prin procesul-verbal, in termen de maximum 15 zile.
O alta masura complementara, pe care agentul constatator o poate aplica odata cu sanctiunea amenzii contraventionale, este suspendarea activitatii de creditare pana la intrarea in legalitate si/sau aducerea tuturor contractelor similare in conformitate cu prevederile legale, in termen de 90 de zile. Aceasta masura se dispune doar prin ordinul conducatorului Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor. Ordinul emis poate fi contestat la instanta de contencios administrativ, in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Ordonanta de urgenta urmeaza sa intre in vigoare in termen de 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, legislatie.

Categorii:literature Etichete:
%d blogeri au apreciat: