Arhiva

Archive for 5 mai 2010

DESPRE SFÂRŞITUL LUMII – IISUS, BIBLIA


Mat 24:1 La ieşirea din Templu, pe cînd mergea Isus, ucenicii Lui s’au apropiat de El ca să-i arate clădirile Templului.
Mat 24:2 Dar Isus le-a zis: „Vedeţi voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămînea aici piatră pe piatră, care să nu fie dărîmată.”
Mat 24:3 El a şezut jos pe muntele Măslinilor. Şi ucenicii Lui au venit la El la o parte, şi I-au zis: „Spune-ne, cînd se vor întîmpla aceste lucruri? Şi care va fi semnul venirii Tale şi al sfîrşitului veacului acestuia?”
Mat 24:4 Drept răspuns, Isus le-a zis: „Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva.
Mat 24:5 Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu, şi vor zice: „Eu sînt Hristosul!” Şi vor înşela pe mulţi.
Mat 24:6 Veţi auzi de războaie şi veşti de războaie: vedeţi să nu vă spăimîntaţi, căci toate aceste lucruri trebuie să se întîmple. Dar sfîrşitul tot nu va fi atunci.
Mat 24:7 Un neam se va scula împotriva altui neam, şi o împărăţie împotriva altei împărăţii; şi, pe alocurea, vor fi cutremure de pămînt, foamete şi ciumi.
Mat 24:8 Dar toate aceste lucruri nu vor fi decît începutul durerilor.
Mat 24:9 Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi, şi vă vor omorî; şi veţi fi urîţi de toate neamurile pentru Numele Meu.
Mat 24:10 Atunci mulţi vor cădea, se vor vinde unii pe alţii, şi se vor urî unii pe alţii.
Mat 24:11 Se vor scula mulţi prooroci mincinoşi, şi vor înşela pe mulţi.
Mat 24:12 Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci.
Mat 24:13 Dar cine va răbda pînă la sfîrşit, va fi mîntuit.
Mat 24:14 Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfîrşitul.
Mat 24:15 De aceea, cînd veţi vedea „urîciunea pustiirii”, despre care a vorbit proorocul Daniel, „aşezată în locul sfînt” -cine citeşte să înţeleagă!
Mat 24:16 atunci, cei ce vor fi în Iudea, să fugă la munţi;
Mat 24:17 cine va fi pe acoperişul casei, să nu se pogoare să-şi ia lucrurile din casă;
Mat 24:18 şi cine va fi la cîmp, să nu se întoarcă să-şi ia haina.
Mat 24:19 Vai de femeile, cari vor fi însărcinate şi de cele ce vor da ţîţă în zilele acelea!
Mat 24:20 Rugaţi-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într’o zi de Sabat.
Mat 24:21 Pentrucă atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n’a fost niciodată dela începutul lumii pînă acum, şi nici nu va mai fi.
Mat 24:22 Şi dacă zilele acelea n’ar fi fost scurtate, nimeni n’ar scăpa; dar, din pricina celor aleşi, zilele acelea vor fi scurtate.
Mat 24:23 Atunci dacă vă va spune cineva: „Iată, Hristosul este aici, sau acolo”, să nu-l credeţi.
Mat 24:24 Căci se vor scula Hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, pînă acolo încît să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi.
Mat 24:25 Iată, că v’am spus mai dinainte.
Mat 24:26 Deci, dacă vă vor zice: „Iată-l în pustie”, să nu vă duceţi acolo! „Iată-l în odăiţe ascunse”, să nu credeţi.
Mat 24:27 Căci, cum iese fulgerul dela răsărit şi se vede pînă la apus, aşa va fi şi venirea Fiului omului.
Mat 24:28 Oriunde va fi stîrvul (Sau: hoit, mortăciune.), acolo se vor aduna vulturii.
Mat 24:29 Îndată după acele zile de necaz, „soarele se va întuneca, luna nu-şi va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, şi puterile cerurilor vor fi clătinate.”
Mat 24:30 Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile pămîntului se vor boci, şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă.
Mat 24:31 El va trimete pe îngerii Săi cu trîmbiţa răsunătoare, şi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vînturi, dela o margine a cerurilor pînă la cealaltă.
Mat 24:32 Dela smochin învăţaţi pilda lui: Cînd îi frăgezeşte şi înfrunzeşte mlădiţia, ştiţi că vara este aproape.
Mat 24:33 Tot aşa, şi voi, cînd veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi.
Mat 24:34 Adevărat vă spun că, nu va trece neamul acesta pînă se vor întîmpla toate aceste lucruri.
Mat 24:35 Cerul şi pămîntul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.
Mat 24:36 Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.
Mat 24:37 Cum s’a întîmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întîmpla şi la venirea Fiului omului.
Mat 24:38 În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, cînd mîncau şi beau, se însurau şi se măritau, pînă în ziua cînd a intrat Noe în corabie,
Mat 24:39 şi n’au ştiut nimic, pînă cînd a venit potopul şi i-a luat pe toţi, tot aşa va fi şi la venirea Fiului omului.
Mat 24:40 Atunci, din doi bărbaţi cari vor fi la cîmp, unul va fi luat şi altul va fi lăsat.
Mat 24:41 Din două femei cari vor măcina la moară, una va fi luată şi alta va fi lăsată.
Mat 24:42 Vegheaţi dar, pentru că nu ştiţi în ce zi va veni Domnul vostru.
Mat 24:43 Să ştiţi că, dacă ar şti stăpînul casei la ce strajă din noapte va veni hoţul, ar veghea şi n’ar lăsa să-i spargă casa.
Mat 24:44 Deaceea, şi voi fiţi gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gîndiţi.
Mat 24:45 Care este deci robul credincios şi înţelept, pe care l-a pus stăpînul său peste ceata slugilor sale, ca să le dea hrana la vremea hotărîtă?
Mat 24:46 Ferice de robul acela, pe care stăpînul său, la venirea lui, îl va găsi făcînd aşa!
Mat 24:47 Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale.
Mat 24:48 Dar dacă este un rob rău, care zice în inima lui: „Stăpînul meu zăboveşte să vină!”
Mat 24:49 Dacă va începe să bată pe tovarăşii lui de slujbă, şi să mănînce şi să bea cu beţivii,
Mat 24:50 stăpînul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se aşteaptă, şi în ceasul pe care nu-l ştie,
Mat 24:51 îl va tăia în două, şi soarta lui va fi soarta făţarnicilor; acolo va fi plînsul şi scrîşnirea dinţilor.

Categorii:literature Etichete:

CĂLĂTORIA DUPĂ CORIOLANO GONZÁLEZ MONTAŃEZ


CĂLĂTORIA

Prin volumul de versuri intitulat simplu, dar pătrunzător, CĂLĂTORIA, CORIOLANO GONZÁLEZ MONTAŃEZ, poet spaniol, este prezent şi în spaţiul poeziei din România datorită traducerii făcute de Eugen Dorcescu, poet şi el, cu simţul abisului. Volumul a apărut la Editura MIRTON, Timişoara – 2010 şi este o mărturie despre destinul omului în univers şi în locul în care l-a pus Dumnezeu pentru o vreme.
Versurile poetului spaniol sunt de obicei lungi, curgând tainic şi după o logică poetică proprie, reflectă umbrele unor civilizaţii pierdute, uşoare atingeri de altă dată, într-un peisaj vast, întrerupt de evenimente aparent banale, dar care sunt importante pentru sufletul omului.
Poezia aceasta vine dintr-un alt spaţiu, diferit de spaţiul mioritic şi este captivă omului de carne, neputincios, limitat, rămas atârnând între iluzia unui eden oricum pierdut şi iluzia eliberării, un om venind din măruntaiele pământului, cu tot ceea ce presupune aceasta: tristeţea, durerea, singurătatea, sentimentul alungării, o lungă şi apăsătoare călătorie, deci. Toate sunt ilustrate de imaginea pietrei, a muntelui, a eremitului, a digului, a nopţii şi zilei, a anotimpului, a frigului, ori temelor uitate de civilizaţia actuală. Oameni care au fost cândva zei în memoria prietenilor muritori, oameni singuri, paradisul pierdut, câmpiile deşertului în care timpul nu are sens, cuvintele vechi ale strămoşilor, memoria care încearcă să prindă esenţa. Apoi soarele, eroii, sunetul tamburinelor, ca o inimă ce bate, chiar tablouri simple, ori plaja ca loc de trecere, din această călătorie în alta …
Fraza lungă, poemul venind din infinitul deşertului, este întrerupt de haiku, scurt, fulgerat, de parcă fericirea nu poate dura, este aproape un păcat să fii fericit. Călătoria în tăcere are un final dorit, celălalt ţărm, timpul se poate opri, durerea este veche şi lentă.
Despre literatură poetul spaniol scrie: „ CUM SĂ AFLI CÂTĂ memorie este în spatele unui cuvânt, în spatele unui vers? Cum să înţelegi câtă durere este în cuvântul ce o numeşte? Literatura nu este locul memoriei, nu este calea comuniunii cu celălalt, nici măcar cu noi înşine. Literatura nu este salvarea. Stihul este singurătate şi abandon.”
Din această perspectivă poezia lui MONTAŃEZ exprimă o singurătate dusă la limită, deşi salvarea este posibilă prin Iisus, dar parcă tradiţia îl împinge pe poet la limita existenţei, imaginea pietrei.
„ PE PIATRA ACEASTA este scris numele nostru. / Pe această piatră se iveşte cuvântul vulcanilor./
Pe această piatră am fost creaţi/şi acesta este cuvântul pietrei de foc:/Fiindcă suntem foc şi la foc ne întoarcem,/fiindcă pământul se naşte pământului şi omul se naşte morţii,/durerea şi teama ne întunecă ochii/şi nopţile fără lună sunt mai lungi/decât zilele cu soare./”
Haiku, loc de popas al luminii:” lumină, plajă şi cer:/unde rezidă totul/şi eu te rechem”
Ori tablourile care, deşi statice, par să prindă clipa trecătoare, să o fixeze în carnea omului singur:
„ O MARE ESTIVALĂ nepăsătoare turcoaz/ce eliberează de memorie şi de durere./O mare antică./”
Concluzia: peisajul vine de altă dată, precum păcatul moştenit prin naturala naştere, prin codul genetic, imposibil de ocolit.
Finalul volumului aduce cumva eliberarea, kaiku luminos, ieşire din logica călătoriei ca destin: „ pe nisip/patru urme de picior:/două sunt de copil/”
În traducerea meşteşugită de Eugen Dorcescu avem echivalenţa unei poezii cu nuanţe spaniole, eşantioane dintr-o operă mai vastă, gândul care se poate simţi dincolo de cuvinte, paradoxul care dă soluţia, iubirea care va nimici singurătatea, eliberarea prin iubire, gând care stă în spatele versurilor, translucid, imposibil de zis până la capăt, dintr-o mistică închisă în ritual. Există şansa ca fiecare să fie fericit, dar asta pare un păcat, o conspiraţie împotriva sensului real al vieţii.
Sentimentul sfârşitului călătoriei pare prezent în poemele lui MONTAŃEZ: „ AM STRĂBĂTUT TOATE drumurile ce duceau/la toţi munţii,/observând cum cerurile trasau nori noi,/repetând toate numele mele pentru ca nici tu nici zeii/să nu mă uite când focul va consuma amintirile./”
Amintirile par greu de biruit, e o povară care marchează omul de pământ.
Sunt, desigur, legături între poezia lui MONTAŃEZ şi poezia lui Eugen Dorcescu, locuri cumva comune, ca motivul eremitului şi al edenului, dar asta face parte din destinul omului, din mişcarea sa pe elipsa eternităţii, lucruri neînţelese care provocă frumuseţea şi asta înseamnă prezenţa lui Dumnezeu, împotriva singurătăţii este cuvântul, peisajul, natura, spaţiul şi timpul, viziunea …
„ EREMITUL APARE şi dispare/aidoma dunelor./Nimeni nu i-a văzut chipul,/dar legendele spun că el este alb/precum stelele,/orb ca durerea,/tăcut ca oamenii deşertului./Călătoreşte între pelerini,vagabonzi, războinici;/şi, fără ca nimeni să-l asculte,/vorbeşte ca un profet/şi recită, ca şi când l-ar avea scris/în palma mâinilor sale,/destinul lumii, de la începutul/până la sfârşitul timpurilor.”

Constantin Stancu
Aprilie, 2010

Categorii:literature Etichete:

DIN NOU DESPRE LITERATURA CRESTINA …


REFLECŢII ASUPRA ROMANELOR DESPRE HRISTOS. ÎNTRE CULTURĂ ŞI CULT

Citim, în revista Cultura – Fundaţia Culturală Română, un articol (foarte bine scris, de altfel…) al Elisabetei Lasconi – Evanghelii ca ficţiuni profane (articol apărut miercuri, 05 mai 2010, în secţiunea Cultura literară):
„Istoria lui Iisus consemnata de Noul Testament a trecut de secole bune din zona sacrului religios in arta profana. Tema cristica i-a obsedat pe marii scriitori, de la Dostoievski la Mihail Bulgakov, de la D.H. Lawrence la Anthony Burgess, de la la Nikos Kazantzakis la Didier von Cauwelaert. In ultimele decenii, a sporit numarul romanelor ce isi anunta din titlu tentativa ambitioasa de rescriere a destinului critic: Evangheliile ca fictiune. (…). Eric-Emmanuel Schmitt recunoaste ca, scriind despre Iesua si Pilat, a construit el insusi a cincea evanghelie, cea proprie.
Dar scriitorul ne provoaca pe toti sa recunoastem ca facem la fel, dupa lectura cartilor, dupa vizionarea filmelor, dupa contemplarea tablourilor. Ea, a cincea evanghelie, virtuala a fiecaruia sta marturie pentru indoielile si cautarile omului contemporan. Cine poate sti daca nu cumva o asemenea carte nu-i deschide cititorului pasionat de fictiuni un alt drum, ignorat pana atunci, drumul Damascului?”
…Nu, nu-i deschide. Revelaţia nu vine din ficţiune. Din exhibarea profanului din noi. Îi deschide doar hăul spre şovăiala lucifericelor interogaţii, inutile şi prăbuşitoare de Duh al Credinţei. Spre deconcentrarea TOTALĂ a Fiinţei, în Drumul ei către Cer.
…Ce păcat ca s-a produs „falia” de neumplut, între „CULTURĂ” şi „CULT”! O tragedie teribilă (cel putin, din perspectiva evoluţiei spirituale a Terrei).
…Altfel, s-ar fi scris mult, infinit mai puţine romane (exhibiţioniste şi snoabe) despre Hristos (…şi, evident, am fi fost frustraţi, întru lipsa atât de nuanţatelor tentative hermeneutice ale doamnei Elisabeta Lasconi, de la revista Cultura…) – dar, dimpotrivă, s-ar fi aplecat Duhul uman mult mai adânc asupra sa, asupra Adevărurilor, Grave şi Ultime, din Sfintele Evanghelii.
…Aşa, se admiră „scrisul frumos despre unul…Hristos”…, scrisul: adică, o lucrare de tot şovăielnică, doar părelnică întru “Adevăr” şi “Lumină” (o lucrare „ficţionată” şi „ficţionabilă”, adică pustie/pustiitoare de Duh!) – …iar Hristos/Lumina Lumii este uitat, undeva, „pe o poliţă” din „bucătăria Lumii”, o lume tot mai agresiv-fojgăitoare…tot mai afundată printre gunoaie rânjitor-interogative (asupra şi împotriva EVIDENŢEI CURATE/LUMINATE) – şi înjositoare (iar nu senin-luminătoare, întru Fiinţă/Fiinţare) instincte.
…Aşa, suntem tot mai depărtaţi (azi, aici, acum), neînchipuit de depărtaţi, de Ceruri şi de Lumina Nădejdii… – şi tot mai rătăciţi şi tulburi şi grotesc sofisticaţi (deci, minţiţi/auto-minţiţi!!!), în percepţia Lumii – şi excluşi de la Nădejde. Asurziţi de Exasperare, exact atunci când se aud fâlfâirile aripilor Îngerilor/Vestitorilor de mesaje…nescrise, dar decisive şi definitive…Dumnezeiesti. Mântuitoare. Adică, ale Adevăratului, iar nu imaginatului şi re-răstignitului (prin relativizarea romanescă…) Hristos/Blândului Nazarinean…
…Aşa, privim cu neîncredere şi distraţi (în sensul de “de-concentraţi”, dar şi “iresponsabilizaţi”, până la inconştienţă schizoidă, căutând “senzaţia” lecturii, iar nu TRĂIREA SCRIPTURII SFINTE, CA EXISTENŢĂ ÎNTRU SACRAL!), până şi un articol de revistă bine scris, estetic scris…dar vorbind de Dumnezeu – FĂRĂ DE DUMNEZEU!!!
Adrian Botez

Categorii:literature Etichete:

PLOAIA ARTIFICIALĂ


PLOAIA ARTIFICIALĂ

Cercetatorii de la Universitatea din Geneva sunt de parere ca stiinta are putere, anuntand noua inventie: laserul care naste nori.
Ei au reusit sa cheme ploaia, doar indreptand un laser de 5 terawatti in spectru infrarosu spre cer. Astfel, au reusit sa creeze, doar furand electroni, scurte rafale de ploaie.

Potrivit unui articol publicat de catre portalul Armonia Naturii, din punct de vedere istoric, prima ploaie artificiala a fost provocata la Bucuresti in anul 1931 de catre cercetatoarea Stefania Maracineanu. Cercetarile urmatoare in acest domeniu au continuat abia in anul 1946, cand inginerul american Vincent J. Shaefer a facut o experienta pe muntele Washington, dispersand din avion, la baza norilor, zapada carbonica, ceea ce a dat nastere unei averse puternice.

In acelasi articol, Razboiul geofizic – Tehnici de modificare a mediului inconjurator in scopuri militare, autorul aminteste si de prima ploaie artificiala in scopuri militare. Aceasta a fost provocata, in anul 1963 de catre armata americana in Vietnam, iar in anul 1966 tot americanii au provocat ploi torentiale cu urmari dezastruoase pentru provinciile din nordul Laos-ului.

Categorii:literature Etichete:

ATENTATUL EŞUAT … O SCRIERE PRIMITĂ DE LA ADRIAN BOTEZ


ATENTAT ÎN NEW YORK…PENTRU „VIITORUL” IRANULUI!

 

…Imediat după invazia Iraqului, din 2003, de către trupule aşa-zis „NATO” (de fapt, ale SUA şi…slugilor!), fără nicio rezoluţie din partea Consiliului de Securitate al ONU – noi scriam, în revista  Contraatac: „Urmează staţia Iran, cu peronul pe stânga!” – referindu-ne, evident, la acest comunism/internaţionalism globalist banditesc, cu mască democratică (exhibat, cu dezinvoltură neruşinată, de SUA, şi demascat de regizorul Michael Moore… în celebrul său documentar Fahrenheit 9/11), cu mult mai periculos şi agresiv decât însuşi bolşevismul…

Iată ce şi cum scrie HotNews, ieri, 2 mai 2010, despre aşa-zisul „atentat eşuat” din New York:

Atentat esuat la New York. Primarul Michael Bloomberg: Am evitat ceea ce putea fi un eveniment extrem de sangeros  

de D.G. HotNews.ro

Duminică, 2 mai 2010, 10:17

Centrul orasului New York a fost evacuat, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce pompierii au descoperit o masina plina cu explozibili, iar o persoana a fost vazuta fugind de la locul incidentului, transmit agentiile internationale de stiri.


Autovehiculul a fost descoperit de catre un vanzator de tricouri, care a atentionat un politist calare cu privire la masina suspecta.


Primarul Michael Bloomberg a declarat, dupa descoperirea masinii cu explozibili, ca „fiecare terorist al lumii are harta orasului New York in buzunar” si ca, simtindu-se amenintati de libertatea americanilor, ei se concentreaza pe simbolul acestor libertati, vizand orasul New York.(s.n.)

Am fost foarte norocosi…evitand ceea ce ar fi putut fi
un eveniment extrem de sangeros„, a declarat Bloomberg in cadrul unei conferinte de presa.

„Nu se stie cine a fost implicat in acest incident. Se analizeaza acum toate imaginile de pe camerele de supraveghere din zona… orice este posibil in acest moment”, a mai declarat primarul New York-ului.


Vehiculul avea numere false. Dupa interventia unui robot specializat in cautarea de explozivi, la bordul masinii s-au gasit pulbere, doua canistre de benzina, trei butelii de propan si circuite electrice care par sa compuna un detonator cu ceas.

Masina, un Nissan Pathfinder, fusese parcata la intersectia Strazii 45 cu Bulevardul 7 din Manhattan, in Times Square.


Update1: Guvernatorul New York-ului, David Paterson, descrie atentatul esuat ca fiind „un act de terorism”. „


Din fericire, nimeni nu a fost ranit iar acum intreaga atentie a autoritatilor se concentreaza pe aducerea vinovatului in fata justitiei pentru a da socoteala pentru acest act de terorism”, spune Paterson, citat de Reuters.


Tentativa de atac cu masina-capcana din centrul orasului New York, in noaptea de sambata spre duminica, este
„un eveniment terorist important”, dar este prea devreme pentru a cunoaste autorii, a declarat duminica centrul de supraveghere a site-urilor islamiste Intelcenter, relateaza AFP.


Update2: Masina-capcana descoperita de politie in centrul orasului New York avea ca scop sa provoace un incendiu important, declara seful politiei orasului, Raymond Kelly, citat de AFP.


„Vehiculul va fi examinat pentru a se gasi urme de ADN sau amprente digitale”, a adaugat Kelly
.

…Un text mai idiot, mai TRIUMFALIST idiot  – nu ne-a mai  fost dat să citim, de multă vreme…:

1-În primul rând, maşina cu pricina, conform celor scrise, a fost descoperită de TREI ori:

a-de către pompieri: „Centrul orasului New York a fost evacuat, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce pompierii au descoperit o masina plina cu explozibili”;

2-în al doilea rând, de un vânzător de tricouri: “Autovehiculul a fost descoperit de catre un vanzator de tricouri;

3-şi, în fine (dacă nu s-or mai declara şi alţi “cristoforcolumbi” ai maşinii cu pricina!), de către poliţie: “Masina-capcana descoperita de politie in centrul orasului New York avea ca scop…

Habar n-avem în ce ordine s-au făcut cele trei colosale descoperiri! Şi dacă “descoperitorii”, ca şi Columb, au fost conştienţi/inconştienţi, de descoperirea lor “epocală” şi, mai ales, de consecinţele ei!

…Dar, scuzaţi, în ce a constat terifianta descoperire ? – folosim epitetul “terifiant”, din respect faţă de “Guvernatorul New York-ului, David Paterson” – care, întâi (e extrem de greu de desluşit, în acest text, ce a fost “mai întâi” şi ce …“mai pe urmă”…), descrie “atentatul esuat ca fiind <<un act de terorism>>”, după care declară chestia cu pricina “este <<un eveniment terorist important>>

Cine zice toate astea – cine?! – un “beneficiar” gras al “descoperirii: câtumai Guvernatorul New York-ului!!! – “IL SALVATORE DE LA PATRIA”!

…Curios, dacă avem trei “descoperitori”, iată că ne trezim şi cu trei …”salvatori ai Patriei” (…păi, în definitiv, de ce cârtiţi? – era logic!):

1-sus-numitul Guvernator al New York-ului;

2-apoi (sau, mai ştii, poate…PRIMUL?!) – dl cel mai triumfător, dintre “vorbăreţi” – Primarul New York-ului: Primarul Michael Bloomberg a declarat, dupa descoperirea masinii cu explozibili, ca <<fiecare terorist al lumii are harta orasului New York in buzunar>> si ca, simtindu-se amenintati de libertatea americanilor, ei se concentreaza pe simbolul acestor libertati, vizand orasul New York.<<Am fost foarte norocosi…evitand ceea ce ar fi putut fi un eveniment extrem de sangeros>>, a declarat Bloomberg in cadrul unei conferinte de presa; Doamne-Dumnezeule, binecuvântat fii că l-ai creat pe acest atât de sagace Primar, tocmai pentru tărăşenia asta – fii lăudat, în veci, de toată Terra, o, tu, Primar al New York-ului!

El, “Primarele” N.Y., “din prima”, a şi evaluat oribilitatea eşuatului “atentat” (ce s-ar fi făcut New York-ul dacă atentatul… şi reuşea?! – păi, nu se putea să reuşească, din moment ce stăteau, împotriva sa, oameni de un nivel de inteligenţă şi de intuiţie atât de ridicat, precum Primarul Michael Bloomberg (numele lui are clare  sonorităţi ale “poporului ales”, deci, “LUME-LUME, NICIO TEAMĂ!!!” – chiar dacă “fiecare terorist al lumii are harta orasului New York in buzunar” – şi vă îndemnăm la totală încredere, în ce zice dl Bloomberg, pentru că nici nu ştiţi ce se ascunde în buzunarele sale, ale domnului Primar Bloomberg (ne referim, desigur, la documente cu o forţă de convingere mai tare decât orice bombă şi…mirosind a …sudori bancare şi petrol!); ne şi exprimăm groaza de câtă ştiinţă geografică s-au burduşit teroriştii (nu importă care! – prin  salvatoarele buzunare ale dlui Primar se află, ÎN MOD SIGUR, indicaţii ale identităţii acestora: “Să fie socotiţi terorişti…!” …şi urmează, ca un tunet al lui Iahwe, de pe Sinai, numele neamului de “proaspeţi terorişti”…scoşi ca din cutie! – … pentru că, pe cei vechi, aceşti bravi şefi i-au biruit (sau… “epuizat”?!), definitiv, de mult!

3-şeful poliţiei din New York (observaţi, vă rog: NUMAI ŞEFI!!!): “<<Masina-capcana descoperita de politie in centrul orasului New York avea ca scop sa provoace un incendiu important>>, declara seful politiei orasului, Raymond Kelly, citat de AFP.


<<Vehiculul va fi examinat pentru a se gasi urme de ADN sau amprente digitale>>, a adaugat Kelly
.

…Dar, chiar dacă avem deplină încredere în aceşti Şefi ai Lumii, nu e rău să ne aventurăm, şi noi, la o analiză…poate devenim…Al Patrulea Factor de Salvare al Patriei!!!

…Deci, ce s-a descoperit, de către (ordinea este aleatorie, pentru că meritele “descoperitorilor” sunt…”omogene”!): Vânzătorul de Tricouri, Pompierii şi Poliţia N.Y.?!

Păi, o maşină, se pare (destul de elegantă, pentru scopurile ei neclare: “avea ca scop sa provoace un incendiu important” – dar ar fi putut declanşa şi “un eveniment extrem de sangeros” – să incendieze CE? – şi să “sângereze” CINE?): ” un Nissan Pathfinder”. Noi, nefiind “terorişti”, nu avem în buzunar harta New York-ului, aşa că nu ştim exact cât de circulată era zona indicată: “ la intersectia Strazii 45 cu Bulevardul 7 din Manhattan, in Times Square “.

Să lăsăm “geografia” şi hărţile teroriste. Încă o dată: ce s-a descoperit, EFECTIV, în maşină?  – …suntem impresionaţi până la bâţâială, de tehnicismul înalt al americanilor de la CIA  – “robot specializat in cautarea de explozivi  –  aceiaşi care, la 11 septembrie 2001, l-au ţinut pe preşedintele de atunci al SUA, timp de două ceasuri întregi (în timp ce Turnurile Gemene se prăbuşeau…“înăuntrul lor”!), l-au reţinut vajnic,, ziceam, într-o…grădiniţă!!!):

Dupa interventia unui robot specializat in cautarea de explozivi, la bordul masinii s-au gasit pulbere, doua canistre de benzina, trei butelii de propan si circuite electrice care par sa compuna un detonator cu ceas”. Deci, să analizăm:

1-… pulbere”…Ce-i aia şi cât din… “aia”?! “Pulbere” poate însemna şi…”colb”, de pe pantofi! Câtă? Un kil, două? Din discursul Primarului, care afirmă că, de “ieşea”(citim noi: “reuşea atentatul”…), “ieşea” de un…  “eveniment extrem de sangeros”, am fi tentaţi să afirmăm că era acolo praf de puşcă…”căcălău”, nu glumă! Dar, cu discreţia care-i caracterizează pe “şefii americani”, totdeauna când “se coace” de ceva important, această imprecizie gracilă capătă chiar nuanţe…poetice! N-are a face! CIA (adică…”Securitatea”!!!) lucrează, nu vă  fie frică, americani! Că, după ce lucrează “Securitatea” lor, mai taie preşedintele (care are şi forţă executivă explicită, nu ca Băsescu al nostru…implicită…) – mai taie, zicem, vreun drept constituţional de-al vostru (…până când Constituţia Părinţilor Fondatori – “Fathers of Our Country, Forefathers, Framers sau doar ca Founders” – printre care se numără nume sonore, precum George Washington, Benjamin Franklin, Abraham Baldwin, Richard Basset, ba chiar un…George Clinton, care nu cred că o avea pe sub masă pe…Monica lui, John Jay etc.va pune de acord drepturile omului cu drepturileSupraomului Petrolist!)…

2-…” doua canistre de benzina” – …mda, ieşea de o luminiţă faină, fum şi chiar… oleacă de căldură…!

3-…”trei butelii de propan”… – …dar dacă “teroristul era cam friguros, suferea cu ficatul şi/sau era chiar …flămând, şi dorea să-şi umple şi buteliile de rezervă?!

4-…” si circuite electrice care par sa compuna un detonator cu ceas”. Vorba soldatului Svejk: “Grozav ce-mi place mie când oamenii se prostesc la pătrat!” Cum adică:

a-pe de o parte: “evitand ceea ce ar fi putut fi un eveniment extrem de sangeros” şi “un act de terorism– iar

b-pe de altă parte…” PAR???!!!

Măi oameni buni, voi sunteţi zdraveni la bibilică? Pe de o parte, le speriaţi de moarte pe aceste “oi newyorkeze” (cele care, cu “libertatea lor”, îi ameninţă  pe nesimţiţii care “se concentreaza pe simbolul acestor libertati, vizand orasul New York” – iar, pe de altă parte…”pare să compună un detonator cu ceas”?! Păi, dacă nu e adevărat că era “detonator”, restul “pare” apanajul unui gospodar grijuliu cu frigul planetar…! (…câtă vreme despre “pulbere” nu se zice decât că…ar fi pulbere!!!), iar voi “păreţi” nişte… superbi şi triumfali idioţi!

…Nu aşa se face jurnalismul, domnilor americani, oricât de umflaţi în penele atotputerii sunteţi! Aţi dat lecţii de jurnalism “senzaţionalist”, cândva, lumii (încărcând nota de plată…şi cu scufundarea Lusitaniei, în 1915, şi la Pearl Harbour-ul, în 1941, şi cu Gemenii lui David şi Nelson Rockefeller, la 11 septembrie 2001… – ”Jandarmul Lumii” făcând, mereu, “DREPŢI”, în faţa “comanditarului” – “statul” format “cu anasâna”, Israelul!), dar acuma aţi devenit atât de găunoşi şi previzibili, încât Ossama bin Laden poate să se plimbe, liniştit, pe Wall Street. Scopurile voastre stringente aţi obosit să le mai mascaţi… – sau aţi obţinut o populaţie atât de “correct” îndobitocită (prin TV şi Internet… – conform cupolitical correctness”!), încât nu mai merită să vă obosiţi a mai schimba scenariile!

Înscenările de doi bani ! – iată “reţeta” jalnică, a dictatorilor de doi bani!

…Ca şi în circul sinistru cu Iraqul (unde “comanda la masă” a dat-o Israelul, dar Bush-ii aveau, şi ei, multe de…”spus”, prin companiile lor petroliere!), în care nu v-aţi mai obosit să “găsiţi” armele biologice, de care-l acuzaţi pe Saddam –  aţi invadat Iraqul, pentru a proteja petrolul lui Bush et Comp. (fără asentimentul Consiliului de Securitate al ONU!!!), fluierând ca vechilii de moşie şi distrugând prioritar, din invidie, Muzeul Naţional din Bagdad, cu dovezile multelor mii de ani de civilizaţie summero-babiloniană (apoi, după crearea acestui precedent, prin care aţi spulberat Dreptul Internaţional! – aţi creat un alt precedent letal pentru Terra: proclamarea unilaterală a “statului Kossovo”, pentru a ţine “în priză” de ură, de “rechinism imperialist” şi “tensiune îngurgitativă” întreaga  Europă (inclusiv pe amicii noştri de la vest, ungurii…!) şi parte din Asia…”globalizato-multiculturalizate”!!!). De atunci, tot ameninţaţi Iranul cu “asaltul final”/”soluţia finală” , pe acelaşi soi de “bază solidă”: CICĂ ar avea de gând (voi, în mod sigur, îl aveţi pe-acolo, ostatic sau mercenar, pe Manolea-lui-Băsescu şi flacăra lui violetă, de ştiţi să citiţi, aşa de bine şi exact, gândurile acestui popor atât de vechi, în istoria Eurasiei!) să construiască bombă atomică! Dar, ştiţi la fel de bine ca noi, că, de ar fi şi construit-o, n-aţi mai zice nici pâs, sau aţi mârâi neputincioşi, precum o faceţi vis-à-vis de Coreea de Nord, CARE CHIAR ARE BOMBĂ ATOMICĂ! Nu, voi, americanilor-“şefi” vreţi să vă continuaţi “drumul petrolului”, până în Peninsula Kamceatka (…he-hei, dacă v-ar lăsa Putin să vă faceţi de cap!)…pentru a epuiza petrolul Terrei şi să începeţi să vindeţi, cu ţârâita, secretul lui Nikola/Nicolae Tesla istro-românul, adică…”secretul energiei veşnice”, etern regenerabile!!!

…Să mai răscolim presa ne-americană, adică chiar profesionistă (nu…sionistă), iar nu aservită dictatorilor operaţi de conştiinţă, de pe Wall Street:

Le gouvernement iranien a annoncé un vaste programme de décentralisation de ministères et d’agences nationales. 220 000 fonctionnaires sont appelés à se déplacer de la capitale vers les provinces et pourraient bénéficier de primes de délocalisation allant de 25 à 50 % de leur salaire. Ce sont au total 5 millions de personnes qui devraient déménager.

Officiellement, ce gigantesque chantier vise à mieux répartir l’emploi public et les responsabilités dans le pays ainsi qu’à limiter les risques liés aux tremblements de terre. Officieusement, il s’agit de prévenir une paralysie du pays en cas de bombardement de la capitale par Israël ou les Etats-Unis et de réduire la vulnérabilité du pays” (s.n.) – cf. Réseau Voltaire, 18 aprilie 2010.

Nu mai e nimic de comentat: iranienii se aşteaptă la…”tratamentul cu democraţie americănească”. De mult. Nu-s “proştii satului”. DIMPOTRIVĂ!!! Au învăţat multe, foarte multe,  din invazia ginghishanică a SUA în Iraq…S-ar putea ca americanii să aibă nevoie de mult mai mulţi saci pentru… “dormit” (!), decât în măcelurile aeriene dezlănţuite asupra  Serbiei şi Iraqului. Priviţi, vă rugăm, pe hartă, geografia Iranului…şi veţi înţelege de ce afirmăm asta. Plus că nu-s divizaţi religios, precum erau irakienii!

…Apoi:

Des dirigeants du Canada, des Etats-Unis et du Mexique ont tenu des réunions secrètes visant à élargir l’Accord de libre échange d’Amérique du Nord (ALENA) (en anglais : North American Free Trade Agreement —NAFTA). Ce bloc commercial qui fixe une zone de libre échange est entré en vigueur en janvier 1994 avec l’« intégration approfondie » d’une force trinationale et poursuit des objectifs de militarisation au nom de la « sécurité intérieure » (…). La SPP a vu le jour sous l’ère de la « guerre contre le terrorisme », et traduit le souci excessif de la sécurité, tel que l’interprète le Département US de la sécurité de la Patrie. Ses accords autorisent des actions militaires frontalières, l’entraînement de policiers, la modernisation de l’équipement et l’adoption de nouvelles technologies, le tout dans la logique de la croisade contre le terrorisme menée par les Etats-Unis. La secrétaire à la Sécurité de la Patrie, la secrétaire d’Etat et le secrétaire aux Finances sont les trois hauts fonctionnaires désignés pour assister aux conférences ministérielles de la SPP.(s.n.)

Les mesures destinées à coordonner la sécurité ont exercé une pression sur le Mexique (s.n.), pour l’obliger à militariser sa frontière sud. Les forces militaires US qui opèrent déjà au Mexique, ainsi que les effectifs de la DEA (Drug Enforcement Administration) et du FBI, organisent des programmes d’entraînement pour l’armée mexicaine (actuellement impliquée dans la guerre contre les drogues), la police fédérale et les unités de renseignement. Le journaliste Stephen Lendman explique qu’une page du manuel d’instruction du Pentagone suggère une invasion de ce pays par les Etats-Unis en cas de déstabilisation, ou si le gouvernement mexicain se trouvait menacé d’un renversement provoqué par un « chaos économique et social généralisé », susceptible de compromettre les investissements des Etats-Unis, l’accès au pétrole, le fonctionnement mondial du commerce, et de déclencher une émigration massive vers le Nord.

L’influent département de la Défense nationale du Canada, avec son nouveau chef d’état-major de la défense et le ministre de la Défense sont également alignés sur cette position. Ils sont contraints (s.n.) d’accroître les dépenses militaires du pays et de suivre les USA dans leur « guerre contre le terrorisme »” – cf. Réseau Voltaire, 12 aprilie 2010.

E clar. Pentru că banii Rezervei Federale au cam scăzut, cu acest “nou Vietnam”, care este eşecul vostru militar din Iraq, îi siliţi, ca pe nişte clăcaşi, pe “vecinii” voştri, Canada şi Mexicul, “să se simtă”, şi să vă pompeze bani în buzunarele voastre golite, pentru himericul vostru « guerre contre le terrorisme » – de fapt, pentru…”petrolism”! “Ils sont constraints” – …cum altfel decât “constrânşi” şi-ar da canadienii (care nici măcar n-au stat independent, ci depind, ca dominion, de Marea Britanie, care vă este, scumpi “şefi”-yankei, “pudel”, ori cu Tony Blair, ori cu Gordon Brown ca premier…EGAL!!!).  Doar conducerea Angliei nici nu se află la palatul Preagraţioasei Sale Majestăţi, Elisabeta a II-a, ci în mâinile pline de aur ale Lordului Primar al City-ului londonez (în care mâini,  orice rege englez “modern” îşi depune, anual, Coroana Sfântului Gheorghe…) – acum,  “mister” Nick Anstee. Evreu olandez. Care Lord Primar îi refuză ajutorul bancar României…: ce, adicătelea strică un sclav financiar în plus… – chit că nu mai are nici Roşia Montană de distrus?!…că, de la Gold Corporation “Roşia Montană” canadiană, tot aurul se va scurge tot pe Wall Street!!! , conform Tratatului Trilateral amintit mai sus, prin Réseau Voltaire, a curajosului ziarist Thyerry Meyssan (cel care a dezvăluit, pentru prima oară, potlogăria criminală de la 11 septembrie 2009cf. 11 Septembre 2001 : L’effroyable imposture [1]) – “soră” cu “măsluirea”, nu mai puţin cinică, a Pearl Harbour-ului…! – pentru ca SUA, intrând în conflict cu Japonia,  să se poată “înfige”, TOTAL,  în prăzile  celui de-al doilea război mondial…!!!

…Şi, în fine (deocamdată…!):

Ces jours-ci a eu lieu l’Assamblee generale ordinaire  d’ UBS. Les actionnaires sont inquiets et l’ ont dit. Ils ont en pariculier refuse de donner décharge aux dirigeants pour les mauvaises décisions prises au cours de ces dernières années. Non sweulement les actionnaires, mais tout le monde, sur la planète, se demande ce quil va advenir de notre ordre financier, de nos banques, des dettes qui grimpent en flèche,  et, de manière générale, de notre argent” (cf. Horizons et débats, 19 aprilie 2010 – De quelles sortes des banques avons nous besoin?). Şi: “La surveillance des citoyens vient encore d’etre resserée au Etats-Units, sous pretexte de lutte contre le terrorisme. (…) Les Etats-Unis ont besoin de la totalité du budget annuel uniquement pour leurs depenses militaries et l’amortissement des dettes. L’annonce faite par le President Obama il y a quelques semaines selon laquelle il fallait, dans le nouveau boudget, faire des nouveaux emprunts pour 1,8 bilions  de dollars <<seulement>> est déjà dépassée! Les guerres en Irak et en Afghanistan continuent de faire grimper les dettes a des hauteurs astronomiques! Au sein du gouvernement, des voix se sont déjà élevées  pour demander l’instauration d’ un droit de la guerre” (cf.  Horizons et débats, 19 aprilie 2010, Le coût de la guerre).

…Nelinişti, datorii astronomice, “dreptul războiului” (era de aşteptat această involuţie spirituală a Terrei, spre barbarie pură, după spulberarea Dreptului Internaţional, în cazurile Serbia şi Iraq!)…Acum înţelegeţi că, de fapt, acest “atentat” grotesc din New York face parte, de fapt, dintr-o strategie disperată a SUA (prin CIA, care vor să se salveze din dezastru, fie şi cu preţul a 1000 de “cazuri J.F.K.” !!!), de a supravieţui unui dezastru, unui “rahat”, în care i-au băgat, ca de obicei, nerecunoscătorii Marii Finanţe…(a se vedea “investirea” preşedinţilor SUA, “eugenia”, avorturile şi homosexualitatea, Uniunea Europeană, Noua Ordine Mondială… şi nu numai… – cazul atacurilor israeliene asupra trupelor şi vaselor americane…”aliate”! – denotând lipsa totală de conştiinţă/har de recunoştinţă, a/al Marii Finanţe Mondiale!)[2]. Nu-i împrumută cu bani pe americani, dar îi mână în războaiele lor de răzbunare/răfuială…”zonală”! Şi, drept răsplată, îi împing pe năucii americani, dintr-un abator, în alt abator, la nesfârşit, parcă…

…Acum, mielul pare a fi Iranul… – acum, ”atentatul de paie”, din New York este pentru…”viitorul democratic al Iranului”…Apoi, cine mai ştie pe cine îi va căşuna “poporului ales” şi Jandarmului său…“personal”…?!

…Dar va veni şi sfârşitul Dansului Satanei, deasupra Lumii…şi, atunci, Judecătorul Cel Drept va începe lucrarea Lui cea dumnezeiască, în care mincinoşii, intriganţii, instigatorii la crimă mondiale – nu vor mai avea parte de apărarea prin martori mincinoşi, pentru că Singurul Martor le va fi Hristos-Dumnezeu, contra cărora ei hulesc şi scuipă, într-una, bezmetic – …azi, ca şi pe Drumul Calvarului, spre Golgota Mântuirii (…în care ei nu cred, dar de care se tem cumplit… – de aici şi ura şi neiertarea lor,  întru mincinoasă pâră contra creştinilor, sălbatică şi satanică: “Tov şebagoim harog” – “Ucide-l pe cel mai bun dintre creştini!”, grăieşte o carte celebră, Talmudul … – cf. Dr. Nicolae Paulescu: „SPITALUL, CORANUL, TALMUDUL, KAHALUL ŞI FRANCMASONERIA).

Împotriva Judecătorului-Hristos nu veţi putea înscena atentate!

Deasupra Casei Albe flutură, azi (s-a împlinit blestemul părinţilor şi moşilor noştri români, înşelaţi şi trădaţi de SUA, cândva, în anii ’40 – ’50!), Steagul Roşu al Internaţionalei marxisto-leninisto-staliniste, bolşevice. Dar roşul bolşevic poate deveni, oricând, brunul nazist, de care vorbea Radu Teodoru (cf. Nazismul sionist, Miracol, Bucureşti, 2003). Vade retro, Satanas!

 

                                                                                                       prof. dr. Adrian Botez


[1] – Thyerry Meyssan, 11 Septembre 2001 : L’effroyable imposture .  “Conform versiunii oficiale a Administratiei Bush, la 11 septembrie 2001, 19 arabi – inarmati pana in dinti cu bricege si spray-uri cu piper – au deturnat 4 “Boeinguri” ale celui mai puternic stat din lume si le-au proiectat in <<World Trade Center>> (Twin Towers), precum si intr-o aripa (aflata in reparatii) a Pentagonului, provocand circa 3.000 de victime. Un al patrulea <<Boeing>> a cazut pe un camp din Pennsylvania, ratand obiectivul (…). In realitate, <<World Trade Center>> (Twin Towers) nu s-au prabusit, in niciun caz, datorita proiectarii celor doua avioane “Boieng” 767 in ele. Prima dovada este cea filmata, care a devenit imagine simbol a terorismului in secolul XXI. Imaginea filmata prezinta cei doi zgarie-nori prabusindu-se prin implozie si nu prin explozie (s.n..). Ai senzatia ca Turnurile Gemene intra in pamant. Ca se <<scufunda>>.

[2] – „Stephen Samuel Wise (1874-1949), rabin, nascut in Ungaria, plecat in SUA, lider sionist. Fondator al New York Federation of Zionist Societies in 1887. Secretar onorific al Federation of American Zionists, colaborator apropriat al lui Theodor Herzl. Prieten apropriat al presedintelui mason Franklin Delano Roosevelt.

   Intr-o conferinta in New Jersey din 1911 a spus:

   „Marti presedintele Princeton University va fi ales guvernatorul statului vostru. Nu-si va termina mandatul si va fi ales presedintele SUA. In martie 1917 va fi pentru a doua oara presedinte. Va fi unul din cei mai mari presedinti din istoria Americii

   Vorbea despre Woodrow Wilson … Dupa cum vedeti, in istoria moderna a lumii democrate, alegerile sunt de ochii lumii, in fapt sunt desemnari. Aidoma s-a petrecut cu presedintele Obama. Cititi va rog Detalii esentiale despre PAPUSARII si sforile prin care este manuit presedintele marioneta Barack Obama. Sau la noi chiar si cu patriarhul Daniel. Amintiti-va va rog cum a iesit la rampa masonul Frunzaverde pentru a-l numi castigator pe actualul Preafericit inca inainte de a fi ales … (…). Pe scurt, ELITELE au creat Federal Reserve, Council on Foreign Relations, Bilderberg Group, Comisia Trilaterala, au generat razboaiele mondiale pentru a veni apoi cu solutiile salvatoare: Liga Natiunilor si ONU, ca etape ale viitorului GUVERN MONDIAL, au creat instrumentele financiare necesare in aceste etape: BANCA MONDIALA, FMI, au creat crizele economice, au format UE. Asta pe de o parte.

   Pe de alta parte, au sutinut, initiat si finantat revolutiile 1848, Simon Bolivar, Garibaldi, bolsevica, nazista, sexuala (inclusiv promovarea homosexualitatii), au promovat avorturile si eugenia. Ideologic, au aparut socialismul si comunismul, ce uneori au figurat a fi “alternative” la capitalism. Si aici apare necazul caci maselor li se arata cu degetul sistemul financiar-economic corupt si li se oferea solutia unei societati stiintifice egalitariste anti teiste. In fapt insa, la varf, ELITELE (n.n.: “Elitele Negre”, Anti-Spiritualiste/Anti-Hristice!) le conduc pe amandoua.” – cf. blogul Noua Ordine Mondială, partea I, 6 iulie 2009 – la adresa electronică saccsiv.wordpress.com.

De observat că datele calendaristice ale informaţiilor se apropie, că lucrurile se precipită… – finalul/deznodământul acestor comploturi mondial-mondialiste nu poate fi deloc departe!!!

Categorii:literature
%d blogeri au apreciat: